Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afrikan maatalouden edistäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Afrikan maatalouden edistäminen

Euroopan unioni pyrkii tukemaan Afrikan maatalouden kehitystä osana pitkäaikaista kehitysyhteistyötä, jota tehdään alueellisella ja koko mantereen laajuisella tasolla myös afrikkalaisten järjestöjen kanssa. Tämä tuki mahdollistaa maatalouden kasvun vahvistamisen erityisesti maatalouspolitiikkoja ja hallintoa parantamalla.

Kehitysyhteistyön painopiste on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa maatalouden kehitys on keskeisin edellytys köyhyyden ja nälänhädän vähentämistä koskevien vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2007 - Afrikan maatalouden edistäminen - Ehdotus koko mantereen tasolla ja aluetasolla tehtävästä yhteistyöstä maatalouden kehittämiseksi Afrikassa [KOM(2007) 440 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Maatalous * ja maaseudun kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä köyhyyden vähentämiseksi ja vuosituhannen kehitystavoitteiden (ns. vuosituhattavoitteiden) (MDG) saavuttamiseksi Afrikassa. Maataloudella on keskeinen asema mantereen taloudellisen kasvun kannalta, sillä se muodostaa kolmasosan bruttokansantuotteesta (BKT) ja on suurin työllistäjä. Toisaalta maatalouteen liittyy näkökohtia, jotka vaikuttavat elintarviketurvallisuuteen, kohtuuhintaisten sosiaalipalvelujen tarjontaan maaseudulla sekä ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden säilymiseen.

Tukeakseen Afrikan maatalouden kehitystä Euroopan unioni (EU) ehdottaa yhteistyökehyksen perustamista Afrikan unionin (AU) kanssa koko mantereen ja alueellisella tasolla. Yhteistyössä painotetaan alueellisten ja koko mantereen käsittävien järjestöjen valmiuksien lisäämistä ja institutionaalista vahvistamista, ja sillä täydennetään ja tehostetaan maatalouden kehitystä kansallisella tasolla. Yleisellä tasolla julkisella sektorilla pitäisi olla vahvempi rooli maatalouden alalla. Sen pitäisi mm. varmistaa asianmukainen sääntely ja puuttua markkinoiden heikkoon toimintaan.

Yhteistyön lähtökohtana ovat kehityspolitiikkaa koskevan konsensuksen periaatteet ja Afrikka-strategia. Lisäksi perustana ovat AU:n ja Nepad-kumppanuusohjelman (EN) (FR) käynnistämässä Afrikan maatalouden kokonaisvaltaisessa kehittämisohjelmassa (CAADP) (EN) esitetyt prioriteetit. Yhteistyöhön vaikuttavat myös pyrkimys avunantajien toiminnan yhdenmukaistamiseen Pariisin julistuksen (DE) (ES) (EN) (FR) (PT) (pdf) periaatteiden mukaisesti sekä johdonmukaisuus EU:n muiden politiikan alojen kanssa (erityisesti maatalous -, kalastus -, kauppa -, kuluttajansuoja - ja energiapolitiikka).

CAADP:n painopisteiden perusteella komissio ehdottaa yhteistyötä seuraavilla aloilla:

 • Maatalous on sisällytettävä kehitysohjelmiin kansallisella, alueellisella ja koko mantereen tasolla, jotta voidaan valmistella johdonmukaisia politiikkoja, strategioita ja kehitysbudjetteja.
 • Maatalousalan hallintoa on kehitettävä, jotta voidaan sujuvoittaa siirtymistä pienviljelystä kaupallisesti kannattaviin ja kestäviin perheviljelmiin. Suunnitellut toimenpiteet tähtäävät mm. alueellisen ja kansallisen maatalouspolitiikan väliseen johdonmukaisuuteen sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuusjärjestelyjen edistämiseen. Yhteistyötä tehdään myös alueellisten ja koko mantereen käsittävien järjestöjen kanssa, jotka edustavat tuottajia ja ammattijärjestöjä. Pyrkimyksenä on lisätä niiden valmiuksia osallistua politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Maatalousalan tutkimusta ja tietämysjärjestelmiä on kehitettävä. Tämä tapahtuu edistämällä tehtyjen innovaatioiden käyttöä, helpottamalla tietämyksen saantia ja parantamalla maatalousalan tutkimusohjelmien koordinaatiota kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Tämän kehityksen avulla voidaan lisätä maataloustuottavuuden kestävää kasvua ja parantaa maataloustuotteiden ravintoarvoa.
 • Maataloustuotteiden alueellisten markkinoiden toimintaa on parannettava, jotta tuottajat pääsisivät kannattaville maataloustuotteiden markkinoille ja tuotteet olisivat kuluttajalle turvallisia. Pyrkimyksenä on erityisesti helpottaa fyysistä markkinoille pääsyä ja hyödyntää markkinarakoja sekä laatia asianmukaiset lainsäädäntö- ja sääntelykehykset (esim. terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteiden alalla).
 • Luonnonvarojen hoitoa on tehostettava, jotta voidaan varmistaa samanaikaisesti kestävä ja kannattava maan, kalavarojen ja metsien hyödyntäminen. Tähän sisältyy mm. alueellisten ja koko mantereen kattavien suuntaviivojen laatiminen sekä yhteistyö luonnonvarojen laittoman käytön vastaisessa toiminnassa.
 • Karjatalouden kestävyyttä on parannettava lisäämällä tietoa eläintautien torjunnasta. Näin voidaan alentaa eläinten kuolleisuutta ja tehostaa ennaltaehkäisyä. Yhteistyöllä pyritään myös kehittämään maankäyttöä ja ratkaisemaan karjatalouteen liittyvät ympäristöongelmat.
 • On vähennettävä riskejä, jotka liittyvät hinnanvaihteluihin, markkinoiden epävakauteen, ilmastonmuutokseen ja luonnonkatastrofeihin. Suunnitelluilla toimenpiteillä kehitetään valmiuksia valmistautua katastrofeihin, ehkäistä niitä ja toimia katastrofitilanteessa. Lisäksi helpotetaan kansainvälisille vakuutusmarkkinoille pääsyä.

Yhteistyön käytännön toteutukseen osallistuvat monet kumppanit, kuten AU:n komissio, NEPAD ja alueelliset talousyhteisöt.

Yhteistyötä koordinoidaan seuraavilla kolmella tasolla:

 • afrikkalaisten järjestöjen kanssa CAADP:n yhteydessä. Tällä tasolla AU:n komissiolla ja NEPAD:lla on keskeinen rooli.
 • muiden avunantajien kanssa avunantajien maailmanlaajuisen maaseudun kehittämisfoorumin (GDPRD) (EN) avulla, jonka jäseniä komissio ja useat EU:n jäsenvaltiot ovat.
 • EU:ssa parantamalla tietojenvaihtoa ja kehittämällä yhteisiä aloitteita Afrikan maatalouden avustamiseksi.

Yhteistyön seurannasta vastaavat CAADP-kumppanuusfoorumi ja Afrikan kumppanuusfoorumi (APF (EN) (FR)). GDPRD vastaa rahoittajien rahoittamien hankkeiden ja ohjelmien seurannasta sekä toiminnan johdonmukaisuudesta ja yhteensovittamisesta.

Maatalousalan kehitysyhteistyötä koskevien strategisten suuntaviivojen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan mm. samalla tavalla kuin EU:n ja AU:n koko yhteistyöohjelmaa.

Keskeiset termit

 • Maatalous: maanviljely, karjankasvatus sekä kala- ja metsätalous.

Viimeisin päivitys 07.11.2007

Top