Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohti EU:n ja Brasilian strategista kumppanuutta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kohti EU:n ja Brasilian strategista kumppanuutta

Euroopan komissio ehdottaa Brasilialle strategista kumppanuutta yhteistyön tiivistämiseksi ja laajentamiseksi. Tiiviin yhteistyön avulla voitaisiin lujittaa kahdenvälisiä suhteita ja vastata yhteisiin alueellisiin haasteisiin (Latinalaisen Amerikan vakaus ja vauraus, suhteet Mercosurin kanssa) ja maailmanlaajuisiin haasteisiin (mm. köyhyyden torjunta, ympäristö ja energia).

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007, Kohti EU:n ja Brasilian strategista kumppanuutta [KOM(2007) 281 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni ehdottaa Brasilialle strategista kumppanuutta niiden välisten suhteiden lujittamiseksi (ehdotus tehtiin Lissabonin huippukokouksessa 4. heinäkuuta 2007). Strategisen kumppanuuden tarkoituksena on syventää yhteistyötä yhteisen edun mukaisilla aloilla. Brasilian asema Latinalaisessa Amerikassa ja sen kansainvälinen asema tekevät siitä EU:n ensisijaisen keskustelukumppanin.

Yhteinen toimintasuunnitelma

EU ja Brasilia ovat samaa mieltä siitä, että maailmanlaajuisiin haasteisiin on soveliainta vastata lujittamalla monenvälisyyttä. Yhteistyötä olisi lujitettava kansainvälisillä foorumeilla (Yhdistyneet Kasakunnat (EN) (ES) (FR), Maailman kauppajärjestö (EN) (ES) (FR)) esimerkiksi yhteisiä kantoja ja aloitteita tekemällä. EY:n ja Brasilian olisi koordinoitava yhteistyötään aiempaa enemmän myös rauhanturvaoperaatioissa, maailmanlaajuisen aseistariisunnan tukemisessa sekä WTO-neuvotteluissa Dohan kierroksen saattamiseksi päätökseen.

Ihmisoikeudet, demokratia ja hyvä hallintotapa kuuluvat kumppanien yhteisiin arvoihin, joiden kunnioittamista ne edistävät maailmanlaajuisten standardien ja välineiden avulla, muun muassa YK:ssa. Yhteistyötä näiden arvojen edistämiseksi olisi kuitenkin syytä parantaa.

Vuosituhannen kehitystavoitteiden (vuosituhattavoitteiden (EN) (ES) (FR)) saavuttaminen ja alueellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen ovat myös yhteisen edun mukaisia aiheita. Brasilia on sitoutunut köyhyyden ja epätasa-arvon poistamiseen, joten kumppanit voisivat tehdä yhteistyötä tälläkin alalla. Yhteiset temaattiset ohjelmat, joiden puitteissa ne ovat toteuttaneet uudistuksia ja saaneet aikaan sosiaalista kehitystä, voisivat olla sopivia välineitä, joiden käyttö voitaisiin ulottaa portugalinkielisten maiden yhteisöön (kolmikantayhteistyö). Brasilia on myös toteuttanut tehokasta politiikkaa sosiaali- ja aluekehityksen aloilla, minkä ansiosta se on entistä vähemmän riippuvainen kehitysavusta. Maassa kuitenkin esiintyy edelleen sosiaalisia ja alueellisia eroja, joista voitaisiin käydä tiiviimpää, kokemusten vaihtoon perustuvaa vuoropuhelua.

Brasiliassa sijaitsevat maailman suurimmat sademetsät. Maa onkin keskeinen kumppani ympäristönsuojeluasioissa, varsinkin ilmastonmuutoksen torjumisessa ja biologisen monimuotoisuuden suojelemisessa. Kumppaneiden olisi yhdistettävä voimansa vuodelle 2010 asetetun biologista monimuotoisuutta koskevan tavoitteen saavuttamiseksi alaa koskevan yleissopimuksen puitteissa sekä neuvottelujen käynnistämiseksi vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen tekemiseksi. Muita molemmille yhteisiä ympäristönsuojeluun liittyviä haasteita ovat mm. vesihuolto, meriympäristön suojelu, elohopeaongelma, kulutus- ja tuotantotavat.

Vuonna 2007 aloitetun energiaa koskevan vuoropuhelun jatkamisen ansiosta voidaan lujittaa sääntelyä ja teknisiä kysymyksiä koskevaa yhteistyötä, löytää uusia näkökulmia energian toimitusvarmuuteen ja kestävyyteen sekä energiatehokkuuteen niin kuin kestävään kehitykseenkin. EU:n uusiutuvia energialähteitä koskevan, vuoteen 2020 ulottuvan EU:n etenemissuunnitelman mukaan yhteisiin haasteisiin kuuluvat myös uusiutuvat energialähteet ja biopolttoaineet, joiden tuottajana Brasilialla on merkittävä asema.

Kumppaneiden yhteistyöstä on etua Latinalaisen Amerikan vakaudelle ja vauraudelle. Brasilialla on jo merkittävä rooli sekä kahdenvälisessä että alueellisessa yhteistyössä. Yhteistyötä tehdään muun muassa sosiaalisen koheesion alalla EU:n, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden foorumeissa sekä kansainvälisissä yhteyksissä että kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Painoarvonsa ja vaikutusvaltansa ansiosta Brasilia on alueellisen yhdentymisen moottori Mercosurissa. Strategisen kumppanuuden puitteissa yhdentymisessä voitaisiin hyödyntää myös EU:n kokemusta. Mercosurin (EN) (ES) (FR) yhdentyminen on tärkeää myös EU:lle, joka haluaa lujittaa suhteitaan Mercosuriin kattavalla ja tasapainoisella sopimuksella.

Olisi myös lujitettava kahdenvälisiä kauppa- ja taloussuhteita. Strategisen kumppanuuden avulla voitaisiin tiivistää yhteistyötä ja vuoropuhelua yhteisen edun mukaisilla aloilla ja vaikuttaa työllisyyteen sekä sosiaaliseen koheesioon. Suhteita voitaisiin lujittaa selkeillä ja vakailla puitteilla, kahdenvälisillä sopimuksilla ja sillä, että Brasilia osallistuisi eräisiin yhteisön ohjelmiin. Olisi painotettava erityisesti kauppaa ja sijoitustoimintaa, mikä käsittää myös markkinoille pääsyn parantamisen; talous- ja rahoitusasioita; tietoyhteiskuntaa, kuten tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia; lentoliikennettä; meriliikennettä; tiedettä, tekniikkaa ja innovointia sekä satelliittinavigointia (Galileo).

Oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla EU:n ja Brasilian olisi tehtävä yhteistyötä muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden, korruption, laittoman maahanmuuton ja huumeiden salakuljetuksen torjumiseksi sekä kahdenvälisesti että monenvälisesti. Olisi tehtävä sopimus lyhytaikaiseen oleskeluun sovellettavasta viisumivapaudesta, jotta taattaisiin vastavuoroisesti sekä Brasilian että EU:n kansalaisten tasa-arvoinen kohtelu.

Strategisen kumppanuuden tavoitteisiin sisältyy myös kansojen lähentäminen. Olisi tiivistettävä korkea-asteen koulutuksen alan vaihtoa yhteisön ohjelmien (ALBAN (EN) (ES) (FR), Erasmus Mundus ja ALFA (EN) (ES) (FR)) avulla. Kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta voitaisiin edistää enemmän kansainvälisissä järjestöissä kuten Unescossa. Olisi myös rohkaistava kansalaisyhteiskunnan yhteyksiä ja liike-elämän yhteistyötä esimerkiksi Youth in Action ‑ohjelman välityksellä sekä huippukokouksien yhteydessä.

Tausta

Strategisen kumppanuuden avulla voidaan syventää EU:n ja Brasilian välisiä suhteita, jotka perustuvat nyt vuonna 1992 tehtyyn yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen ja vuonna 1995 tehtyyn EU:n ja Mercosurin yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Lissabonissa 4. heinäkuuta 2007 järjestetyn EU–Brasilia-huippukokouksen yhteinen julkilausuma (EN) Lissabonissa 4. heinäkuuta 2007 järjestetyssä EU:n ja Brasilian ensimmäisessä huippukokouksessa sovittiin strategisesta kumppanuudesta, jonka soveltamisesta olisi laadittava toimintasuunnitelma. Kumppanit ovat siis sitoutuneet vastaamaan yhdessä maailmanlaajuisiin haasteisiin (rauha ja turvallisuus, YK:n uudistaminen, köyhyyden poistaminen, ympäristö, energia, ilmastonmuutos jne.) lujittamalla poliittista vuoropuheluaan sekä tukemalla monenvälisyyttä. Vastaavasti ne ovat päättäneet lujittaa vuoropuhelua tietyillä politiikanaloilla (meriliikenne, tietoyhteiskunta, ympäristö ja kestävä kehitys) ja aloittaa vuoropuhelun uudelleen tietyillä politiikanaloilla (energia, työllisyys ja sosiaalikysymykset, aluekehitys, kulttuuri ja koulutus) sekä luoda kuulemismekanismin terveyttä ja kasvien terveyttä koskevia kysymyksiä varten. Lisäksi ne ovat sopineet laajentavansa ja syventävänsä talous- ja kauppasuhteitaan (mm. kaupan vapauttaminen, investointien helpottaminen, EU:n ja Mercosurin assosiaatiosopimuksen tekeminen sekä vuoropuhelun aloittaminen makrotalouteen liittyvistä kysymyksistä ja rahoituskysymyksistä).

See also

  • Lisätietoja Lissabonissa 4. heinäkuuta 2007 pidetystä EU–Brasilia-huippukokouksesta (EN)

Viimeisin päivitys 19.12.2007

Top