Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Latinalaisen Amerikan alueellinen strategia vuosiksi 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Latinalaisen Amerikan alueellinen strategia vuosiksi 2007–2013

Latinalaisen Amerikan alueellinen strategia-asiakirja kartoittaa vuosiksi 2007–2013 Latinalaisen Amerikan ja Euroopan unionin välisen yhteistyön painopisteitä, joita ovat sosiaalinen yhteenkuuluvuus, alueellinen yhdentyminen ja keskinäisen yhteisymmärryksen vahvistaminen. Siinä määritellään myös alueohjelma vuosiksi 2007–2010.

ASIAKIRJA

Euroopan komissio – Latinalaisen Amerikan alueellinen strategia-asiakirja vuosiksi 2007–2013 (DE) (EN) (FR).

TIIVISTELMÄ

Vuosia 2007–2013 koskevassa alueellisessa strategia-asiakirjassa määritellään alueellisen yhteistyön tavoitteet ja painopisteet Latinalaisessa Amerikassa. Tähän alueeseen kuuluvat: Meksiko, Keski-Amerikka (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama), Andien yhteisö (Kolumbia, Ecuador, Bolivia, Peru), Chile ja Mercosur-maat (Argentiina, Brasilia, Uruguay, Paraguay, Venezuela).

Sen tavoitteena on vahvistaa strategista assosiaatiota latinalaisen Amerikan ja EU:n välillä poliittisella, taloudellisella ja yhteiskunnallisella alalla.

Latinalaisen Amerikan ja EU:n yhteiset haasteet

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen on oleellinen osa köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuntaa. Latinalaisen Amerikan alueella eriarvoisuus näkyy varallisuuden ja tulojen jakautumisen epätasapainona. Tällainen eriarvoisuus aiheuttaa syrjäytymistä ja poliittista epävakautta. Työllisyyttä on parannettava, jotta työttömyyttä voidaan tehokkaasti torjua. On tarpeellista lujittaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Myös naisten, vähemmistöjen ja väestöryhmien oikeuksia on edistettävä lisäämällä kansalaisyhteiskunnan osallistumista poliittiseen keskusteluun.

Taloudellisten suhteiden vilkastuttaminen on haaste, johon voidaan vastata investoinneilla innovaatiovalmiuden kohottamiseksi ja infrastruktuurien, tutkimuksen, teknisen kehityksen, koulutuksen, ammattikoulutuksen, ympäristön ja luonnonvarojen hallinnan kilpailukyvyn parantamiseksi. Latinalaisen Amerikan ja EU:n välisen kaupan ja investointien käynnistäminen on välttämätöntä kasvun tukemiseksi, työpaikkojen luomiseksi ja köyhyyden torjumiseksi.

Yhteistyöhön kannustaminen on välttämätöntä alueellisiin haasteisiin vastaamiseksi ja kestävän kehityksen tukemiseksi. Yhteistyön on oltava poliittista, taloudellista ja kaupallista, ja siinä on otettava huomioon yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä seikkoja (ilmastonmuutos, vesi, biologisen monimuotoisuuden suojeleminen ja metsäkadon pysäyttäminen). EU ja Latinalainen Amerikka pitävät monenvälisyyttä tärkeänä ja niiden on yhdessä vaikutettava avoimien ja tasapuolisten maailmanlaajuisten sääntöjen luomiseen, hyvän hallinnoinnin edistämiseen, maailmanlaajuisista haasteista kuten ilmastonmuutoksesta selviämiseen sekä tehtävä yhteistyötä ihmisoikeuksien alalla.

Vuosien 2007–2013 alueellisten ohjelmien painopistealueet

Alueellisten ohjelmien ensimmäinen painopistealue on sosiaalinen yhteenkuuluvuus (köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen). Tavoitteena on erityisesti edistää sosiaalialojen julkisen politiikan kehittämistä, julkisten menojen ja julkisten sosiaalisten investointien lisäämistä, veropolitiikan parantamista ja tulojen uudelleenjakamista EUROsociAL-ohjelman kautta (EU:n ja Latinalaisen Amerikan välinen tekninen ohjelma sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja vuoropuhelun edistämiseksi, hyvien käytänteiden vaihtamiseksi, yhteisen seurannan toteuttamiseksi ja huumausaineiden torjunnan tehostamiseksi).

Alueellinen yhdentyminen on strategian toinen painopistealue, joka täydentää osa-alueellista lähestymistapaa. Sen tavoitteena on edistää

  • yritysverkoston toimintaa kaupan ja investointien alalla
  • vuoropuhelua ja institutionaalisten valmiuksien rakentamista makrotalouden, politiikkojen, normien, ihmisoikeuksien, infrastruktuurien, ympäristön jne. aloilla kestävien investointien ja kestävän kehityksen puolesta
  • yhteistyötä, alueellista vuoropuhelua sekä kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtamista kestävän kehityksen ympäristöulottuvuudesta (ilmastonmuutos, vesivarat, biologinen monimuotoisuus ja metsät)
  • yhteentoimivuutta ja sääntelyä koskevaa vuoropuhelua
  • alueellisia painopisteitä tutkimusten ja konferenssien avulla.

Kolmantena painopisteenä on investoinnit henkilöstökoulutukseen ja keskinäisen ymmärtämisen lisäämiseen. Yhteistyö kohdistuu korkeakoulutuksen ja alueen kilpailukyvyn tehostamiseen (mm. koulutusohjelmien kautta) sekä toimiin keskinäisen ymmärtämisen edistämiseksi ja syventämiseksi näiden kahden alueen välillä.

Kuulemisia ja vuoropuhelua on kehitettävä alueellisten ohjelmien käyttöönotossa ja toteuttamisessa. Ohjelmien tehostamiseksi on parannettava niiden näkyvyyttä ja lisättävä tunnettuutta, hyödynnettävä saatuja kokemuksia, edistettävä täydentävyyttä ja synergiaa, käytettävä asianmukaisia välineitä, otettava huomioon niiden väliset eroavaisuudet, otettava mukaan julkisia ja yksityisiä toimijoita, otettava huomioon monialaisia kysymyksiä ja edistettävä asianmukaista hallinnointia.

Tarkempia tietoja

Tämänhetkisessä alueellisessa strategia-asiakirjassa määritellään myös alueohjelma vuosiksi 2007–2010. Toinen alueohjelma valmistellaan vuosiksi 2011–2013. Näiden kahden alueohjelman (2007–2013) rahoitukseen tarvitaan 556 miljoonaa euroa, josta 35 prosenttia on kohdennettu sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, 25 prosenttia alueelliseen yhdentymiseen ja 40 prosenttia koulutukseen ja alueellisiin haasteisiin.

Näiden ohjelmien edunsaajina ovat kansalliset, alue- ja paikallishallinnot, kansalaisyhteiskunnan etujärjestöt, korkeakoululaitos, valtioista riippumattomat järjestöt jne.

Tuettavia toimia ovat: arvioinnit, tutkimukset, kertomukset, julkaisut, tiedonjakelutoimet, seminaarit, kokoukset, koulutusohjelmat, korkeakoulujen opetushenkilökunnan vaihto, opiskelustipendit, instituutioverkoston kanssa kehitetyt hankkeet, koulutusalan toimijoiden liikkuvuus, laadunvalvonta ja tietojenvaihto. Tukea annetaan myös tilastojen, tietokantojen ja politiikan välineiden kehittämiselle. Tulosindikaattoreita otetaan käyttöön hankkeiden vaikutusten mittaamiseksi.

Taustaa

EU:n ja Latinalaisen Amerikan välinen yhteistyö on osa tiiviimpää kumppanuutta ja Guadalajaran ja Wienin (DE) (EN) (FR) huippukokouksissa sovittuja tavoitteita. Alueellisessa strategia-asiakirjassa vuosiksi 2007–2013 yksilöidään painopisteet, jotka saavat tukea kehitysyhteistyön rahoitusvälineen kautta. Alueellisen strategia-asiakirjan käsittämät ohjelmat täydentävät eri osa-alueiden ja maiden strategioita.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Mid Term Review and Regional Indicative Programme 2011-2013 for Latin America (EN). (Väliarviointi ja Latinalaisen Amerikan alueohjelma vuosiksi 2011–2013).

See also

  • Lisätietoa Euroopan ulkosuhdehallinnon verkkosivustolta (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 02.02.2011

Top