Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansainväliset toimet velkaantuneiden köyhien maiden auttamiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kansainväliset toimet velkaantuneiden köyhien maiden auttamiseksi

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto (KOM(1999) 518 lopullinen) EU:n osallistumisesta voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita koskevaan velkahuojennusaloitteeseen

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä esitetään erittäin velkaantuneita köyhiä maita (HIPC) koskeva aloite, jonka käynnistivät Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ja muut monenväliset, kahdenväliset ja kaupalliset velkojat, ja jolla on Euroopan unionin (EU) vahva tuki.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • HIPC-aloitteen tarkoituksena on luoda kattava lähestymistapa velan vähentämiseen.
 • Aloitteessa esitellään järjestelmä, jonka nojalla köyhemmät maat voivat hakea velan vähentämistä. Se on suunniteltu auttamaan maita, jotka eivät pysty sopeuttamaan velkataakkaa kestävälle tasolle pelkästään perinteisin keinoin, kuten uudelleenjärjestelyn tai velan vähentämisen avulla.
 • Maat, jotka hakevat velan vähentämistä järjestelmän puitteissa, osallistuvat kaksivaiheiseen menetelmään:
 • Tullakseen hyväksytyiksi velkahelpotusten ensimmäiseen vaiheeseen maiden tulee:
  • normalisoida suhteensa monenvälisiin pankkeihin* ja päästä sopimukseen mahdollisten erääntyneiden velkasaatavien kuittaamisesta;
  • ottaa käyttöön Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin tukemia sopeutus- ja uudistusohjelmia ja pystyä esittämään näyttöä niiden toteuttamisesta ja
  • ottaa käyttöön köyhyydenvähentämisstrategia.
 • Kun tämä on saavutettu, jäljellä oleva velka arvioidaan sen määrittämiseksi, ovatko maan ulkoiset velkasitoumukset kestäviä ja onko maa oikeutettu HIPC-aloitteen mukaiseen tukeen. Tätä nimitetään päätösvaiheeksi.
 • Ensimmäisen vaiheen aikana maat ovat oikeutettuja saamaan Pariisin klubin* kanssa sovittuja ”perinteisiä” velkahelpotuksia.
 • Päästäkseen toisen vaiheeseen, jota kutsutaan loppuun saattamiseksi, ja saadakseen täyttä tukea maan on:
  • pystyttävä edelleen esittämään näyttöä asianmukaisesta toiminnasta;
  • pantava täytäntöön keskeiset rakennepoliittiset uudistukset;
  • säilytettävä taloudellinen vakaus ja
  • hyväksyttävä ja pantava täytäntöön määrätty köyhyydenvähentämisstrategia vähintään vuodeksi.
 • Kahden vaiheen loppuunsaattamiselle ei ole määrättyä aikataulua.
 • Vuonna 2005 HIPC-aloitetta täydennettiin monenvälisellä velkahelpotusaloitteella (MDRI). Siinä tarjotaan sataprosenttista mitätöintiä sellaisten tukikelpoisten velkojen osalta, jotka ovat Kansainvälisen valuuttarahaston, Maailmanpankin ja Afrikan kehitysrahaston (AfDF) myöntämiä HIPC-aloitteen menetelmän loppuunsaattaneille maille. Vuonna 2007 myös Latinalaisen Amerikan kehityspankki (IaDB) hyväksyi ylimääräisiä velkahelpotuksia läntisen pallonpuoliskon HIPC-maille.
 • Lokakuuhun 2016 mennessä HIPC-aloitteen alaisia velkahelpotuspaketteja oli hyväksytty 36 maalle, joista 30 on Afrikassa. Velkahelpotuksia myönnettiin 76 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta. Kolme muuta maata on parhaillaan tukikelpoisia HIPC-aloitteen puitteissa.

TAUSTAA

* KESKEISET TERMIT

Monenväliset pankit: sellaiset pankit, kuten Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto, ja alueelliset rahoituslaitokset, kuten Afrikan kehityspankki.

Pariisin klubi: velkojamaiden epävirallinen ryhmä, joka myöntää velkahelpotuksia kehitysmaille.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle yhteisön osallistumisesta voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita koskevaan velkahuojennusaloitteeseen (HIPC-aloitteeseen) (KOM(1999) 518 lopullinen, 26.10.1999)

Viimeisin päivitys: 07.12.2016

Top