Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva strategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva strategia

Euroopan komissio ehdottaa kokonaisvaltaista strategiaa, jolla se haluaa edistää ja suojata tehokkaasti lasten oikeuksia Euroopan unionin sisäisten ja ulkoisten politiikkojen yhteydessä ja tukea jäsenvaltioiden asianomaisia toimia.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto, 4. heinäkuuta 2006, "Tavoitteena lasten oikeuksia koskeva EU:n strategia" [KOM(2006) 367 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Lasten oikeudet * ovat erottamaton osa ihmisoikeuksia, ja lapsen oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus (ES) (EN) (FR) ja sen valinnaiset pöytäkirjat sekä kehityksen vuosituhattavoitteet ja Euroopan ihmisoikeussopimus velvoittavat Euroopan unionin (EU) kunnioittamaan niitä. EU on tunnustanut lapsen oikeudet selkeästi myös perusoikeuskirjassa.

Lapsen oikeuksia ei vielä kunnioiteta läheskään kaikkialla maailmassa, eikä aina tyydytetä edes lasten perustarpeita kuten oikeutta riittävään ravintoon, perusterveydenhoitoon ja koulutukseen. Monet lapset joutuvat tekemään pakkotyötä ja monista tulee ihmiskaupan uhreja tai aseellisissa konflikteissa käytettäviä lapsisotilaita.

EU:ssa todetuista erityisongelmista voidaan mainita romanilasten sosiaalinen syrjäytyminen, lapsikauppa, lapsipornografia internetissä ja puutteellisesti testattujen lääkkeiden antaminen lapsille.

Näiden ongelmien edessä EU:lla on ihmisoikeusasioita ja erityisesti lapsen oikeuksia koskevan pitkien perinteidensä ansiosta tarpeeksi painoarvoa, jotta se voi saattaa lapsen oikeudet keskeiselle sijalle kansainvälisellä asialistalla ja korostaa lasten tarpeiden ottamista huomioon viittaamalla eurooppalaiseen sosiaaliturvamalliin ja muihin toteuttamiinsa ohjelmiin.

Tiedonannossa komissio ehdottaa strategiaa lasten oikeuksien suojaamiseksi EU:n sisäisten ja ulkoisten politiikkojen yhteydessä. Strategialla on seuraavat tavoitteet:

 • käytetään hyödyksi jo käytössä olevia välineitä ja toimintamalleja;
 • määritellään EU:n tulevan toiminnan painopisteet;
 • otetaan lasten oikeudet järjestelmällisesti huomioon kaikessa EU:n sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa;
 • varmistetaan tehokas koordinointi ja tehokkaat kuulemismenettelyt;
 • parannetaan lasten oikeuksiin liittyvää osaamista ja asiantuntemusta;
 • tehostetaan tiedottamista lasten oikeuksista;
 • edistetään lasten oikeuksia ulkosuhteiden yhteydessä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi strategiassa esitetään seuraavat toimenpiteet:

 • otetaan koko EU:n alueella käyttöön yhtenäinen lasten auttavan puhelimen kuusinumeroinen numero (joka alkaa numeroilla 116) sekä toinen yhtenäinen päivystysnumero kadonneita ja seksuaalisesti hyväksikäytettyjä lapsia koskevia vihjeitä varten;
 • tuetaan pankkeja ja luottokorttiyhtiöitä niiden pyrkiessä torjumaan luottokorttien käyttöä lapsipornokuvien ostoon internetissä;
 • käynnistetään lasten asemaa kehitysyhteistyössä koskeva toimintasuunnitelma;
 • laaditaan kuulemisasiakirja tulevien toimien määrittelemiseksi;
 • perustetaan lasten oikeuksien eurooppalainen foorumi (EN) sekä verkkokeskustelupalsta asiasta käytäville keskusteluille;
 • otetaan lapset mukaan päätöksentekoon;
 • laaditaan lasten oikeuksia koskeva viestintästrategia, jonka avulla lapset ja heidän vanhempansa oppivat tuntemaan kyseiset oikeudet.

Komissio varmistaa, että tiedonannossa ja tulevassa strategiassa ehdotettujen toimien rahoittamiseen on käytössä tarvittavat varat. Vuosittain laaditaan seurantakertomus.

Keskeiset termit

 • Lapsi: kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt.

Asiakirjan keskeiset luvut

 • Lapsia maailmassa: 2,2 miljardia.
 • Lapsia, jotka elävät kehitysmaissa: 86 prosenttia kaikista lapsista. Kehitysmaissa elää 95 prosenttia niistä lapsista, jotka kuolevat ennen viiden vuoden ikää, joilla ei ole mahdollisuutta peruskoulutukseen tai jotka joutuvat pakkotyöhön tai seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi.
 • Kolmasosa maailman lapsista kärsii aliravitsemuksesta viiden ensimmäisen elinvuoden aikana. Lapsista kuudesosa ei saa peruskoulutusta; suurin osa näistä lapsista on tyttöjä.
 • Vuosittain yli 10 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta kuolee tauteihin, jotka olisi helppo ehkäistä tai hoitaa.
 • Miljardilta lapselta estetään fyysinen, tiedollinen ja/tai psykologinen kehitys.
 • 218 miljoonaa lasta joutuu tekemään pakkotyötä.
 • 1,2 miljoonaa lasta joutuu ihmiskaupan uhreiksi.
 • 300 000 lasta taistelee lapsisotilaina aseellisissa konflikteissa.
 • Yli 200 miljoonaa lasta elää vaikeasti vammaisena.
 • 140 miljoonaa lasta on orpoja.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Lapsille erikoisasema EU:n ulkoisissa toimissa, 5. helmikuuta 2008 [KOM(2008) 55 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. 8. Kyseinen tiedonanto liittyy lasten asemaa EU:n ulkoisissa toimissa koskevan toimintasuunnitelmaan määrittelyyn. Lähestymistapa on kokonaisvaltainen, ja aihetta tarkastellaan eri näkökulmista humanitaarista toimintaa, kehitystä, turvallisuutta ja ihmisoikeuksia koskevien toimintapolitiikkojen kannalta. Tiedonanto täydentää lapsen oikeuksien edistämistä ja suojaamista koskevia EU:n uusia suuntaviivoja (pdf), jotka neuvosto hyväksyi 10. joulukuuta 2007. Suuntaviivat muodostavat perustan EU:n toimille lapsen oikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi unionin ulkopolitiikassa.

See also

Asiasta on enemmän tietoa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston verkkosivuilla (EN).

Viimeisin päivitys 21.03.2008

Top