Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afrikan rauhanrahasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Afrikan rauhanrahasto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/2003 EKR:n varojen käytöstä Afrikan rauhanrahaston perustamista varten

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan rahoitusjärjestelmä Afrikan rauhanrahastoa varten. Se on EU:n tärkein rahoitusväline Afrikan unionin (AU) ja Afrikan alueellisten taloudellisten yhteisöjen rauhan ja turvallisuuden alalla toteuttamien toimien tukemiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Afrikan rauhanrahaston oikeusperustan muodostaa Cotonoun sopimus, ja sitä rahoitetaan Euroopan kehitysrahaston (EKR) varoista.

Afrikan rauhanrahasto perustuu Afrikan omavastuullisuuden periaatteeseen. Rahastosta myönnetään suoraan tukea Afrikan unionille sekä Afrikan alueellisille taloudellisille yhteisöille ja alueellisille mekanismeille.

Afrikan rauhanrahastolle on vuodesta 2004 alkaen myönnetty yli 2,2 miljardia euroa EU:n rahoitustukea.

 • Rauhan tukeminen
  • Rauhanturvaamisen ja -rakentamisen tukeminen on Afrikan rauhanrahaston tärkein tehtävä.
  • Afrikan rauhanrahastosta on onnistuneesti tuettu rauhanturvaoperaatioita Keski-Afrikan tasavallassa, Sudanissa, Etelä-Sudanissa, Malissa, Somaliassa, Tšad-järven laaksossa ja Komoreilla.
 • Valmiuksien kehittäminen
  • Valmiuksien kehittäminen on vuodesta 2007 ollut keskeinen osa Afrikan rauhanrahastoa. Sen tavoitteena on parantaa ja tehostaa Afrikan unionin sekä alueellisten taloudellisten yhteisöjen ja alueellisten mekanismien valmiuksia, jotka liittyvät rauhantukioperaatioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
  • Pitkän aikavälin tavoitteena on antaa afrikkalaisille elimille itsenäiset valmiudet rauhan ja turvallisuuden varmistamiseen.
 • Varhainen toiminta
  • Varhaisvaroitusmekanismin avulla voidaan vastata kiireellisiin tarpeisiin myöntämällä rahoitusta kriisien ehkäisyä, hallintaa ja ratkaisemista koskeviin toimiin niiden alkuvaiheessa.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 11. joulukuuta 2003 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta myönnettävien pitkän aikavälin kehitysmäärärahojen käytöstä Afrikan rauhanrahaston perustamista varten (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 108–111)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 617/2007, annettu 14 päivänä toukokuuta 2007, kymmenennen Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti (EUVL L 152, 13.6.2007, s. 1–13)

Asetukseen (EY) N:o 617/2007 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

2007/461/EY: AKT–EY-ministerineuvoston päätös N:o 2/2007, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, komission hallinnoiman kahdenvälisen lisärahoituksen sallimisesta Afrikan rauhanrahaston tavoitteiden tukemiseksi (EUVL L 175, 5.7.2007, s. 35)

Neuvoston asetus (EU) 2015/322, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2015, yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston täytäntöönpanosta (EUVL L 58, 3.3.2015, s. 1–16)

Viimeisin päivitys: 07.12.2016

Top