Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cotonoun sopimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cotonoun sopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä EU:n välinen kumppanuussopimus 2000/483/EY

KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TARKOITUS

 • Cotonoun sopimus on Euroopan unionin (EU), EU-maiden sekä kolmella mantereella sijaitsevan 79 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtion (AKT-valtiot) yhteistyön perusta.
 • Sen tavoitteena on poistaa köyhyyttä, tukea kumppanimaiden kestävää taloudellista, kulttuurista ja yhteiskunnallista kehitystä sekä edistää kumppanimaiden talouden asteittaista integroitumista maailmantalouteen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Cotonoun sopimus on tiivis kumppanuus, joka perustuu moniin perusperiaatteisiin.
  • Sopimusosapuolet ovat tasavertaisia.
  • AKT-maat laativat itse omaa kehitystään koskevat politiikkansa.
  • Yhteistyötä ei tehdä vain hallitusten kesken, vaan siihen osallistuvat myös parlamentit, paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunta, yksityinen sektori, talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet.
  • Yhteistyösopimukset ja painopisteet vaihtelevat muun muassa maiden kehitystason mukaan.
 • Yhteiset elimet tukevat Cotonoun sopimuksen täytäntöönpanoa. AKT-ministerineuvosto yhdessä suurlähettiläskomitean kanssa johtaa poliittista vuoropuhelua, hyväksyy politiikan suuntaviivat ja tekee sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat päätökset. Se esittelee vuosittain edistymiskertomuksen AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle. Tämä neuvoa-antava elin antaa suosituksia sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Cotonoun sopimuksen poliittinen ulottuvuus on tärkeä, ja siihen kuuluvat seuraavat toimet:
  • kattava poliittinen vuoropuhelu kansallisista, alueellisista ja maailmanlaajuisista asioista
  • ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden edistäminen
  • rauhan rakentamista koskevien politiikkojen sekä konfliktineston ja -ratkaisun kehittäminen
  • maahanmuutto- ja turvallisuuskysymysten käsittely, mukaan lukien terrorismin ja joukkotuhoaseiden leviämisen torjunta.
 • Sopimus kattaa yhteistyötoimet, joilla edistetään
  • talouskehitystä keskittyen AKT-maiden teollisuus-, maatalous- ja matkailualoihin
  • sosiaalialan ja yksilön kehitystä terveydenhuolto-, koulutus- ja ravitsemuspalvelujen parantamiseksi ja
  • alueellista yhteistyötä ja yhdentymistä AKT-maiden välisen kaupan edistämiseksi ja kasvattamiseksi.
  • Toimet rahoitetaan Euroopan kehitysrahastosta.
 • Sopimus on yhdenmukainen Maailman kauppajärjestön sääntöjen kanssa, ja sen ansiosta AKT-maat voivat osallistua täysipainoisesti kansainväliseen kauppaan.
 • Sopimus allekirjoitettiin vuonna 2000, ja se päättyy vuoden 2020 lopussa. Sitä tarkistettiin viimeksi vuonna 2010 (päätös 2010/648/EY), jolloin kumppanuutta sopeutettiin kohdentamalla huomio muun muassa seuraaviin asioihin:

MISTÄ ALKAEN KUMPPANUUSSOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. huhtikuuta 2003 alkaen, koska viimeinen ratifiointi- tai hyväksymiskirja talletettiin 27. helmikuuta 2003.

TAUSTAA

 • AKT-maiden ja EU:n välinen kumppanuussopimus, joka allekirjoitettiin 23. kesäkuuta 2000 Cotonoussa Beninissä, on viimeinen vaihe AKT-maiden ja EU:n välisessä yhteistyössä. Joidenkin AKT-maiden kanssa yhteistyö alkoi vuonna 1957 allekirjoitetulla Rooman sopimuksella. Sopimusta laajennettiin kahdella Yaoundén yleissopimuksella ja neljällä Lomén yleissopimuksella. Vuonna 2016 hyväksyttiin tiedonanto AKT-EY-kumppanuuden jatkumisesta vuoden 2020 jälkeen.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettu kumppanuussopimus 2000/483/EY (EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3–353)

Kumppanuussopimukseen 2000/483/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen sopimukseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUU ASIAAN LIITTYVÄ ASIAKIRJA

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Uudistettu kumppanuus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa (JOIN(2016) 52 final, 22.11.2016)

Viimeisin päivitys: 08.12.2016

Top