Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin panos vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan unionin panos vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen

Tässä tiedonannossa esitetään yhteenveto siitä, miten Euroopan unioni osallistuu köyhyyden vähentämiseen maailmassa, ja eritellään toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä vuosituhannen kehitystavoitteiden (vuosituhattavoitteet) toteutumisen nopeuttamiseksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005 Vuosituhattavoitteiden saavuttamisen nopeuttaminen - Euroopan unionin panos [KOM(2005) 132 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

YHTEENVETO

Vuosituhannen vaihteen huippukokouksessa vuonna 2000 kansainvälinen yhteisö hyväksyi vuosituhatjulistuksen (EN), jossa se sitoutui yleismaailmalliseen hankkeeseen vähentää määrätietoisesti äärimmäistä köyhyyttä sen eri ilmenemismuodoissa. Vuosituhatjulistukseen liittyvät vuosituhattavoitteet ovat seuraavat:

 • vähennetään maailmassa esiintyvää köyhyyttä ja nälkää
 • turvataan peruskoulutus kaikille
 • edistetään sukupuolten tasa-arvoa
 • vähennetään lasten kuolleisuutta
 • parannetaan äitien terveyttä
 • torjutaan HI-virusta/aidsia ja muita sairauksia
 • turvataan ympäristön kestävä kehitys
 • osallistutaan maailmanlaajuiseen kehityskumppanuuteen.

Euroopan unioni (EU) on ryhtynyt konkreettisiin toimiin näiden tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Komissio korostaa, että Euroopan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat jo osallistuneet merkittävällä panoksella kansainvälisen yhteisön ponnisteluihin. EU:sta on tullut suurin kehitysyhteistyön rahoittaja (55 prosenttia maailmanlaajuisesta julkisesta avusta). Vuosituhattavoitteiden toteutumista on kuitenkin syytä nopeuttaa; pelkästään nykypolitiikkaa jatkamalla tavoitteita ei pystytä saavuttamaan.

Valmisteltaessa EU:n panosta Yhdistyneiden Kansakuntien syyskuun 2005 huippukokoukseen neuvosto pyysi komissiota laatimaan kunnianhimoisia, vuoteen 2015 ulottuvia toimintaehdotuksia, joilla pyritään nopeuttamaan vuosituhattavoitteiden toteutumista. Painopisteitä tässä yhteydessä ovat kehitysrahoitus, kehitysyhteistyöpolitiikkojen johdonmukaisuus ja Afrikan ensisijaisuus. Komission ehdotuksilla pyritään erityisesti

 • asettamaan julkiselle avulle uudet vuoteen 2010 ulottuvat välitavoitteet niin, että lopullinen tavoite (0,7 prosenttia bruttokansantulosta) voitaisiin saavuttaa vuonna 2015
 • vauhdittamaan uudistuksia avun laadun parantamiseksi
 • uudelleenarvioimaan EU:n oman kestävän kehityksen mallin avulla sitä, miten EU:n sisä- ja ulkopolitiikat vaikuttavat kehityksen edellytyksiin
 • huolehtimaan siitä, että eritoten Afrikka hyötyy näistä uusista suuntaviivoista, ja tarttumaan Euroopan ja Afrikan välisen kumppanuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Lisäresurssien tarve

Komissio kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan julkisen kehitysapunsa kasvattamista ja ylittämään Monterreyssä antamansa sitoumuksen. Komissio ehdottaa julkiselle kehitysavulle uusia maakohtaisia vähimmäistavoitteita (vanhat jäsenvaltiot 0,51 prosenttia ja uudet 0,17 prosenttia bruttokansantulosta), jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2010 mennessä; toteutuessaan ne nostaisivat EU:n panoksen 0,56 prosenttiin. Tämä sitoumus merkitsisi 20 miljardin euron vuosittaista lisäystä vuoteen 2010 asti, ja sen ansiosta julkisen kehitysavun määrä nousisi vuonna 2015 YK:n asettamaan tavoitteeseen (0,7 prosenttia bruttokansantulosta).

Julkiseen kehitysavun lisäksi olisi kartoitettava uusia täydentäviä rahoituslähteitä, joiden pitäisi olla pysyviä ja paremmin ennakoitavissa pitkällä aikavälillä.

Avun laadun parantaminen

Kansainvälisen avun määrän korottamisen lisäksi on lisättävä avunantajien toiminnan yhteensovittamista ja yhdenmukaistamista sekä mukauduttava kumppanien strategioihin, jotta avun toimittamista saadaan tehostettua ja sen kustannuksia alennettua. Ilman yhdenmukaistamistoimia kumppanimaille aiheutuu hallinnollisia rasitteita ja tarpeettomia kustannuksia.

Kehitysyhteistyön johdonmukaisuus

Kehitystyön parantaminen ei yksin riitä vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Muut politiikanalat voivat olla keskeisessä asemassa, kun kehitysmaita tuetaan vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Tiedonannossa kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta yksilöidään politiikat, joilla voidaan kaikkein selvimmin tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä.

Afrikan asettaminen etusijalle

Useat Saharan eteläpuoliset alueet ovat huomattavasti jäljessä muusta maailmasta vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa. Komissio aikoo keskittyä toiminnassaan Afrikkaan ja tukea mantereen maita, jotta ne ottaisivat vastuun omasta kehityksestään.

Tämän tavoitteen mukaisesti EU aikoo keskittää toimensa muun muassa seuraaville aloille:

 • hallintotavan parantaminen Afrikassa erityisesti antamalla taloudellista tukea Afrikan unionille (AU), solmimalla kumppanuuksia AU:n toimielinten kanssa ja rahoittamalla Afrikan rauhanrahastoa Afrikan verkkojen ja kaupan yhteenliittäminen: on tärkeää luoda ja ylläpitää alueellisia infrastruktuuripalveluja ja ‑verkkoja, jotta talouskasvu ja kauppa saadaan kilpailukykyisiksi ja afrikkalaiset vientiyritykset löytävät paikkansa maailmanmarkkinoilla. Tämän vuoksi komissio on luonut eurooppalais-afrikkalaisen infrastruktuurikumppanuuden. On myös lisättävä Saharan eteläpuolisen Afrikan kaupan määrää ja parannettava sen laatua
 • tasa-arvoisen yhteiskunnan, palvelujen saatavuuden, ihmisarvoisen työn ja kestävän ympäristön edistämistoimet: EU tukee tällaisia aloitteita ja aikoo jatkaa yhteistyössä afrikkalaisten kumppaneiden kanssa osallistavien lähestymistapojen kehittämistä suunnitteluun ja resurssien budjetointiin paikallisella, kansallisella ja alueellisella tasolla. Myös ympäristön kannalta kestävä kehitys on otettava huomioon kaikessa kehitysyhteistyössä. EU toteuttaa konkreettisia poliittisia toimia korostaakseen muun muassa tasavertaisuuden ja ympäristön kestävän kehityksen kaltaisten kriteerien merkitystä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maille myönnettävää tukea määritettäessä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

European Report on Development ‑raportti 19. syyskuuta 2008 "Millennium Development Goals at Midpoint: Where do we stand and where do we need to go?" (EN) (pdf).

Raportissa arvioidaan vuosituhannen kehitystavoitteiden täytäntöönpanon edistymistä vuoteen 2015 saakka. Vaikka joidenkin maiden talous on kasvanut ja maailmanlaajuinen köyhyys on vähentynyt vuodesta 2000 alkaen, kehitysmaiden edistyminen on ollut epätasaista. Joissakin maissa terveydenhuollon ja koulutuksen alalla tapahtuneet viivästykset ovat erityisen huolestuttavia.

EU:n ja kansainvälisen yhteisön tekemien sitoumusten mukaisesti julkisen kehitysavun määrää on lisättävä nopeasti. Avunsaajamaiden on sitouduttava parantamaan taloudellista ja institutionaalista hallintoaan. Niiden on muun muassa edistettävä julkisen kehitysavun laatua ja tehokkuutta koskevan Accran toimintaohjelman toteuttamista (julkisten tarjouskilpailu- ja hankintamenettelyjen yhdenmukaistaminen, avunantajien toiminnan koordinointi, avoimuus ja keskinäiset vastuumekanismit).

Taloudellinen apu täydentää ja tukee kehitysapuohjelmia. Näin ollen vuosituhannen kehitystavoitteiden täysimääräinen toteuttaminen edellyttää johdonmukaista toimintakehystä, joka perustuu sekä oikeudenmukaiseen talouskasvuun että alakohtaisiin kehittämispolitiikkoihin. Kansainvälisten toimien ja ohjelmien yhdenmukaistaminen on olennainen tekijä vuosituhattavoitteiden saavuttamisen kannalta (muun muassa maailmantalouden ohjausjärjestelmän, markkinoiden vapauttamisen, maahanmuuton, ilmastonmuutoksen ja riskinhallinnan aloilla).

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat valtiot, joissa vuosituhannen kehitystavoitteiden toteuttamisen on todettu viivästyneen eniten, tarvitsevat ensisijaisesti suojelua varsinkin maailmanlaajuisissa kriisitilanteissa.

Vuonna 2008 EU on edelleen merkittävässä asemassa suurimpana avunantajana ja kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin osallistuvana keskeisenä kumppanina. Sen kehittämispolitiikka tukee alueellista yhdentymistä kaupankäynnin kautta.

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle annettu 9 päivänä huhtikuuta 2008 EU kansainvälisenä kehitysyhteistyötoimijana – Nopeutetaan vuosituhannen kehitystavoitteiden toteutumista [KOM(2008) 177 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tiedonannossa esitellään toimenpiteitä vuosituhattavoitteiden saavuttamisen nopeuttamiseksi. Toimenpiteet koskevat kehitysavun määrää ja tuloksellisuutta, kauppaa tukevaa apua ja politiikkojen johdonmukaisuutta. Tiedonanto tarjoaa myös lähtökohdan laadittaessa yhteisön kantaa kehitysrahoituskonferenssiin, joka pidetään Dohassa joulukuussa 2008, ja Yhdistyneiden Kansakuntien korkean tason ministerikokoukseen, joka järjestetään Accrassa syyskuussa 2008.

Viimeisin päivitys 19.02.2009

Top