Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n ja Afrikan kumppanuus puuvilla-alan kehityksen tukemiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html FR html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

EU:n ja Afrikan kumppanuus puuvilla-alan kehityksen tukemiseksi

Puuvilla-ala on tärkeä monen Afrikan maan taloudelle erityisesti Länsi-Afrikassa. Euroopan unioni ja Afrikka ovat aloittaneet puuvilla-alan kehittämiseksi kauppaan ja kehitysyhteistyöhön perustuvan kumppanuuden. Näin EU tukee Afrikan puuvilla-alan kilpailukykyä ja pyrkii vähentämään sen haavoittuvuutta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 12. helmikuuta 2004, "Ehdotus EU:n ja Afrikan kumppanuudesta puuvilla-alan kehityksen tukemiseksi" [KOM(2004) 87 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Afrikassa tuotettu puuvilla ja maailmanmarkkinoiden haasteet

Puuvilla on elintärkeä vientiartikkeli useille Afrikan maille erityisesti Länsi- ja Keski-Afrikan alueella. Esimerkiksi Beninin, Burkina Fason, Tšadin ja Malin vientituloista 30-40 prosenttia on peräisin puuvillakaupasta. Euroopan unioni on puuvillan nettotuoja. Euroopassa tuotetaan vain 2 prosenttia koko maailman tuotannosta, joten EU:n vaikutus hinnanmuodostukseen kansainvälisillä markkinoilla on marginaalinen.

Puuvilla-alaan kohdistuu monia haasteita niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Puuvillan kansainvälinen hintakehitys on laskeva pitkällä aikavälillä ja vaihtelee voimakkaasti lyhyellä aikavälillä. Myös useissa teollistuneissa maissa myönnetyt tuotantotuet vääristävät kauppaa. Kansallisella tasolla alan uhkana on joustamattomuus muuttuvan kysynnän edessä ja teknisten innovaatioiden vähäisyys.

Kumppanuus Afrikassa tuotetun puuvillan tukemiseksi

EU aikoo tukea Afrikan puuvilla-alan kehittämistä kumppanuudella, joka on avoin kaikille Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen (AKT) afrikkalaisille valtioille, joiden talous on pitkälti puuvillasta riippuvainen.

Kumppanuuden ensimmäinen tavoite on oikeudenmukaisempien kaupankäyntiolosuhteiden saavuttaminen kansainvälisillä puuvillamarkkinoilla Maailman kauppajärjestön (WTO) Dohan kehitysohjelmaan (ES) (EN) (FR) liittyvien maatalousneuvottelujen yhteydessä. Tällaisia toimia ovat erityisesti

 • kaikkien teollisuusmaiden markkinoiden täydellinen avaaminen EU:n "kaikki paitsi aseet" -aloitteen (EN) (FR) esimerkin mukaisesti vähiten kehittyneiden maiden puuvillalle ja tekstiilituotteille. EU ehdottaa myös, että tullien porrastuksen * ja kehitysmaiden puuvillantuottajien tullietuuksien heikentymisen aiheuttamiin ongelmiin haetaan ratkaisuja
 • kaikenlaisten puuvillan vienti- ja tuotantotukien alentaminen, sillä ne vääristävät markkinoita lisäämällä tuotantoa ja vientiä
 • kauppaan liittyvä tekninen apu, jonka avulla Afrikan puuvillantuottajat voivat yksilöidä omat etujensa ja ajaa niitä monenvälisessä kaupassa.

Toiseksi kumppanuudella pyritään tukemaan puuvillaa tuottavia Afrikan maita ja alueita. Komissio ehdottaa seuraavia toimia Afrikan puuvillantuotantoon perustuvien talouksien kilpailukyvyn parantamiseksi:

 • puuvillan tuotantoalueiden ja -maiden kestävään kehitykseen tähtäävien laaja-alaisten suunnitelmien täytäntöönpanon aktiivinen edistäminen
 • sellaisten puuvilla-alaan liittyvien instituutioiden ja politiikkojen kehittämisen tukeminen, joiden avulla alaa voidaan uudistaa
 • tuotantoketjun integraatiota lisääviin toimiin tähtäävien investointien edistäminen
 • tuottajien teknisten innovaatioiden ja mukautumisen edistäminen erityisesti pientiloilla
 • Afrikassa tuotetun puuvillan laadun tunnustaminen kansainvälisillä markkinoilla
 • talouskumppanuussopimuksia koskevien neuvottelujen käyttö alan kilpailukyvyn lisäämiseen.

Jotta toisaalta puuvillan hintavaihteluista johtuvaa tulojen haavoittuvuutta voitaisiin vähentää, komissio ehdottaa seuraavia toimia:

 • autetaan puuvillantuottajia osallistumaan markkinapohjaisiin riskinhallintamekanismeihin
 • kannustetaan kansainvälisiä rahoituslaitoksia ottamaan perushyödykkeiden hintavaihteluja koskevat varaukset osaksi niiden nykyisiä mekanismeja
 • helpotetaan AKT-maiden pääsyä FLEX-välineeseen.

Kumppanuuden täytäntöönpano edellyttää EU:n jäsenvaltioilta ja Afrikan mailta yhteistä osallistumista. Komissio ehdottaa, että perustettaisiin puuvillatyöryhmiä, joihin kuuluisi tuottajamaiden hallitusten, komission ja muiden asianosaisten edustajia ja joiden tarkoituksena toiminnan tarkastelu ja koordinointi. Täytäntöönpanoa arvioidaan säännöllisesti.

Kumppanuuden rahoitus perustuu jo käytössä oleviin, erityisesti Euroopan kehitysrahastoon liittyviin välineisiin ja järjestelyihin. Myös FLEX-järjestelyn soveltamissääntöjen tuleva uudelleentarkastelu helpottaa välineen käyttöä.

Taustaa

Tässä ehdotuksessa sovelletaan käytäntöön periaatteita, jotka esitetään tämän tiedonannon kanssa samanaikaisesti annetussa maatalousalan perushyödykeketjuja koskevassa toimintasuunnitelmassa (esdeenfr).

Keskeiset termit

 • Tullien porrastus: korkeampien tullien periminen jalostusasteen noustessa.

Asiakirjan avainluvut

 • Länsi- ja Keski-Afrikka: 5,1 % koko maailman puuvillatuotannosta ja 12,7 % puuvillan viennistä maailmassa (vuosina 2001-2002). 70 % viennistä suuntautuu EU:hun.
 • EU on puuvillan nettotuoja. Sen osuus koko maailman puuvillatuotannosta on 2,6 % ja puuvillan viennistä 4,7 % (vuosina 2001-2002). Kolmasosa puuvillan tuonnista tulee Länsi- ja Keski-Afrikasta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvostolle esitettiin 10. huhtikuuta 2006 samaan aikaan maatalousalan perushyödykeketjuja koskevan toimintasuunnitelman kanssa raportti työstä, joka koskee EU:n ja Afrikan kumppanuutta puuvilla-alan kehityksen tukemiseksi (pdf). Raportissa korostettiin erityisesti saavutettua edistystä kumppanuuden täytäntöönpanossa sekä haasteita tuotannon kilpailukyvyn parantamisessa ja puuvillan viljelijöiden tulojen lisäämisessä. Marraskuussa 2007 komissio esitti neuvoston perushyödyketyöryhmälle kumppanuuden täytäntöönpanosta uuden raportin, jossa todetaan kumppanuuden täytäntöönpanon nopeutuneen vuonna 2007.

Neuvoston päätelmät maatalousalan perushyödykeketjuista, riippuvuudesta ja köyhyydestä sekä EU:n ja Afrikan kumppanuudesta puuvilla-alan kehityksen tukemiseksi. Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 27 päivänä huhtikuuta 2004 tekemät päätelmät [ei julkaistu EUVL:ssä] (pdf). 11. Neuvosto on antanut tiedonannon, jossa ehdotetaan kumppanuutta Afrikan kanssa puuvilla-alalla. Se kehottaa komissiota tarkastelemaan Euroopan yhteisön mahdollista liittymistä puuvilla-alan kansainvälisen neuvoa-antavan komitean (EN) jäseneksi.

Viimeisin päivitys 15.01.2008

Top