Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kehitysyhteistyöpolitiikassa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Strategia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kehitysyhteistyöpolitiikassa

Komissio esittää suuntaviivat sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi ja naisten roolin vahvistamiseksi Euroopan unionin (EU) kehitysyhteistyöpolitiikassa. Se ehdottaa myös käytännön toimia niillä aloilla, joilla epätasa-arvo kehitysmaissa on pahinta.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2007 – Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan lisääminen kehitysyhteistyössä [KOM(2007) 100 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Yhtäläiset mahdollisuudet ovat kestävän kehityksen kannalta olennainen tekijä erityisesti niillä aloilla, joilla sukupuolten epätasa-arvo on kehitysmaissa pahinta:

 • työmarkkinat ja talouselämä: useimmat naiset työskentelevät epävirallisella sektorilla, jolla tuottavuus ja tulotaso ovat usein matalia, työolot huonot ja sosiaalinen suojelu vähäistä tai olematonta
 • hallinto: monissa maissa naisilla on vain marginaalinen asema päätöksenteossa; kummankin sukupuolen yhtäläiset oikeudet takaavan lainsäädännön toteuttaminen on ratkaisevan tärkeää naisten perusoikeuksien suojelemiseksi
 • koulutukseen pääsy: miesten ja naisten epätasa-arvo tällä alalla on erityisesti sidoksissa päivittäiseen kotitaloustyöhön, joka on useimmiten naisten vastuulla
 • terveys: perusterveydenhuolto ei saavuta naisia riittävästi varsinkaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden osalta
 • naisiin kohdistuva väkivalta.

Komissio toteaa, että kehitysyhteistyössä on tapahtunut merkittävää edistystä sukupuolten tasa-arvoa kohti. Se kuuluu yhä suurempana osana sekä vuoropuheluun kumppanimaiden kanssa että keskusteluihin EU:n ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Lisäksi edistystä on tapahtunut sukupuolten tasa-arvoa edistävien hankkeiden ja ohjelmien toteuttamisessa ja jäsenvaltioiden ja komission valmiuksien parantamisessa.

Komissio korostaa kuitenkin, että jäljellä on myös haasteita:

 • vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen on vielä pitkä matka etenkin sukupuolten välisen eron häivyttämisessä perus- ja keskiasteen koulutuksessa. Vuosituhattavoitteissa keskitytään lisäksi sukupuolten tasa-arvoon vain terveyden ja koulutuksen osalta, eikä niissä oteta huomioon asian muita ulottuvuuksia.
 • tietyt perinteisiin sosiaalisiin rakenteisiin sidoksissa olevat sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät eivät kannusta muuttamaan perinteistä miesten ja naisten välistä vallanjakoa
 • sukupuolten tasa-arvoon liittyvien asioiden huomioon ottaminen maakohtaisissa strategioissa ja EU:n kehitysyhteistyön toteuttamisessa.

Strategian tavoitteet

EU:n strategian ensimmäinen tavoite on ottaa paremmin huomioon sukupuolten tasa‑arvoon liittyviä kysymyksiä. Siihen sisältyy toimia kolmella eri alueella:

 • politiikassa, jossa komissio korostaa kumppanimaiden kanssa korkeimmalla tasolla käytävien tasa-arvokeskustelujen tärkeyttä
 • kehitysyhteistyössä, jossa komissio ehdottaa seuraavaa:
 • institutionaalisten valmiuksien kehittämisessä: komissio suosittelee, että arviointi- ja täytäntöönpanovaiheissa hyödynnetään nykyaikaisia käytännön välineitä. Lisäksi se korostaa, että kumppanimaille ja henkilöstölle on annettava paremmat mahdollisuudet saada tietoa parhaista käytänteistä ja myös muista asioista, ja niille on järjestettävä sukupuolinäkökohtia käsittelevää koulutusta.

Toinen tavoite on erityistoimien toteuttaminen kumppanimaissa naisten vaikutusvallan lisäämiseksi. Komissio on erityisesti maininnut seuraavat toiminta-alat:

 • hallinto: erityisesti naisten poliittinen vaikutusvalta, ihmisoikeuksien edistäminen, indikaattoreiden kehittäminen sukupuolten välisten tasa-arvo-ongelmien mittaamiseen, naisten roolin merkityksen korostaminen konflikteissa ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa
 • työmarkkinat ja talouselämä: naisten taloudellisen ja yhteiskunnallisen vaikutusvallan kasvattaminen sekä sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu työelämässä, sukupuolinäkökulmaan perustuva budjetoinnin analysointi ja sukupuolten välisen tasa‑arvon näkökohtien ottaminen huomioon julkisen talouden hoidossa
 • koulutus: koulumaksuista luopuminen, kannustimien luominen tyttöjen koulunkäynnin lisäämiseksi, kouluolojen parantaminen, nuorten tasa-arvotietoisuuden lisääminen ja aikuisten lukutaito
 • terveys: erityisesti sosiaaliturvajärjestelmien luominen köyhiä naisia varten, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien suojelu (esimerkiksi hiv:n/aidsin ehkäisyyn tähtäävien kampanjoiden rahoittaminen ja perinteisten kätilöiden koulutus, jotta voitaisiin vähentää lasten ja äitien kuolleisuutta maaseudulla)
 • sukupuoleen perustuva väkivalta ja sitä koskevan lainsäädännön uudistaminen, uhrien suojelu, valistus tiedotusvälineiden avulla sekä oikeuslaitoksen ja sotilaallisen henkilöstön valistaminen ja koulutus.

Täytäntöönpano

Komissio korostaa, että kohderyhmänä olevien naisten itsensä on tärkeää kokea kehitysyhteistyöaloitteet omikseen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja yhteisöperustaisten järjestöjen toimintaan osallistumisen kautta. EU:n tulee erityisesti edistää sukupuolten tasa-arvoa kannattavien kansalaisjärjestöjen perustamista sellaisilla alueilla, joilla niitä ei vielä ole olemassa, ja huolehtia jo olemassa olevien kansalaisjärjestöjen valmiuksien vahvistamisesta.

Tukirahoitusta pitäisi maksaa sukupuolten tasa‑arvoa mittaavissa indikaattoreissa tapahtuvien parannusten perusteella. Lisäksi sukupuolten tasa-arvo tulee ottaa huomioon kumppanimaiden budjetointistrategioissa sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Tätä varten on välttämätöntä priorisoida menoja uudelleen, siirtää alakohtaisten ohjelmien painotusta siten, että niillä voidaan edistää sekä sukupuolten tasa‑arvoa, sekä seurata julkisia tuloja ja menoja.

Kansallisissa köyhyyden vähentämiseksi laadituissa strategioissa tulee ottaa huomion maan tilanne sukupuolten tasa-arvon suhteen, jotta voitaisiin ymmärtää kaikki sen vaikutukset kasvuun ja köyhyyteen. Komissio korostaa, että näissä kansallisissa strategioissa tulisi hyväksyä köyhyydelle entistä laajempi määritelmä, joka kattaa myös muut mahdolliset puutteet taloudellisten resurssien puutteen lisäksi. Strategioissa pitäisi myös hyväksyä kansalaisyhteiskunnan osallistuminen strategioiden laatimiseen ja seurantaan.

Lisäksi komissio korostaa koordinoinnin ja yhdenmukaistamisen tärkeyttä jäsenvaltioiden kanssa säännöllisten kokoontumisten ja parhaiden käytäntöjen vaihdon avulla. Lisäksi EU edistää myös jatkossa keskustelua sukupuolten tasa-arvosta kansainvälisellä ja alueellisella tasolla, korostaen erityisesti terveyden ja koulutuksen alueiden ulkopuolelle ulottuvan toiminnan merkitystä.

Komission erityistoimet

Tämän strategian toteuttamiseksi komissio esittää toimenpiteitä seuraavilla kolmella alueella:

Tausta

Vuonna 2001 tehty vuosien 2001–2006 toimintaohjelma sukupuolten (DE) (EN) (ES) (FR) tasa-arvon huomioon ottamiseksi EY:n kehitysyhteistyössä loi perustan, jolla tämän alueen valmiuksia Euroopan komissiossa on voitu kehittää.

Myöhemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1567/2003, jonka voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2006, luotiin rahoituspuitteet terveyttä sekä lisääntymiseen ja seksuaalisuuteen liittyviä oikeuksia koskevien toimien toteuttamiselle.

Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 806/2004, jonka voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2006, säädettiin yhdeksän miljoonan euron rahoituspuitteista tämän alueen erityistoimien rahoitusta varten. Vuonna 2005 eurooppalainen konsensus mainitsi sukupuolten tasa-arvon yhtenä köyhyyden vähentämisen perustavoitteista.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission valmisteluasiakirja, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2010 – "EU Plan of Action on Gender Equality and Women's Empowerment in Development" [SEC(2010) 265 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio esitteli vuosia 2010–2015 koskevan toimintaohjelman toteuttaakseen edellä mainitussa tiedonannossa esitellyn strategian ja tukeakseen siten tehokkaammin naisten ja miesten tasa‑arvoa kehitysmaissa. Toimintaohjelmalla edistetään vuosituhannen kehitystavoitteiden sekä kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa YK:n yleissopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Tätä silmällä pitäen komission on erityisesti:

 • kehitettävä EU:n toimintavalmiuksia ja sen asemaa merkittävänä maailmanlaajuisena sukupuolten tasa‑arvon edistäjänä
 • käsiteltävä sukupuolten tasa‑arvoa EU:n ja kehitysmaiden poliittisen vuoropuhelun yhteydessä
 • otettava sukupuolten tasa‑arvo huomioon EU:n rahoittamissa hankkeissa ja laadittava luotettavia indikaattoreita saavutetun edistyksen arvioimiseksi
 • edistettävä kehitysmaiden kansalaisyhteiskuntien osallistumista
 • parannettava EU:n myöntämän rahoituksen hallinnointia ja lisättävä rahoituksen avoimuutta
 • tuettava YK:n toimia naisten suojelemiseksi konfliktien aikana panemalla täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma "Naiset, rauha ja turvallisuus" (päätöslauselma 1325 vuodelta 2000 ja päätöslauselma 1889 vuodelta 2009).

Viimeisin päivitys 19.08.2010

Top