Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kumppanuus Yhdistyneiden kansakuntien kanssa: kehitysapu ja humanitaarinen apu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kumppanuus Yhdistyneiden kansakuntien kanssa: kehitysapu ja humanitaarinen apu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2001) 231 lopullinen) – Toimivan kumppanuuden luominen Yhdistyneiden kansakuntien kanssa kehitysyhteistyön ja humanitaaristen asioiden alalla

TIEDONANNON TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU:n ja YK:n kumppanuus perustuu niiden yhteiseen pyrkimykseen tavoittaa kriisien keskellä haavoittuvimmassa asemassa olevat väestöryhmät eri puolilla maailmaa ja vähentää heidän kärsimystään.
 • YK:n humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön hankkeet koordinoidaan suoraan kyseisistä asioista vastaavien Euroopan komission yksiköiden (EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston) kanssa. Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto vastaa YK:n ja Euroopan komission suhteiden yleisestä koordinoinnista.
 • Kaikkiin EU:n ja YK:n järjestöjen välisiin sopimuksiin sovellettavista oikeudellisista säännöistä säädetään rahoituksesta ja hallinnosta tehdyssä puitesopimuksessa, jota tarkistettiin viimeksi vuonna 2014. EU ja YK voivat mukauttaa yhteistyötään seuraavien toimien avulla:
  • EU:n ulkoisen politiikan maakohtaisten monivuotisten ohjelmasuunnitteluvälineiden laatiminen
  • EU:n varainhoitoasetuksen uudistaminen, jotta osallistuminen YK:n toimintaan olisi joustavampaa
  • EU:n ja YK:n välisen YK:n ohjelmien ja hankkeiden varainhoitoa, valvontaa ja tarkastamista koskevan puitesopimuksen uudelleen neuvotteleminen
  • EU:n edustuksen lisääminen ja sen poliittisten painopisteiden voimakkaampi ajaminen YK:ssa monenvälisen ohjausjärjestelmän avulla.
 • Tiedonannossa esitetään kaksi EU:n ja YK:n yhteistyön lisäämistä ohjaavaa perusperiaatetta:
  • EU:n, YK:n järjestöjen ja niiden kumppanien välisen työnjaon on perustuttava niiden toimintavalmiuksiin
  • kehitysyhteistyötoimet on kohdennettava köyhyyden vähentämiseen.
 • Tiedonannossa esitetään myös, että EU:n olisi tuettava omia poliittisia painopisteitään vastaavia YK:n kumppanijärjestöjä sekä edistettävä avunantajien monivuotisen rahoituksen koordinointia ja petostentorjuntaa.

TAUSTAA

EU on YK:n budjetin suurin rahoittaja (kun otetaan huomioon myös EU-maiden antama rahoitus). EU ja YK toteuttavat yhteisiä toimia maailmanlaajuisesti. Niiden yhteistyö kattaa useimmat EU:n ulkoisen politiikan alueet ja kaikki YK:n peruskirjan mukaiset osa-alueet (rauha, turvallisuus, ihmisoikeudet, taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kauppapolitiikka).

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Toimivan kumppanuuden luominen Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa kehitysyhteistyön ja humanitaaristen asioiden alalla (KOM(2001) 231 lopullinen, 2.5.2001)

Viimeisin päivitys: 06.12.2016

Top