Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n ja Kiinan suhteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n ja Kiinan suhteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (ETY) N:o 2616/85 EU:n ja Kiinan kansantasavallan välisen kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

EU:n ja Kiinan välinen sopimus kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä

EU:n ja Kiinan vuoteen 2020 ulottuva strateginen yhteistyöohjelma

Yhteinen tiedonanto (JOIN(2016) 30 final) – EU:n uuden Kiinan-strategian lähtökohdat

Neuvoston päätelmät EU:n Kiina-strategiasta

ASIAKIRJOJEN TARKOITUS

Niissä luodaan perusta EU:n ja Kiinan strategiselle kumppanuudelle, joka on laajentunut kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä ulkoasioiden ja turvallisuuden aloille. Lisäksi kumppanuuden avulla pyritään vastaamaan kansainvälisiin haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja maailmantalouden hallintaan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n ja Kiinan vuoteen 2020 ulottuvaa strategista yhteistyöohjelmaa käytetään näiden kahden osapuolen välisten suhteiden ohjeasiakirjana. Siinä on neljä merkittävää osa-aluetta:

 • Rauha ja turvallisuus: EU ja Kiina tukevat tiiviimpää yhteistyötä ja vuoropuhelun lisäämistä sellaisten kansainväliseen ja alueelliseen turvallisuuteen liittyvien kysymysten alalla, joilla on maailmanlaajuisia vaikutuksia.
 • Vauraus: EU ja Kiina keskittyvät keskeisiin aloitteisiin, kuten
  • avoimempaan kauppaan ja investointeihin
  • teollisten tietojen vaihtoon
  • yhteistyöhön maataloustutkimuksen alalla ja
  • yhteistyön lisäämiseen liikenteen ja infrastruktuurin kehittämisen aloilla.
 • Kestävä kehitys: EU ja Kiina korostavat yhteistä vastuutaan maailmanlaajuisen kehityksen edistämisestä yhteistyön avulla seuraavilla aloilla:
 • Ihmisten välinen vuorovaikutus: EU:n ja Kiinan väestö muodostaa yhdessä noin neljänneksen koko maailman väestöstä, joten ihmisten välisten yhteyksien laajentaminen molempiin suuntiin on tärkeää keskinäisen yhteisymmärryksen lisäämiseksi. Siksi huomiota kiinnitetään kulttuuri-, koulutus- ja nuorisoasioiden alan vuoropuheluun. EU ja Kiina käyvät säännöllistä vuoropuhelua yli 60 tärkeällä ulkopolitiikkaan liittyvällä alalla sekä erilaisista teknisistä kysymyksistä, kuten teollisuuspolitiikasta, koulutuksesta, tulliasioista, ydinenergiasta ja kuluttajansuojasta.

Uusi lähestymistapa

 • EU:n Kiinan-suhteiden strategia ja toimintapoliittinen kehys seuraaviksi viideksi vuodeksi perustuu
 • Näiden asiakirjojen yhteisenä tavoitteena on
  • varmistaa EU:n kuuluva, selkeä ja yhtenäinen ääni sen Kiinan-yhteyksissä siten, että se edistää demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden noudattamista
  • lisätä kauppaa ja investointeja tekemällä investointeja koskeva yleissopimus. Sillä tulisi luoda tasapuoliset toimintaedellytykset ja avata sekä EU:lle että Kiinalle uusia markkinamahdollisuuksia, joiden ansiosta voidaan otollisissa olosuhteissa kenties asettaa laajempia kauppaan liittyviä tavoitteita, kuten vapaakauppasopimuksen tekeminen pitkän aikavälin mahdollisuutena. EU:n suunnitelmissa on myös korkeimpaan kansainväliseen suojaan perustuvan maantieteellisiä merkintöjä koskevan sopimuksen tekeminen ja
  • lisätä periaatteiden mukaista, käytännöllistä ja pragmaattista yhteistyötä EU:n ja Kiinan välisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Molemmat osapuolet sitoutuvat tiivistämään sekä kahdenvälistä että monenvälisten organisaatioiden (esim. YK) välityksellä tehtävää yhteistyötä globaalien kysymysten, kuten maahanmuuton, kehitysavun ja ilmastonmuutoksen torjumisen aloilla.

TAUSTAA

 • EU (silloinen ETY) ja Kiina solmivat diplomaattisuhteet vuonna 1975. Sen jälkeen kumppanuus on kehittynyt etsimään ratkaisuja lukuisiin maailmanlaajuisiin haasteisiin aina joukkotuhoaseiden leviämisen estämisestä Aasian turvallisuustilanteeseen ja ilmaston lämpenemisestä laittoman muuttoliikkeen ja ihmiskaupan torjumiseen.
 • Strategisen kumppanuuden myötä EU:n ja Kiinan välinen yhteistyö keskeisissä kansainvälisissä ja alueellisissa kysymyksissä lisääntyy edelleen, ja molemmat osapuolet kantavat yhdessä vastuuta rauhan, vaurauden ja kestävän kehityksen edistämisestä yhteiseksi hyväksi.
 • EU on Kiinan suurin ja Kiina puolestaan EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. Molemmat osapuolet hyötyvät merkittävästi keskinäisistä kauppa- ja investointisuhteista lisääntyvän vaurauden ja työllisyyden sekä kehityksen ja innovaatioiden ansiosta.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2616/85, annettu 16 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan talousyhteisön ja Kiinan kansantasavallan välisen kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (EYVL L 250, 19.9.1985, s. 1)

Euroopan talousyhteisön ja Kiinan kansantasavallan välinen sopimus kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä (EYVL L 250, 19.9.1985, s. 2–7)

EU:n ja Kiinan vuoteen 2020 ulottuva strateginen yhteistyöohjelma

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – EU:n uuden Kiinan-strategian lähtökohdat (JOIN(2016) 30 final, 22.6.2016)

EU:n Kiina-strategia – Neuvoston päätelmät, (Bryssel, 18.7.2016)

Viimeisin päivitys: 20.03.2017

Top