Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vakauden varmistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen Länsi-Balkanilla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Vakauden varmistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen Länsi-Balkanilla

Länsi-Balkanin maat osallistuvat laajentumisprosessiin liittyäkseen tulevaisuudessa Euroopan unioniin (EU). Liittymisprosessissa on vielä jäljellä useita välivaiheita. EU määrittelee Länsi-Balkanin maiden kanssa vakautus- ja assosiaatioprosessin sekä Thessalonikin toimintaohjelman pohjalta toimintalinjat, joiden toteuttaminen vaatii kuitenkin lisätyötä, jotta alue vähitellen käy läpi tarpeelliset välivaiheet matkalla vakauteen ja hyvinvointiin.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, annettu 27 päivänä tammikuuta 2006: Länsi-Balkanin maat matkalla kohti EU:ta: vakauden varmistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen [KOM(2006) 27 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio esittää arvion Euroopan unionin (EU) ja Länsi-Balkanin maiden vuonna 2003 hyväksymän Thessalonikin toimintaohjelman toteuttamisesta (EN).

Komissio myös antaa suosituksia siitä, miten vakautus- ja assosiaatioprosessin sekä Thessalonikin toimintasuunnitelman toteuttamisessa voidaan edistyä.

Tämäntyyppiset edistysaskeleet tukevat EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisten suhteiden tiivistymistä ja etenkin Länsi-Balkanin maiden kehitystä osaksi Euroopan unionia.

Thessalonikin toimintasuunnitelman täytäntöönpano

Sekä EU että Länsi-Balkanin maat ovat noudattaneet suurinta osaa Thessalonikin toimintasuunnitelman sitoumuksista.

Poliittinen vuoropuhelu ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalla tehtävä yhteistyö ovat lisääntyneet, ja Länsi-Balkanin maat ovat alkaneet noudattaa yhteisiä YUTP:aan liittyviä kantoja, toimia ja julistuksia. EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välinen poliittinen foorumi on perustettu, ja kahdenvälinen poliittinen vuoropuhelu on ulotettu kaikkiin Länsi-Balkanin maihin.

EU tukee instituutioiden sekä taloudellisten ja kaupallisten rakenteiden vahvistamista Länsi‑Balkanin maissa erityisesti edistämällä niiden osallistumista unionin ohjelmiin ja unionin virastojen toimintaan sekä pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan toteuttamiseen tai toteuttamalla etuuskohtelutoimenpiteitä. Komission ja kunkin Länsi-Balkanin maan välillä käydään säännöllisesti vuoropuhelua taloudellisista kysymyksistä.

Edistystä on saavutettu myös oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aloilla varsinkin yhteisön tuen ansiosta.

EU jatkaa rauhanturvaamista ja konfliktien ehkäisemistä YUTP:n ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) mukaisesti entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sekä Bosnia ja Hertsegovinassa. EU myös tukee aktiivisesti Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon-siviilioperaatiota (UNMIK) ja tekee tiivistä yhteistyötä väliaikaisten itsehallintoelimien kanssa.

Vielä on kuitenkin löydettävä ratkaisuja kysymyksiin, jotka liittyvät pakolaisten paluuseen, koulutuksen kautta saavutettavaan sopuun sekä yleisesti sosiaaliseen kehitykseen ja kulttuuriin. Yhteistyö entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän kansainvälisen sotarikostuomioistuimen (ICTY) kanssa on myös edelleen perustavanlaatuisessa asemassa.

Useita välivaiheita

Komissio korostaa, että on tärkeää tukea kauppaa ja investointeja sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Niinpä uudistusprosessi on jo käynnistetty, jotta voidaan varmistaa markkinoiden toiminta ja kilpailukyky. Se muodostaa perustan taloudelliselle ja poliittiselle vakaudelle ja täydentää niitä. Talouden ja kaupan aloilla yhdentyminen perustuu erityisesti

 • vakautus- ja assosiaatiosopimusneuvotteluihin ja EU:n toteuttamiin yksipuolisiin kaupan toimenpiteisiin, jotka koskevat tuontia Länsi-Balkanin maista
 • diagonaalisen alkuperäkumulaatiovyöhykkeen perustamiseen EU:n ja sellaisten Länsi‑Balkanin maiden välille, jotka ovat tehneet EU:n kanssa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (SAA‑sopimus)
 • kaupan alueellisen integraation kehittämiseen
 • Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian ja Montenegron liittymiseen Maailman kauppajärjestöön (WTO) (EN) (ES) (FR)
 • Länsi-Balkanin maiden osallistumiseen tarjouskilpailuihin liittymistä valmistelevien välineiden mukaisesti;
 • pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kehityksen tukemiseen
 • sosiaalisiin näkökohtiin ja työllisyyteen liittyvän integraation edistämiseen sekä työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun ja syrjäytymisen torjuntaan.

Länsi-Balkanin maiden kansalaiset Kroatiaa lukuun ottamatta tarvitsevat viisumin tullessaan EU:n alueelle. Komissio aikoo esittää neuvostolle Länsi-Balkanin maihin sovellettavien viisumimenettelyjen keventämistä koskevat neuvotteluohjeluonnokset vuoden 2006 aikana. Nämä sopimukset riippuvat siitä, millaiset takaisinottosopimukset saadaan aikaan samojen maiden kanssa.

Lisäksi on otettu käyttöön erityistoimenpiteitä kolmansista maista tulevien opiskelijoiden ja tutkijoiden vaihdon kannustamiseksi kahden joulukuussa 2004 ja lokakuussa 2005 annetun direktiivin mukaisesti.

Komissio haluaa, että Länsi-Balkanin maiden asukkaat ja instituutiot oppivat tuntemaan Euroopan toimintaohjelman.

Tällöin osallistuminen EU:n ohjelmiin ja sen virastojen toimintaan edistää edelleen sekä alueen integroitumista EU:hun että tietotaidon ja parhaiden käytänteiden vaihtoa.

On välttämätöntä, että hallintoa autetaan valmistautumaan integraatioprosessiin kehittämällä hallinnollisia ja oikeudellisia valmiuksia. Näin voidaan varmistaa nopea lähentyminen unionin lainsäädäntöön. Tähän pyritään erityisesti kummihankkein, joissa jäsenvaltioiden asiantuntijat ja neuvonantajat siirtyvät pitkäksi aikaa kohdemaiden hallintojen palvelukseen. Lisäksi hallintojen valmistautumisessa antavat tukea TAIEX‑ohjelma (DE) (EN) (FR) sekä tulli- ja veroasioiden tukiohjelmat (CAFAO).

Alueellinen yhteistyö on tavoite, joka vaatii eri kansainvälisten toimijoiden laaja-alaista sitoutumista, esimerkiksi erilaisten järjestelmien kuten vakaussopimuksen avulla. Vaikka edistystä on tapahtunut, alueellista yhteistyötä koskevia haasteita on yhä aloilla, joilla Länsi‑Balkanin maat ovat asteittain lähentyneet eurooppalaista politiikkaa. Tällaisia aloja ovat:

 • oikeus, vapaus ja turvallisuus. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen sekä rajojen hallinnointi ovat ensisijaisia tavoitteita, joihin pyritään erityisesti parantamalla poliisin ja tullin rajatylittäviä yhteistyövalmiuksia sekä tehostamalla aluesyyttäjien välistä yhteistyötä järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptioon liittyvää rikollisuutta koskevissa tapauksissa
 • parlamentaarinen yhteistyö
 • energia. EU ja alueen maat allekirjoittivat energiayhteisön perustamissopimuksen lokakuussa 2005. Sopimuksella luotiin yksi säännelty energia-alue energiaverkkojen lisäämiseksi niin Länsi-Balkanin maiden välillä kuin niiden ja muiden kansainvälisten osapuolten välillä
 • maa- ja ilmakuljetusalan yhteistyö
 • ympäristö. Alueen maat osallistuvat käynnistyvään alueelliseen ympäristöalan yhteistyöhön ja liittymistä valmistelevaan ympäristösääntelyn vaatimustenmukaisuus- ja täytäntöönpanoverkkoon (ECENA)
 • osallistuminen kulttuuriperinnön suojelemiseen ja säilyttämiseen.

Komissio ehdottaa, että kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävä vuoropuhelu laajennetaan koskemaan kaikkia Länsi-Balkanin maita vain ehdokasmaiden kansalaisyhteiskuntien kanssa käytävän vuoropuhelun asemesta (Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2004 antamat päätelmät sekä 29. kesäkuuta 2005 annettu komission tiedonanto KOM(2005) 290 lopullinen). EU sitoutuu näin käymään tiivistä poliittista ja kulttuurista vuoropuhelua alueen maiden ja aktiivisesti osallistuvan kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Tausta

Alueen tulevaisuuden kannalta perustavanlaatuiset kysymykset, kuten Kosovon asema ja Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbia ja Montenegron perustuslailliset uudistukset, ovat edelleen ratkaisematta.

Viimeisin päivitys 23.05.2011

Top