Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Monterreyn konsensuksen sovittaminen käytäntöön

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Monterreyn konsensuksen sovittaminen käytäntöön

Euroopan unioni laatii yhteenvedon Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa tekemistään kehitysrahoitussitoumuksista ja antaa suosituksia eräillä aloilla toteutettaviksi jatkotoimiksi.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2004, Monterreyn konsensuksen käytäntöön sovittamisesta: Euroopan unionin antama kehitysapu [KOM(2004) 150 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tässä vuosittaisessa seurantakertomuksessa komissio luo tilannekatsauksen niihin kahdeksaan sitoumukseen, jotka se antoi Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa ja joita se perusteli Monterreyn kehitysrahoituskokouksessa (EN).

Julkiseen kehitysapuun osoitettavien varojen lisääminen

Kertomuksessa todetaan, että jäsenvaltiot pitävät nyt toista perättäistä vuotta kiinni tästä ensiarvoisen tärkeästä sitoumuksesta ja ovat jopa lähellä asetetun tavoitteen ylittämistä. Vaikka taloudellinen tilanne on useissa EU:n jäsenvaltioissa tiukka, ne ovat vuonna 2002 lisänneet julkisen kehitysapunsa reaalimäärää 5,8 prosentilla vuoteen 2001 verrattuna ja ovat osoittaneet siihen 0,35 prosenttia yhteenlasketusta bruttokansantulostaan (BKTL).

Julkisen kehitysavun määrä on noussut merkittävästi Ruotsissa, Ranskassa, Kreikassa ja Italiassa. Se on kasvanut myös Belgiassa, Suomessa ja Portugalissa mutta toisaalta laskenut Itävallassa, Tanskassa, Alankomaissa, Espanjassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

On tärkeää huomata, että kertomus kattaa myös laajentuneen EU:n 10 uutta jäsenvaltiota, jotka yhdessä osoittivat vain 0,03 prosenttia BKTL:stään julkiseen kehitysapuun vuonna 2002. Komissio arvioi kuitenkin, että luku voisi nousta 0,11 prosenttiin vuonna 2006 eli reaalimäärältään nykyisestä kolminkertaiseksi.

Vallitsevassa tilanteessa komissio kehottaa jäsenvaltioita pitämään julkiseen kehitysapuun vuosittain osoitetut varat ennallaan tai kasvattamaan niitä vuoteen 2006 ulottuvalla ajanjaksolla, jotta voidaan säilyttää se myönteinen kehitys, jonka EU on saavuttanut Monterreyssä annettujen sitoumusten täytäntöönpanossa.

Politiikkojen yhteensovittaminen ja menettelyjen yhdenmukaistaminen

Tästä sitoumuksesta kertomuksessa todetaan, ettei EU ole vieläkään onnistunut merkittävällä tavalla tehostamaan kehitysyhteistyöpolitiikkojensa yhteensovittamista eikä yhdenmukaistamaan avun täytäntöönpanomenettelyjä.

Paljon on vielä siis tekemistä, jotta voitaisiin turvata jatkuvasti niukkojen varojen paras mahdollinen käyttö. Yhä edelleen valtaosa jäsenvaltioista soveltaa omia menettelyjään kehitysapuun osoitettujen varojen hallinnointiin avunsaajamaissa. Niinpä monet avunsaajamaat joutuvat noudattamaan mitä erilaisimpia vaatimuksia muun muassa selonteon ja kirjanpidon suhteen; tämä toimii hallinnollisena rasitteena, joka on omiaan vakavalla tavalla heikentämään jo valmiiksi rajallisia hallinnollisia valmiuksia. Toimien päällekkäisyys nakertaa jäsenvaltioiden omien hallintojen tehokkuutta erityisesti analysoitaessa avunsaajamaiden poliittista toimintakehystä.

Tästä syystä komissio ehdottaa seuraavia käytännön toimenpiteitä:

 • EU:n avunantajien toimien tiiviimpi yhteensovittaminen kehitysyhteistyön alalla,
 • monivuotisen ohjelmatyön ja analyyttisen työn tiiviimpi yhteensovittaminen,
 • avun täytäntöönpanomenettelyihin sovellettavan yhteisen kehyksen laatiminen,
 • yhteisön toimintasuunnitelma yhteensovittamista ja yhdenmukaistamista varten jokaisessa kumppanimaassa, jossa kahdella tai useammalla EU:n avunantajalla on yhteistyöohjelma.

Muista sitoumuksista kiinni pitäminen

Kertomuksessa todetaan, että kuuden muun Barcelonassa annetun sitoumuksen osalta ei ole tarpeen toteuttaa yhteisön tasolla muita merkittäviä toimenpiteitä vuonna 2004 ja että riittää, kun keskitytään käynnissä oleviin toimiin niiden saattamiseksi onnistuneeseen päätökseen.

Viime vuosina onkin toteutettu käytännön toimenpiteitä lähinnä avun sidonnaisuuksien purkamista ja velkahelpotusta koskevista sitoumuksista kiinni pitämiseksi. Yleismaailmallisten julkishyödykkeiden, kauppaan sidotun avun ja uusien rahoituslähteiden aloilla saavutettu edistys on rohkaisevaa, vaikka se onkin ennemminkin yksittäisten jäsenvaltioiden kuin EU:n aikaansaannosta.

Barcelonassa annetut sitoumukset

Barcelonassa EU sitoutui

 • nostamaan EU:n julkisen kehitysavun keskitason vuoden 2002 0,33 prosentista (BKTL:stä) 0,39 prosenttiin vuonna 2006 välivaiheena kohti Yhdistyneiden Kansakuntien asettamaa 0,7 prosentin tavoitetta;
 • parantamaan avun tehokkuutta lisäämällä yhteensovittamista ja yhdenmukaistamista ja toteuttamalla siihen liittyviä käytännön toimenpiteitä ennen vuotta 2004;
 • toteuttamaan toimenpiteitä avun sidonnaisuuksien purkamiseksi vähiten kehittyneiden maiden (LDC) tapauksessa;
 • lisäämään kauppaan liittyvää apua;
 • kannustamaan yleismaailmallisiin julkishyödykkeisiin liittyvän kysymyksen ratkaisua;
 • jatkamaan innovatiivisten rahoituslähteiden selvittämistä;
 • edistämään tiettyjä kansainvälisten rahoitusjärjestelmien uudistamista;
 • tukemaan pyrkimyksiä velanhoitokyvyn palauttamiseksi voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita koskevan aloitteen (HIPC-aloite) yhteydessä.

Monterreyn kehitysrahoituskokous

Meksikon Monterreyssä 18.-22. maaliskuuta 2002 järjestetyssä kansainvälisessä kehitysrahoituskokouksessa päästiin yksimielisyyteen maailmanlaajuisen kehityksen rahoittamisesta kehitysmaissa. EU:n osuus maailmanlaajuisesti annettavasta julkisesta kehitysavusta on yli 50 prosenttia, ja sen rooli kokouksen onnistumisessa oli merkittävä. EU määritteli Monterreyn kokouksessa esittämänsä kantansa Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission vuosikertomus Euroopan parlamentille, Neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2007, kehitysyhteistyön rahoitusta koskevien lupausten pitämisestä [KOM(2007) 164 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005, kehityksen vauhdittamisesta vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi - kehityksen rahoittaminen ja avun tuloksellisuus [KOM(2005) 133 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 27.05.2008

Top