Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kehitysavun sidonnaisuuksien purkaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kehitysavun sidonnaisuuksien purkaminen

Euroopan unioni esittää pohdinnan puitteet ja konkreettisia suosituksia yhteisön avun ja jäsenvaltioiden kahdenvälisen avun sidonnaisuuksien purkamisen alalla tällaisen avun tehostamiseksi. Euroopan komissio ajaa elintarvikeavun ja sen kuljetuksen sidonnaisuuksien täydellistä purkamista. Näissä ehdotuksissa ei tyydytä kunnioittamaan Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kehitysapukomitean (DAC) suosituksen henkeä, vaan mennään paljon pidemmälle.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 18. marraskuuta 2002: Sidonnaisuuksien purkaminen: Kehitysavun tehokkuuden parantaminen [KOM(2002) 639 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio ehdottaa tiedonannossa yhteisön avun ja jäsenvaltioiden kahdenvälisen avun täydellistä purkamista sillä edellytyksellä, että avunsaajamaa antaa suostumuksensa ja muut avunantajat soveltavat vastavuoroisuutta.

Sidottu apu myönnetään sillä edellytyksellä, että sen saaja käyttää avun ostaakseen tavaroita ja palveluja avunantajamaassa sijaitsevilta toimittajilta. Avun sidonnaisuuksien purkaminen tarkoittaa siten, että asianomaiset markkinat avataan myös sellaisille toimittajille, jotka eivät sijaitse avunantajamaassa.

KOMISSION SUOSITUKSET

Tiedot

Komissio ehdottaa, että

  • Euroopan tasolla aloitetaan kattava työ, jotta kaikille avunantajille tiedotettaisiin kunnolla vaikutuksista, joita avun sidonnaisuuksien täydellisellä ja rajoittamattomalla purkamisella on avun tehokkuuteen, voimavarojen jakautumisen ja kehityksen rakenteisiin ja toimijoihin;
  • jäsenvaltioiden kanssa ja kumppanuuden puitteissa ryhdytään konkreettisiin toimiin, jotta tiedotettaisiin kunnolla avun sidonnaisuuksien purkamisen ja hajauttamisen, menettelyjen yhdenmukaistamisen sekä avunantajamaan roolin välisistä suhteista.

Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitusvälineiden tarkistaminen

Jotta yhteisön avun sidonnaisuuksia voitaisiin purkaa entisestään, komissio ehdottaa yhteisön tasolla ja kumppanuussopimuksissa määriteltyjen politiikkojen ja menettelyjen osalta, että useiden yhteisön apua koskevien rahoitusvälineiden oikeusperustoihin tehdään muutoksia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio suosittelee, että kukin rahoitusväline tarkistetaan vaiheittaista, yleisten käsitteiden sisällyttämiseen perustuvaa lähestymistapaa noudattaen.

Elintarvikeavun sidonnaisuuksien täydellinen purkaminen

Komissio suosittelee, että nykyisiä OECD:n kehitysapukomitean (DAC) toimia kaikkien avunantajien antaman avun sidonnaisuuksien purkamiseksi jatketaan ja laajennetaan niin, että päästään avun sidonnaisuuksien täydelliseen purkamiseen, joka perustuu kaikkien avunantajien täydellisen vastavuoroisuuden periaatteeseen. Komissio suosittelee myös, että elintarvikeavun (joka ei kuulu DAC:n suosituksen soveltamisalaan) ja sen kuljetuksen sidonnaisuudet purettaisiin täydellisesti, ja ehdottaa, että asiasta keskusteltaisiin elintarvikeapua käsittelevän komitean (Argentiina, Australia, Kanada, Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot, Japani, Norja, Sveitsi ja Yhdysvallat) hyväksymästä elintarvikeapua koskevasta yleissopimuksesta (esdeenfr) jatkossa käytävissä neuvotteluissa.

Jäsenvaltioiden kahdenvälisen avun sidonnaisuuksien purkamiseen liittyvät kysymykset

Komissio kehottaa kaikkia EU:n toimijoita noudattamaan sisämarkkinoita koskevia määräyksiä ja julkisia hankintoja koskevia direktiivejä. Sekä EY:n perustamissopimuksessa (tavaroiden ja palveluiden liikkuvuus) että EU:n julkisia hankintoja koskevissa säännöissä kielletään kaikki sellaiset perusteet, jotka johtavat syrjintään kansallisten yritysten hyväksi ja muihin EU-maihin sijoittautuneita toimijoita vastaan. Sidottu kahdenvälinen apu voi rikkoa EY:n kilpailuoikeutta, sisämarkkinasääntöjä ja EY:n perustamissopimuksen 12 artiklassa vahvistettua syrjimättömyyden periaatetta.

Avunsaajamaan viranomaisten, silloin kun ne eivät toimi jäsenvaltion hankintaviranomaisen lukuun, tekemien sopimusten osalta komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot ryhtyisivät avun sidonnaisuuksien purkamiseen ja järjestelmällisesti sisällyttäisivät välineisiin, joilla apua myönnetään, sopimuslausekkeen, joka velvoittaa avunsaajamaan viranomaiset soveltamaan sopimusmenettelyissään julkisia hankintoja koskevien direktiivien perusperiaatteita eli tasavertaista kohtelua, läpinäkyvyyttä, vastavuoroista tunnustamista ja suhteellisuusperiaatetta.

YLEISET PUITTEET

Historiallinen tausta

OECD:n kehitysapukomitean DAC:n korkean tason kokouksessa komissio sitoutui panemaan täytäntöön avun sidonnaisuuksien purkamista koskevan DAC:n suosituksen (EN) hengen ja tavoitteet (sidonnaisuuksien purkaminen rajoittuu suosituksessa vähiten kehittyneisiin maihin, mutta DAC:n jäsenmaita kehotetaan soveltamaan suositusta mahdollisimman laajasti). Barcelonassa maaliskuussa 2002 pidetyn Eurooppa-neuvoston päätelmissä vahvistettiin lisäksi, että Euroopan unioni pyrkii määrätietoisesti vauhdittamaan avun sidonnaisuuksien purkamisesta käytäviä keskusteluja.

Yhteisön avun sidonnaisuuksien purkamisen tilanne

Yhteisön avun sidonnaisuudet on pitkälti purettu jo yli 25 vuotta sitten ja laajemmin kuin DAC:n suosituksessa esitetään. Tarjouskilpailut ovat avoimia 15 jäsenvaltiolle ja kaikille AKT-maille, sekä tämän lisäksi kaikille Välimeren alueen kumppanimaille MEDA-ohjelman osalta sekä Latinalaisen Amerikan ja Aasian (ALA) edunsaajamaille. Lisäksi yhteisön apua on asteittain suunnattu maksutase- ja budjettitukeen, jotka jo määritelmiensäkin puolesta ovat sidonnaisuuksista täysin vapaita.

Komission sitoumusten mukaisesti yhteisön varainhoitoasetukseen on tarkistamisen yhteydessä sisällytetty tekijöitä, jotka ovat välttämättömiä yhteisön avun sidonnaisuuksien purkamiseksi entisestään. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2110/2005 (kumottu asetuksella N:o 1905/2006) ja asetuksella (EY) N:o 2112/2005 (kumottu asetuksella N:o 1085/2006) yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta pyrittiin soveltamaan kaikkiin yhteisön kehitysavun temaattisiin tai maantieteellisiin välineisiin avun purkamisen periaatetta kaikkein köyhimpien kehitysmaiden kohdalla.

Sidonnaisuuksien purkamisen edut

Avun sidonnaisuuksien purkaminen on keskeinen aihe avun johdonmukaisuutta ja tehokkuutta sekä avunantajien uskottavuutta koskevissa keskusteluissa. Komission lähestymistavan perustana on ajatus, että avun sidonnaisuuksien purkaminen lisää avun hallinnoinnin ja jakamisen avoimuutta ja vastuullisuutta.

Sidonnaisuuksien purkamisen kannattajat korostavat, että se tehostaisi apua. Sidonnaisuuksia purkamalla voitaisiin helpommin siirtyä talousarvioon annettavaan tukeen, jolloin tehottomuutta ruokkivat kytkökset kunkin avunantajamaan kaupallisten etujen ja avunannon välillä vähenisivät. Yleisesti hyväksytään myös, että avun sidonnaisuuksien täysimääräinen purkaminen lisäisi julkisen kehitysavun arvoa, kun voitaisiin käyttää kaikkein kustannustehokkaimpia hankintalähteitä ja näin todellisuudessa lisätä kehitysyhteistyötoimiin käytettävissä olevien varojen määrää. Arvioiden mukaan avun sidonnaisuus kasvattaa useiden tavaroiden ja palveluiden kustannuksia 15-30 prosenttia.

Viimeisin päivitys 05.09.2007

Top