Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan yhteisöön

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan yhteisöön

Päätöksen tavoitteena on laatia Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimuksen neljännen osan mukaisesti puitteet merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) assosiaatiota varten Euroopan yhteisöön, jotta voidaan edistää näiden maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä luoda tiiviit taloudelliset suhteet niiden ja Euroopan yhteisön välille.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2001/822/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2001, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön ("päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta") [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Merentakaisten maiden ja alueiden (MMA) assosiaatiojärjestelmällä pyritään edistämään tehokkaammin MMA:iden taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä kehittämään niiden ja Euroopan yhteisön (EY) taloudellisia suhteita kokonaisuudessaan.

Yhteistyössä keskitytään erityisesti seuraaviin kolmeen tavoitteeseen:

  • köyhyyden vähentäminen, ehkäiseminen ja lopulta sen poistaminen
  • kestävä kehitys
  • MMA:iden asteittainen yhdentyminen alueelliseen ja maailmanlaajuiseen talouteen.

Assosiaatiojärjestelmä perustuu myös vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin, jotka ovat niin jäsenvaltioiden kuin MMA:iden yhteisiä arvoja.

YHTEISTYÖALAT

Taloudellinen ja kaupallinen yhteistyö: kauppajärjestelmä

Merentakaiset maat ja alueet hyötyvät niihin sovellettavasta suotuisasta kauppajärjestelmästä. MMA:iden Euroopan yhteisöön tuomiin alkuperätuotteisiin ei sovelleta tuontitulleja eikä määrällisiä rajoituksia. Tämä järjestelmä ei ole molemminpuolinen. Toisin sanoen yhteisöstä tuleviin tuotteisiin sovelletaan tietyin edellytyksin MMA:iden vahvistamia tuontitulleja. EY:n jäsenvaltioihin sovellettava järjestelmä ei voi kuitenkaan olla vähemmän suotuisa kuin se, joka suodaan kolmansille maille MMA:n eniten suosiman maan periaatteen mukaisesti, paitsi jos on kyse toisesta MMA:sta tai kehitysmaasta. MMA:t eivät voi myöskään harjoittaa syrjintää Euroopan unionin (EU) eri jäsenvaltioiden välillä.

Assosiaatiojärjestelmässä määrätään suotuisista alkuperäsäännöistä sekä erityissäännöistä, jotka mahdollistavat alkuperäkumulaation EY:n tai Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT) alkuperäainesten kanssa.

Lisäksi käytettävissä oleva uudelleenlaivausmenettely mahdollistaa eräin edellytyksin sen, että MMA:ihin kolmansista maista tuotuja tuotteita, joista on maksettu tullimaksut MMA:ille, voidaan tuoda EY:n alueelle MMA:ita koskevan suotuisan järjestelmän mukaisesti, vaikka ne eivät olekaan MMA:iden alkuperätuotteita. Uudelleenlaivausmenettelyä ei - eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta - sovelleta maataloustuotteisiin eikä sellaisiin kauppatavaroihin, jotka on jalostettu maataloustuotteista.

Kehitysrahoitusyhteistyö

Kehitysrahoitusyhteistyöllä pyritään edistämään MMA:iden kehitystä tukemalla politiikkoja ja strategioita tuotantoaloilla sekä aloilla, jotka ovat kaupan kehittäminen, kauppaan liittyvät alat, inhimillinen ja sosiaalinen kehitys, ympäristökehitys, kulttuuriyhteistyö ja sosiaalinen yhteistyö.

Alueellinen yhteistyö ja alueellinen yhdentyminen

Alueellisella yhteistyöllä tarkoitetaan toimia MMA:iden välillä sekä MMA:iden ja muiden kolmansien maiden, kuten AKT-maiden, välillä. Tähän sisältyy lisäksi yhteistyö syrjäisimpien alueiden kanssa. Tavoitteena on vauhdittaa taloudellista yhteistyötä ja kehitystä, edistää ihmisten, tavaroiden, palvelujen, työvoiman ja teknologian vapaata liikkuvuutta, vapauttaa kaupankäyntiä ja maksuliikennettä sekä toteuttaa alakohtaisia uudistuksia aluetasolla. Lisäksi entistä tiiviimmän yhteistyön ja tehokkaamman yhdentymisen uskotaan rohkaisevan kaikkein vähiten kehittyneitä MMA:ita osallistumaan alueellisille markkinoille ja hyötymään niistä.

TOTEUTTAMINEN

Assosiaatio perustuu komission, sen jäsenvaltion, jonka alaisuuteen MMA kuuluu, sekä MMA:n väliseen kolmisuuntaiseen kumppanuuteen. Tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi on kaksi pääasiallista välinettä:

  • MMA:iden ja EY:n välinen keskustelufoorumi ("MMA-foorumi"), joka järjestetään vuosittain ja jonka jäseniä ovat EY, kaikki MMA:t sekä ne jäsenvaltiot, joiden alaisuuteen MMA:t kuuluvat,
  • yksilöity kumppanuus komission, jäsenvaltion, jonka alaisuuteen MMA kuuluu, sekä MMA:n välillä. MMA:iden edustuksesta vastaavat niiden viranomaiset.

Merentakaiset maat ja alueet hyötyvät Euroopan kehitysrahastosta (EKR) niin kuin AKT-maatkin. EKR on MMA:iden tärkein kehitysrahoitusväline ja MMA:t kattavan alueellisen yhteistyön väline. Jokaista MMA:ta varten otetaan käyttöön kehitys- ja yhteistyöstrategia yhteisen ohjelmasuunnitteluasiakirjan (DOCUP) muodossa. MMA:t ovat ensisijaisesti vastuussa yhteistyötoimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta, ja MMA:iden viranomaiset siis vastaavat pääosin yhteisen ohjelmasuunnitteluasiakirjan laatimisesta. MMA:iden viranomaiset ja komissio hyväksyvät asiakirjan yhdessä. Kaikki kumppanit huolehtivat yhdessä sen seurannasta ja tarkastamisesta. Myös kansalaisyhteiskunta on merkittävä toimija yhteistyössä; on suotavaa saada MMA-kohtaisesti määritellyt valtiosta riippumattomat toimijat osallistumaan yhteistyöohjelmien laatimiseen.

RAHOITUSVARAT

Euroopan kehitysrahaston rahoitusvarat

MMA:ille myönnettiin yhdeksännen EKR:n puitteissa ajalle 2000-2007 yhteensä 175 miljoonaa euroa, joista 20 miljoonaa varattiin Euroopan investointipankin (EIP) hallinnoimaa investointikehystä varten. Kymmenennen EKR:n puitteissa kokonaismäärä ajalle 2008-2013 on 286 miljoonaa euroa, joista 30 miljoonaa varataan investointikehykselle.

Investointikehys ja Euroopan investointipankin lainat

EIP hallinnoi investointikehystä ja hoitaa omista varoistaan myönnettäviä lainoja. Investointikehyksen tavoitteena on tukea kaupallisesti elinvoimaisia yrityksiä pääasiassa yksityisellä sektorilla tai sellaisia julkisen sektorin yrityksiä, jotka tukevat yksityisen sektorin kehittämistä.

Rahoitus Euroopan unionin yleisestä talousarviosta

Merentakaiset maat ja alueet hyötyvät kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä rahoitettavista aihepiirikohtaisista ohjelmista, vakautusvälineestä rahoitettavista kunnostamiseen ja jälleenrakentamiseen liittyvistä toimista sekä humanitaarisen avun välineestä rahoitettavasta humanitaarisesta avusta.

Lisäksi MMA:t voivat periaatteessa osallistua kaikkiin yhteisön horisontaalisiin ohjelmiin ja erityisesti koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja nuoriin, tutkimukseen, yrityksiin ja audiovisuaalialaan liittyviin ohjelmiin kyseisten ohjelmien sääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti sekä niihin jäsenvaltioihin sovellettavien järjestelyjen mukaisesti, joiden alaisuuteen MMA:t kuuluvat.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2001/822/EY

2.12.2001-31.12.2013

-

EYVL L 314, 30.11.2001

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2007/249/EY

26.4.2007

-

EUVL L 109, 26.4.2007

Viimeisin päivitys 31.08.2011

Top