Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus (TDCA)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus (TDCA)

Euroopan unioni ja Etelä-Afrikka ovat tehneet kahdenvälisen sopimuksen koskien kauppaa, kehitysyhteistyötä, taloudellista yhteistyötä sekä monia muita aloja kuten sosiokulttuurista yhteistyötä ja poliittista vuoropuhelua.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2004/441/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2004 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Etelä-Afrikka ja Euroopan unioni (EU) tekivät kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen (jäljempänä sopimus), jonka tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä eri aloilla.

Sopimuksella on useita päämääriä: osapuolten välisen vuoropuhelun vahvistaminen, Etelä‑Afrikan tukeminen sen taloudellisessa ja sosiaalisessa siirtymävaiheessa, alueellisen yhteistyön edistäminen, maan talouden yhdentyminen muuhun eteläiseen Afrikkaan ja maailmantalouteen sekä osapuolten välisen tavaroiden, palvelujen ja pääoman kaupan laajentaminen ja vastavuoroinen vapauttaminen.

Demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota koskevien periaatteiden kunnioittamiselle pohjautuvalla sopimuksella perustetaan yhteisesti tärkeitä asioita koskeva säännöllinen poliittinen vuoropuhelu, jota käydään niin kahdenvälisellä kuin alueellisellakin tasolla (eteläisen Afrikan maiden ja AKT:n eli Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa käytävän vuoropuhelun puitteissa).

Sopimus tehtiin määräämättömäksi ajaksi; sitä arvioidaan viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta, jotta muutosten tekeminen olisi mahdollista.

Sopimuksessa on useita osioita sekä kehityslauseke, jonka nojalla yhteistyötä voidaan laajentaa.

KAUPPAA KOSKEVA OSUUS

Sopimuksella perustetaan Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan välille etuuskohtelukauppaa koskeva järjestely, jonka yhteydessä otetaan asteittain käyttöön vapaakauppa-alue, jotta tavarat liikkuvat vapaasti. EU on Etelä-Afrikan tärkein kumppani sekä kaupassa että investoinneissa. Vapaakauppa-alueella halutaan varmistaa Etelä-Afrikalle helpompi pääsy yhteisön markkinoille ja vastavuoroisesti Euroopan unionille pääsy Etelä-Afrikan markkinoille. Vapaakauppa-alueella on näin ollen erittäin tärkeä asema Etelä-Afrikan integroitumiselle maailmantalouteen. Sopimus kattaa noin 90 prosenttia nykyisestä EU:n ja Etelä-Afrikan kahdenvälisestä kaupankäynnistä.

Sopimuksessa määrätään, että EU vapauttaa kymmenen vuoden kuluessa 95 prosenttia Etelä‑Afrikasta lähtöisin olevasta tuonnista ja Etelä-Afrikka vapauttaa 86 prosenttia EU:sta tulevasta tuonnista 12 vuoden kuluessa. Osapuolten herkkien alojen suojaamiseksi jotkut tuotteet on suljettu pois vapaakauppa-alueen soveltamisalasta ja joidenkin tuotteiden kauppa vapautetaan vain osittain. EU:n osalta tällaisia ovat erityisesti tietyt maataloustuotteet, kun taas Etelä-Afrikan osalta kyse on teollisuustuotteista, joihin kuuluvat tietyt autoteollisuustuotteet sekä tietyt tekstiili- ja vaatetustuotteet. Sopimuksessa kuitenkin määrätään, että autokauppaa vapautetaan lisää joulukuusta 2006 lähtien.

Sopimuksessa määritellään alkuperäsäännöt sen varmistamiseksi, että etuuskohtelujärjestelyyn kuuluvat tuotteet ovat peräisin ainoastaan Etelä-Afrikasta tai EU:sta. Säännöistä tehdään kuitenkin joustavammat erityisin määräyksin, jotta otettaisiin huomioon nykyaikaiset kansainväliset tuotantoprosessit.

Etelä-Afrikka ja EU voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä silloin, kun tietyn tuotteen maahantuonnista uhkaa aiheutua vakavaa vahinkoa kansalliselle teollisuudelle. Sopimuksessa annetaan Etelä-Afrikalle myös mahdollisuus toteuttaa siirtymäkauden suojatoimenpiteitä (esim. korottamalla tulleja tai palauttamalla käytöstä poistetut tullit). Vastaavanlaisilla toimenpiteillä voidaan suojella myös Keski-Afrikan tulliliiton (SACU) jäsenten ja EU:n syrjäisimpien alueiden (mm. Réunionin) taloutta.

Sopimuksessa on määräyksiä, joilla estetään hallitsevassa markkina-asemassa olevien yritysten väärinkäyttötapaukset ja taataan näin vapaa kilpailu Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan yritysten välillä. Yhteistyötä toteutetaan toimivaltaisten viranomaisten neuvotteluin. EU antaa Etelä-Afrikalle teknistä apua sen uudistaessa kilpailulainsäädäntöään. Sopimuksessa tunnustetaan myös, että teollis- ja tekijänoikeuksien asianmukainen suojaaminen on erittäin tärkeää, ja siinä määrätään tarvittaessa toteutettavista pikaisista neuvotteluista ja Etelä-Afrikalle annettavasta teknisestä avusta.

Sopimuksessa määrätään tiiviistä yhteistyöstä useilla kauppaan liittyvillä aloilla, joista voidaan mainita tullipalvelut, palveluiden ja pääomien vapaa liikkuvuus ja tekniset esteet kuten sertifiointi ja standardointi.

KEHITYSYHTEISTYÖ

Euroopan unionin Etelä-Afrikalle antama kehitysapu rahoitetaan pääasiassa yhteisön talousarviosta kehitysyhteistyön rahoitusvälineen kautta. Etelä-Afrikalle kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä on tarkoitus kohdentaa 980 miljoonan euron määräraha ajanjaksolla 2007–2013.

Alustavassa maaohjelmassa Etelä-Afrikan kanssa ajanjaksolla 2007–2013 tehtävää yhteistyötä varten (EN pdf) on kaksi keskeistä alaa: työpaikkojen luominen erityisesti epävirallisella sektorilla, jota pyritään tuomaan asteittain mukaan viralliseen talouteen, ja valmiuksien kehittäminen sosiaalisten peruspalvelujen tarjoamiseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen.

Tärkeä tukeen liittyvä seikka tässä sopimuksessa kuten muissakin kehitysyhteistyötä koskevissa sopimuksissa on hajautettu yhteistyö. Tämän vuoksi kansalaisyhteiskunnan osallistumista kehitysprosessiin pyritään lisäämään voimakkaasti.

TALOUDELLINEN YHTEISTYÖ

Sopimuspuolet tehostavat taloudellista yhteistyötään useilla aloilla. Näitä aloja ovat mm. teollisuus (Etelä-Afrikan teollisuuden rakenteiden uudistaminen), tietoyhteiskunnan rakentaminen sekä pienten ja keskisuurten yritysten perustaminen ja kehittäminen, liikenne ja energia. Alan yhteistyöllä halutaan myös tukea sopimuspuolten talouden kestävää kehitystä ja edistää ympäristönsuojelua.

MUUT NÄKÖKOHDAT

Sopimuksen määräysten soveltamisalaan kuuluu mitä moninaisimpia aiheita:

  • yhteistyö sosiaalialalla perustana vuoropuhelu useista kysymyksistä, kuten yhdistymisvapaudesta, työntekijöiden oikeuksista, lapsen oikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta
  • yhteistyö ympäristönsuojelussa erityisesti ilmastonmuutoksen osalta
  • yhteistyö kulttuuriasioissa
  • yhteistyö huumeiden torjunnassa ja rahanpesun ehkäisemisessä
  • yhteistyö terveydenhuollossa ja erityisesti aidsin torjunnassa.

Sopimus sisältää myös institutionaalisia määräyksiä. Toisaalta se luo yhteistyöneuvoston, joka pyrkii turvaamaan sopimuksen toimivuuden, ja toisaalta siinä määrätään sopimuspuolten säännöllisistä yhteyksistä parlamenttien välillä sekä EU:n sosiaali- ja talouskomitean ja vastaavan eteläafrikkalaisen toimielimen, National Economic Development and Labour Councilin (NEDLAC) välillä.

TAUSTAA

Sopimus allekirjoitettiin Pretoriassa 11. lokakuuta 1999, ja se astui täysimääräisenä voimaan 1. toukokuuta 2004. Joitakin yhteisön toimivaltaan liittyviä sopimuksen määräyksiä on kuitenkin sovellettu jo 1. tammikuuta 2000 lähtien.

Sopimusta täydentää kolme lisäsopimusta: tiede- ja teknologiasopimus, viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevat sopimukset. Sopimuksessa määriteltyä kalastussopimusta ei ole vielä tehty. Etelä-Afrikalla on "liitännäisjäsenyys" Cotonoun sopimuksessa, joka säätelee EU:n ja AKT‑maiden välisiä suhteita.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL/EUVL

Päätös 2004/441/EY[hyväksyminen: Puoltava lausunto AVC/1999/0112]

26.4.2004

-

EUVL L 127, 29.4.2004

Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus (TDCA)

1.1.2004

-

EYVL L 311, 4.12.1999

Muutossäädökset

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2006/166/EY

21.12.2005

-

EUVL L 57, 28.2.2006

ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus neuvoston päätökseksi tehty 4 päivänä helmikuuta 2008 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta [KOM(2008) 50 – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio ehdottaa kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa määrätyn yhteistyön laajentamista. Uusilla yhteistyöaloilla edistetään muun muassa Afrikan unionin sosiaalis‑taloudellisen ohjelman tehokasta täytäntöönpanoa. Sopimuspuolet sitoutuvat jatkamaan toimiaan vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyötä on laajennettava energiapolitiikkaan hintavakauden, energiavarmuuden ja energialähteiden monipuolistamisen varmistamiseksi, tieteen, teknologian ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen sekä mineraalien rikastamisen, liikenteen ja satelliittinavigointijärjestelmien aloille.

Sopimuksessa on annettu kansainvälistä oikeutta ja kansainvälistä rikostuomioistuinta koskevia määräyksiä. Siinä viitataan aseistariisuntaa ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä koskevien kansainvälisten sopimusten soveltamiseen. Siinä määrätään myös yhteistyön tiivistämisestä terrorismin ja sen rahoittamisen torjunnan, järjestäytyneen rikollisuuden, palkkasoturitoiminnan estämisen ja pienaseiden kaupan ehkäisemisen aloilla. Siinä määrätään myös muuttoliikeasioita koskevan poliittisen vuoropuhelun syventämisestä laittoman maahanmuuton vähentämiseksi, ihmisoikeuksien turvaamiseksi ja syrjinnän poistamiseksi.

Neuvottelut kauppaan liittyvistä kysymyksistä ja kauppaan liittyvistä määräyksistä käydään talouskumppanuussopimusta koskevien neuvottelujen yhteydessä.

Komission tiedonanto neuvostolle ja neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajille, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2006, ohjeiden antamiseksi komissiolle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tarkistusta varten [KOM(2006) 348 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä]. Tiedonannossa, joka on hyväksytty samanaikaisesti kuin EU:n ja Etelä-Afrikan välistä strategista kumppanuutta koskeva tiedonanto, käydään läpi ne sopimuksen kohdat, joihin on esitetty muutoksia. Tämän tiedonannon jälkeen neuvosto hyväksyi marraskuussa 2006 neuvotteluvaltuutuksen ja Euroopan unionin ja Etelä-Afrikan välinen yhteistyöneuvosto antoi 14. marraskuuta 2006 suostumuksensa aloittaa neuvottelut kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen uudistamiseksi. Neuvottelut saatiin päätökseen 10. lokakuuta 2007.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1747/2000 annettu 7 päivänä elokuuta 2000 tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2793/1999 muuttamisesta [EYVL L 200, 8.8.2000]. Asetuksella muutetaan asetuksen (EY) N:o 2793/1999 liite tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun komission asetuksen (EY) N:o 2204/1999 mukaiseksi ja mukautetaan kyseisessä liitteessä vahvistettuja yhdistetyn nimikkeistön koodeja.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2793/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen soveltamiseksi [EYVL L 337, 30.12.1999]. Asetuksessa vahvistetaan erityisesti sopimuksen kauppaa koskevien säännösten täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt kuten tullimaksujen laskemisperusteet. Komissio vastaa asetuksen täytäntöönpanosta ja sitä avustaa tullikoodeksikomitea.

Viimeisin päivitys 10.03.2009

Top