Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aasian strategian lujittaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Aasian strategian lujittaminen

Tällä tiedonannolla otetaan käyttöön uusi Euroopan ja Aasian lujitettua kumppanuutta koskeva strategia ja luodaan Euroopan ja Aasian ja sen alueiden suhteille kuluvaa vuosikymmentä varten kattava, johdonmukainen ja tasapainoinen toimintakehys.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 4. syyskuuta 2001, Eurooppa ja Aasia: strateginen toimintakehys kumppanuuksien edistämistä varten [KOM(2001) 469 - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Ottaen huomioon ne muutokset, joita on tapahtunut komission vuonna 1994 antaman tiedonannon (es de en fr) "uusi Aasian-strategia" jälkeen, komissio saattaa tässä tiedonannossa ajan tasalle vuoden 1994 strategian ja määrittelee Aasian ja sen eri alueiden sekä Euroopan unionin (EU) välisiä suhteita varten kattavan strategisen toimintakehyksen kuluvalle vuosikymmenelle, ja esittämällä erilaisia kumppanuusmuotoja tunnustaa samalla Aasian moninaisuuden. Komissio aikoo edistää yhteisön poliittista ja taloudellista läsnäoloa Aasiassa niin, että se vastaa laajentuneen unionin kasvavaa merkitystä kansainvälisillä areenoilla.

Uudessa strategiassa korostetaan kuutta tärkeää seikkaa:

  • vahvistetaan EU:n velvoitteita politiikan ja turvallisuuden alalla Aasiassa
  • tehostetaan kaupallisia suhteita ja keskinäisiä investointivirtoja
  • edistetään tehokkaasti köyhyyden vähentämistä Aasiassa
  • edistetään ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä demokratian, hyvän hallintotavan ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista
  • solmitaan maailmanlaajuisia liittoja tärkeimpien aasialaisten kumppanien kanssa (jotta haasteita voidaan ottaa vastaan maailmanlaajuisesti ja kansainvälisissä organisaatioissa)
  • edistetään EU:n ja Aasian keskinäistä tuntemusta.

Tiedonannossa esitellään konkreettisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa EU:n ja Aasian välisiä suhteita näillä tärkeillä aloilla sekä aloittaa alueellisia toimia yhä laajemmalla tasolla.

Rauhaa ja turvallisuutta koskevissa asioissa EU:n on toimittava aikaisempaa aktiivisemmin alueellisissa yhteyksissä, edistettävä konfliktien ehkäisemistä jakamalla kokemuksia sekä syvennettävä EU:n ja Aasian välistä keskustelua oikeus- ja sisäasioista, etenkin turvapaikkaoikeudesta, maahanmuutosta ja asekaupasta.

Keskinäisten kauppa- ja investointivirtojen parantamiseksi markkinoille pääsyn on oltava entistä helpompaa ja investointiedellytysten paremmat kummankin osapuolen kannalta. Ehdotetaan, että parannetaan yksityisten yritysten (erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten) välisiä yhteyksiä erityisesti huipputeknologian alalla, lisätään keskustelua talous- ja rahoituspolitiikasta ja avataan markkinoita yhä enemmän kaikkein köyhimmille kehitysmaille.

Köyhyyden vähentämiseksi komissio keskittää yhteistyöohjelmansa perusaloille, kuten koulutukseen ja terveyteen, talous- ja sosiaalipolitiikan ohjaukseen ja ympäristön ja köyhyyden väliseen yhteyteen. Entistä tiiviimpi vuoropuhelu sosiaalipolitiikan kysymyksistä antaisi mahdollisuuden jakaa kokemuksia siitä, kuinka globalisaation ja nykyaikaistamisen haasteet voidaan parhaiten ottaa vastaan.

Kansalaisyhteiskunnan sekä Aasian ja Euroopan välisen vuoropuhelun tukemisen olisi edistettävä demokratiaa, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista. Ihmisoikeuskysymyksissä rakentavan vuoropuhelun, esimerkiksi Kiinan kanssa ihmisoikeuksista käytävän keskustelun, pitäisi valmistella maaperää entistä tehokkaammalle yhteistyölle.

Lisäksi on syytä luoda kumppanuuksia ja solmia liittoja koko maailmaa koskevien asioiden hallitsemiseksi, esimerkkeinä Yhdistyneiden Kansakuntien organisaatiouudistus, Maailman kauppajärjestö, ympäristökysymykset sekä kansainvälisen rikollisuuden, terrorismin ja aidsin leviämisen kaltaiset vitsaukset.

Uusien lähetystöjen perustaminen on yksi keino, jolla Euroopan ja Aasian keskinäistä tuntemusta voidaan edistää. Tarkoituksena on lisätä vaihtoa yliopistojen välillä sekä kulttuuri- ja tiedealoilla sekä edistää yhteyksiä näiden kahden alueen kansalaisyhteiskuntien välillä.

Tiedonannossa hahmotellaan lisäksi erityistoimia EU:n aloitteiden kohdentamiseksi Aasian eri osiin (Etelä-Aasia, Kaakkois-Aasia, Koillis-Aasia ja Australaasia, joka on ensimmäistä kertaa otettu mukaan Euroopan ja Aasian suhteiden strategiseen kehykseen). Näiden toimien tarkoituksena on ensi sijassa parantaa EU:n ja alueen tiettyjen maiden välisiä suhteita, ja niiden avulla käsitellään kuhunkin maahan liittyviä kahdenvälisiä kysymyksiä luoden samalla puitteet Euroopan ja Aasian välisille yleisille suhteille. Komissio pitää parhaana käytännöllistä lähestymistapaa, joka perustuu EU:n ja kunkin maan tai maaryhmän suhteiden tapauskohtaiseen analyysiin.

Institutionaaliselta kannalta EU:n suhteet Aasian kanssa ovat viime aikoina kehittyneet huomattavasti. Ensimmäinen kahdenvälinen huippukokous pidettiin Japanin kanssa vuonna 1991. Vastaavanlaisia huippukokouksia on pidetty viime vuosina Intian ja Kiinan kanssa sekä Itä-Aasian maiden kanssa yhteisesti ASEM-prosessin (Aasian ja Euroopan huippukokous) ansiosta. EU tehostaa edelleen ministeritason vuoropuheluaan yhtäältä Kaakkois-Aasian maiden järjestön (ASEAN) ja toisaalta Australian ja Uuden Seelannin kanssa.

Viimeisin päivitys 24.06.2005

Top