Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin vastainen toimintaohjelma (2007-2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin vastainen toimintaohjelma (2007-2011)

Tässä ohjelmassa ehdotetaan yhteisön tason yhteisiä toimia, joilla tuetaan kehitysmaiden ja keskitulotason maiden hallinnoimia HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjuntaohjelmia. Ohjelmassa ehdotetaan myös kansainvälisen tason toimia aloilla, joilla Euroopan unioni voi tuoda lisäarvoa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjumiseen tähtäävä ulkoisena toimena toteutettava eurooppalainen toimintaohjelma (2007-2011) [KOM(2005) 179 lopullinen - Ei julkaistu virallisessa lehdessä].

YHTEENVETO

Tämän toimintaohjelman tavoitteena on pienentää rahoitusvajetta, jotta vuosituhattavoitteiden kuudes tavoite - HI-viruksen/aidsin ja muiden tautien torjunta - voidaan saavuttaa. Koska aidsin, malarian ja tuberkuloosin torjunnan rahoitus ei edelleenkään ole riittävä, Euroopan unioni tehostaa toimia, joilla voidaan päästä parhaisiin tuloksiin.

Euroopan unioni sitoutuu lujittamaan poliittista vuoropuhelua ihmisoikeuksista, lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä sekä lisääntymistä ja seksuaalisuutta koskevista oikeuksista samoin kuin orpojen ja hädänalaisten lasten tarpeista. Euroopan unioni korostaa myös tarvetta auttaa heikossa asemassa olevia ryhmiä, kuten huumeiden käyttäjiä, vanhuksia, vammaisia, pakolaisia ja kotimaansa sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä.

Euroopan unioni valvoo myös osaamisen vaihtoa, koska se haluaa toimia rakentavasti toimintapolitiikkaa ja teknistä apua koskevassa vuoropuhelussa etenkin köyhyyden vähentämisstrategian tarkistusten, alakohtaisen politiikan ja maailmanlaajuisen terveysrahaston maakohtaisten koordinointimekanismien osalta.

Komissio valmistelee käytännön opasta lähetystöille ja yksiköille, jotka pyrkivät ennaltaehkäisemään tauteja henkilökuntansa keskuudessa.

Euroopan unioni kartoittaa käytettävissä olevat teknisen avun resurssit laatiakseen suunnitelman jaetusta teknisestä avusta. Tätä suunnitelmaa ohjaisivat kollektiivisen toiminnan ohjesäännöt. Euroopan komissio esittelee vuonna 2006 ohjeasiakirjan terveysalan inhimillisistä resursseista. Asiakirjalla halutaan edistää erityistoimenpiteiden kehittämistä ja nykyisen toimintaohjelman toteuttamista. Tässä strategiassa on otettava huomioon useita erityyppisiä asioita kuten eurooppalaisten rekrytoinnin menettelysääntöjen hyväksyminen, henkilöresurssien kansallisten kehittämissuunnitelmien laadinta ja kansainvälisen solidaarisuuden julkilausuma.

Komissio toivoo lujittavansa kliinisen tutkimuksen valmiuksia kliinisiä kokeita koskevan Euroopan maiden ja kehitysmaiden yhteistyökumppanuusaloitteen (EDCTP) avulla. Uusien toimien tavoitteena on parantaa paikallisia ja alueellisia terveydenhoitopalveluita kliinisiä kokeita suorittavissa keskuksissa, vahvistaa henkilöresursseja, rakentaa uusia infrastruktuureja kuten sairaalaosastoja ja varmistaa lääketieteellisen hoidon saatavuus kliinisten kokeiden aikana.

Euroopan unioni tukee kyseisiä maita niiden kehittäessä moitteettomia ja tehokkaita lääkkeiden ja lääketieteellisten hyödykkeiden kuten kondomien, pitkävaikutteisella hyönteismyrkyllä käsiteltyjen moskiittoverkkojen ja retroviruslääkkeiden hankintapolitiikkoja ja -käytäntöjä. Tätä toimea täydentää lapsille kouluissa suunnattu valistustoiminta, jotta he olisivat paremmin suojassa raiskauksilta, raskaudelta tai HI-virus-/aidstartunnalta ja muilta sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta.

Hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä Euroopan komission humanitaarisen avun pääosasto (ECHO) auttaa HI-viruksen/aidsin, malarian ja tuberkuloosin tartuntojen torjunnassa. ECHO toimii myös näiden tautien aiheuttaman inhimillisen hädän ja kuolleisuuden vähentämiseksi. Sen toimiin kuuluvat tietoisuuden lisääminen, tiedotus, koulutus ja ennaltaehkäisyssä käytettävien välineiden toimittaminen humanitaarisille avustustyöntekijöille.

Euroopan komissio ehdottaa konkreettisia ja edullisia toimia, jotka ovat tehokkaita ja joista saadaan nopeita tuloksia. Näitä ovat seuraavat:

  • ilmaisten pitkävaikutteisella hyönteismyrkyllä käsiteltyjen moskiittoverkkojen kohdennettu jakelu ja täydentävät sosiaalisen markkinoinnin strategiat paikallisen tuotantokapasiteetin lisäämiseksi;
  • ilmaisten ehkäisyvälineiden kohdennettu jakelu yhdessä terveyden edistämiseen tehtävien investointien lisäämisen ja sosiaalisen markkinoinnin valmiuksien kehittämisen kanssa;
  • vapaaehtoisen neuvonnan ja testauksen tarjoaminen kaikille ilmaiseksi sekä retroviruslääkkeiden tarjonta hiv-positiivisille raskaana oleville naisille.

Maailman terveysjärjestön (WHO) kaltaisten kansainvälisten kumppaneiden ja jäsenvaltioiden kanssa komissio aikoo myös ryhtyä toimiin näiden tautien torjumiseksi alueellisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Toimintaohjelmalla pyritään lujittamaan alueellisia verkostoja, jotta taataan turvallisten ja kohtuuhintaisten lääkkeiden saatavuus, vahvistetaan sääntelyvalmiuksia ja lisätään henkilöresursseja terveysalalla sekä tutkimuksessa ja uusien välineiden kehittämisessä.

Euroopan komissio seuraa tuloksia, joita saadaan pantaessa täytäntöön asetusta (EY) N:o 953/2003, jolla pyritään estämään tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutuminen. Komissio edistää myös näiden tautien torjuntaan käytettävien lääkkeiden hintojen avoimuutta pyytämällä maita julkaisemaan EY:n ja maailmanlaajuisen rahaston rahoittamissa maaohjelmissa hankittujen tuotteiden hinnat. Hinnat laitetaan komission verkkosivustolle, jotta hintavertailu helpottuu ja avun sidonnaisuuksien purkamisen vaikutuksia voidaan vertailla.

Antamalla tieteellistä apua ja keskeisiä tuotteita koskevia erityisohjeita komissio osallistuu myös kansallisten ja alueellisten elinten tieteelliseen työhön ja sääntelytehtävien hoitamiseen liittyvien valmiuksien kehittämiseen lääketieteellisten tuotteiden arvioinnin ja myyntilupien myöntämisen osalta.

Komissio tukee uusia välineitä ja tukitoimia koskevaa tutkimusta, jolla pyritään nopeuttamaan uusien rokotteiden, lääkkeiden, mikrobisidien ja diagnosointivälineiden kehittelyä resurssiköyhissä olosuhteissa. Se kannustaa maissa, joissa taudit ovat endeemisiä, sijaitsevien tutkimusjärjestöjen ja eurooppalaisten kumppanien välistä tutkimusyhteistyötä.

Henkilöresurssikriisin ratkaisemiseksi Euroopan unioni tukee joitakin innovatiivisia aloitteita, joiden tavoitteena on sellaisten kannustimien lisääminen, joilla terveydenhoitohenkilöstö pysyy kehitysmaissa ja -alueilla taikka palaa sinne, missä tarve on suurin. Näillä aloitteilla pyritään myös parantamaan tutkimusmahdollisuuksia ja ehkäisemään aivovientiä.

Komissio tukee tiettyjä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja maailmanlaajuisia aloitteita. Komissio kuulee laajaa kumppanijoukkoa sidosryhmien foorumilla, johon osallistuu myös HI-viruksesta/aidsista, malariasta ja tuberkuloosista suoranaisesti kärsiviä henkilöitä, jotta heidän äänensä kuuluisi paremmin maailmanlaajuisella tasolla.

Maailmanlaajuisten kumppanuuksien sitoumuksia arvioidessaan komission kriteereinä ovat asiantuntija-avun ainutlaatuisuus, laaja edustus asianomaisissa maissa ja keskeiset resurssit sekä toisaalta se, ovatko hyödyt EU:n kannalta panostusta suurempia ja tarjoaako komissio kumppanilleen vastaavia erityisetuja.

Komission muita keskeisiä kumppaneita ovat WHO ja UNAIDS, joilla on erityistä tautikohtaista asiantuntijuutta RBM- ja StopTB -ohjelmista, sekä UNFPA, ILO ja UNICEF.

Kansainvälisellä tasolla komission mielipiteellä on merkitystä, koska se perustuu viralliseen toimivaltaan ja se voi aloittaa uskottavan vuoropuhelun EU:hun kuulumattomien maiden kanssa. Sen on myös huolehdittava EU:n jäsenvaltioiden tiiviin yhteistyön jatkumisesta sekä Yhdistyneissä kansakunnissa että G8-tapaamisissa.

Komission ja jäsenvaltioiden tiivistä yhteistyötä tarvitaan myös kansallisen tason erityistoimien täytäntöönpanon edistämisessä. Lisäksi komissio takaa toimenpiteiden seurannan maakohtaisten välineiden, seitsemännen puiteohjelman sekä maailmanlaajuisen rahaston mekanismien seurannan ja arvioinnin vuosi- ja välitarkistuksilla. Vuosina 2008 ja 2010 se esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kattavat tilannekatsaukset toimintaohjelman täytäntöönpanosta, tuloksista ja vaikutuksista.

Tässä toimintaohjelmassa ehdotettujen toimien määrärahojen jako tehdään seuraavien rahoitusnäkymien mukaisesti.

Viimeisin päivitys 05.07.2011

Top