Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toimintaohjelma terveydenhuollon henkilöstöpulan lievittämiseksi (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Toimintaohjelma terveydenhuollon henkilöstöpulan lievittämiseksi (2007–2013)

Tässä toimintaohjelmassa ehdotetaan kansallisia, alueellisia ja maailmanlaajuisia toimenpiteitä terveydenhuollon henkilöstöpulan lievittämiseksi kehitysmaissa.

ASIAKIRJA

Komission 26. joulukuuta 2006 antama tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: ”Eurooppalainen toimintaohjelma terveydenhuollon vakavan henkilöstöpulan lievittämiseksi kehitysmaissa (2007–2013)” [KOM(2006) 870 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Kyseiseen toimintaohjelmaan sisältyy kansallisia, alueellisia ja maailmanlaajuisia toimia terveydenhuollon henkilöstöpulan lievittämiseksi kehitysmaissa.

KANSALLISET TOIMET

Kansallisella tasolla toimintaohjelmalla on viisi tavoitetta:

 • Poliittiseen ja strategiseen vuoropuheluun ja suunnitteluun osallistuminen kansallisella tasolla. Komissio ehdottaa erityisesti, että Euroopan unioni

- korostaa terveydenhuollon henkilöstöpulan kielteistä vaikutusta vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen;

- tarkastelee kysymyksiä, jotka liittyvät tasa-arvoisemman ja tarpeisiin mukautetun terveydenhuollon järjestämiseen;

- tukee sellaisen järjestelmän kehittämistä, jonka avulla yhdistetään pitkän aikavälin talousarviotuki kiinteämmin vuosittuhattavoitteiden saavuttamiseksi toteutettaviin toimiin;

- tehostaa henkilöstöhallintoa, -suunnittelua ja -arviointia erityisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoiden (kuten ammattiliittojen ja tutkimuslaitosten) kanssa käytävän vuoropuhelun avulla.

 • Terveydenhuollon henkilöstökapasiteetin tehostaminen kansallisella tasolla

- arvioimalla henkilöstön toimintakykyä ja pulan lievittämiseksi vaadittavaa henkilömäärää;

- vahvistamalla koulutuskapasiteettia kansallisella tasolla, mukaan luettuna koulutuslaitosten väliset yhteydet ja etelä-etelä ja pohjoinen-etelä -oppimisyhteisöjen perustaminen;

- tukemalla ammatillisten järjestöjen ja sääntelyviranomaisten välisiä yhteysohjelmia.

 • Julkisen hallinnon uudistaminen ja terveydenhuollon edellytysten parantaminen, jotta palvelut olisivat paremmin köyhän ja marginalisoituneen väestönosan saaatavilla, sekä terveydenhuollon henkilöstön vakiinnuttaminen työympäristöä kohentamalla ja palkkoja nostamalla.
 • HIV:n/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunta; kyseiset taudit ovat pahentaneet terveydenhuollon henkilöstöpulaa ja terveydenhuoltojärjestelmän taakkaa kehitysmaissa. Toimintaohjelmassa esitetään, että EU tukee Maailman terveysjärjestön (WHO) ”Treat, Train, Retain” -strategian sisällyttämistä kansallisiin terveydenhuoltostrategioihin ja jatkaa tukeaan HIV:n/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan liittyvälle maailmanlaajuiselle rahastolle.
 • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen terveydenhuoltopalveluiden osalta tukemalla järjestelmiä, jotka edistävät naisten osallistumista terveydenhuoltoon, ja ottamalla erityisesti huomioon sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa, työhönotossa, palkkauksessa, urakehityksessä ja johtaviin asemiin pääsyssä.

Lisäksi EU:n on

 • tuettava ja vahvistettava paikallisia yhteisöjä kehittämällä terveyspalveluiden saantia kyläyhteisöissä ja perheiden sisällä;
 • tehostettava mahdollisuutta eurooppalaisen teknologian käyttöön terveydenhuollon henkilöstösuunnittelun alalla erityisesti perustamalla vastaanottajamaiden hallinnoimia teknisiä tukiryhmiä;
 • tuettava konflikteista toipuvia tai muuten epävakaita valtioita, joiden hallitusten kapasiteetti henkilöstötarpeiden kartoittamiseksi on rajallinen.

ALUEELLISET TOIMET

Toimintaohjelmassa edellytetään, että kaikkia alueellisia ja maailmanlaajuisia toimia koordinoivat ”toimintafoorumit”. Ne kokoavat yhteen keskeiset sidosryhmät ja saavat taustatietoja maailmanlaajuisilta ja alueellisilta seurantakeskuksilta.

Afrikan poliittisen johtajuuden edistäminen

Koska terveydenhuollon henkilöstöpulan vaikutus on erityisen kielteinen Afrikan mantereella, EU:n on tuettava Afrikkaa, jotta sen ääni kuuluisi vahvasti päätettäessä terveydenhuollon henkilöstöpulan lieventämiseksi toteutettavista toimenpiteistä. EU tukee erityisesti Afrikan unionin johtavan roolin vahvistamista ja alueellisen toiminnan osalta uutta kumppanuutta Afrikan kehittämiseksi (NEPAD) sekä alueellisen toimintafoorumin perustamista.

Osallistuminen alueellisten koulutusresurssien kehittämiseen

EU tukee toimia koulutuskapasiteetin vahvistamiseksi tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman (2007–2013) ja erityisten kansainvälisten yhteistyötoimien kautta. Lisäksi EU edistää oppimisverkostojen kehittämistä alueiden sisällä ja niiden välillä sekä erityisesti pohjoinen-etelä ja etelä-etelä -yhteyksiin perustuvien huippuosaamisen verkostojen luomista Lisäksi komission yhteistyössä Euroopan avaruusjärjestön ja WHO:n kanssa perustama terveydenhuollon sähköisiä palveluja Afrikassa (eHealth) käsittelevä työryhmä tarkastelee tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.

Lisäksi EU:n on

 • edistettävä taitojen jakamista ja kehittämistä Afrikassa koskevien alueellisten sopimusten tekemistä alueellisten henkilöstöresurssimarkkinoiden vahvistamiseksi, jotta vältyttäisiin aivovienniltä;
 • tuettava alueellisen henkilöstöresurssien seurantakeskuksen perustamista Afrikassa; keskukseen kerätään alueen parhaat käytännöt;
 • tuettava alueellisen tutkimuskapasiteetin kehittämistä, mukaan luettuna komission tuki Saharan eteläpuolisen Afrikan kliinisen tutkimuskapasiteetin kehittämiseen Euroopan ja kehitysmaiden välisessä kliinisten kokeiden yhteistyökumppanuudessa.

MAAILMANLAAJUISET TOIMET

Toimintaohjelmassa korostetaan tarvetta vastata terveydenhuollon henkilöstöpulaan koordinoimalla kansainväliset toimet paremmin. Erityisesti siinä ehdotetaan toimia kahdella tasolla:

EU:n sisäiset toimet

Komissio vahvistaa toimenpiteet, joilla tehostetaan terveydenhuollon henkilöstöresurssien kartoittamista EU:n tasolla ja edistetään osaamiskiertoa. Tämä tarkoittaa

 • suuntaviivojen kehittämistä terveydenhuollon henkilöstön palkkaamiseksi EU:n sisällä ja kolmansista maista, jotta kielteinen vaikutus kolmansien maiden terveydenhuollon henkilöstökapasiteettiin vähenisi;
 • keskittymistä esimerkiksi eläkeoikeuksien siirtoon ja pätevyyden tunnustamiseen;
 • EU:n ja kehitysmaiden terveydenhuoltolaitosten välisen kumppanuuden tukemista.

Kansainvälisen tason toiminta

EU sitoutuu myöntämään varoja maailmanlaajuisesti terveydenhuollon henkilöstökapasiteetin vahvistamiseen kehitysmaissa. EU korostaa kansainvälisissä keskusteluissa erityisesti seuraavien seikkojen merkitystä:

 • ennustettavissa olevan pitkäaikaisen rahoituksen varmistaminen;
 • ratkaisujen löytäminen kansallisen tason makrotaloudellisiin ongelmiin, jotka voivat rajoittaa investointeja terveydenhuoltoon;
 • kansallisen tason ensisijaisten tavoitteiden harmonisointi laajassa mittakaavassa.

RAHOITUS

Toimintaohjelmassa korostetaan tarvetta lisätä ennustettavissa olevan pitkäaikaisen avun määrää liikkumavaran antamiseksi edunsaajamaille, jotta ne voivat taata pitkäaikaiset sijoitukset. Lisäksi komissio laatii kehyksen, jonka avulla yksilöidään ja päivitetään säännöllisesti jäsenvaltioiden ja komission toimet henkilöstöresurssien alalla ja jonka avulla voidaan verrata EU:n ja muiden avunantajien rahoitusta. Komissio päätti lisäksi myöntää 40,3 miljoonaa euroa aihekohtaisen ohjelman ”Investoinnit ihmisiin” puitteissa toteutettavien maailmanlaajuisten ja paikallisten toimien tukemiseen terveydenhuollon henkilöstöresurssien alalla.

SEURANTA JA ARVIOINTI

EU tukee terveydenhuollon henkilöstöresurssien kansallisen seuranta- ja arviointikehyksen laatimista ja varmistaa EU:n toimien seurannan Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettavien raporttien avulla, jotka koskevat HIV:n/aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjuntaa koskevaa toimintaohjelmaa.

Tausta

Tämä toimintaohjelma perustuu kehitysmaiden terveydenhuollon henkilöstöpulasta joulukuussa 2005 annettuun komission tiedonantoon, jossa korostettiin EU:n toimia maailmanlaajuisesti kyseisen ongelman ratkaisemiseksi. Neuvosto hyväksyi toimintaohjelman 14. toukokuuta 2007.

Viimeisin päivitys 24.07.2007

Top