Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteistyö alkuperäiskansojen kanssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteistyö alkuperäiskansojen kanssa

Kertomuksen tavoitteena on analysoida Euroopan unionin ja alkuperäiskansojen välisessä yhteistyössä saavutettua edistystä ja antaa suosituksia tulevaisuutta varten.

ASIAKIRJA

Komission kertomus neuvostolle, 11 päivänä kesäkuuta 2002 - Katsaus alkuperäiskansoja tukevien toimien edistymiseen [KOM(2002) 291 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Taustaa

Alkuperäiskansojen aktiivinen osallistuminen on olennaisen tärkeää kehitysprosessissa, sillä sen avulla kansat, jotka ovat usein haavoittuvia ja heikossa asemassa, voivat muokata omaa kehitystään.

Euroopan unioni on jo luonut puitteet toimilleen tällä alalla vuonna 1998 esitetyllä valmisteluasiakirjalla, ja nämä puitteet on vahvistettu neuvoston antamalla kehitystä koskevalla päätöslauselmalla samana vuonna [kehitysyhteistyöasioiden neuvoston päätelmät - 30.11.1998]. Kertomus merkitsee näiden aloitteiden vakiinnuttamista.

Yhteistyön puitteet

Kertomuksessa mainitaan kolme konkreettista tavoitetta:

 • sisällyttää alkuperäiskansoja koskevat näkökohdat Euroopan unionin kaikkiin politiikkoihin, ohjelmiin ja hankkeisiin
 • kuulla alkuperäiskansoja niihin vaikuttavista politiikoista ja toimista
 • tukea alkuperäiskansoja eri painopistealoilla.

Täytäntöönpanossa tapahtunut edistys

Kertomuksessa tutkitaan pääasiassa ajanjaksoa 1998-2000, jonka aikana Euroopan unioni on ryhtynyt laajoihin toimiin. Se on tukenut 21,9 miljoonalla eurolla hankkeita, jotka hyödyttävät suoraan alkuperäiskansoja.

Saavutettu edistys: alkuperäiskansojen ongelmien sisällyttäminen eri politiikkoihin, ohjelmiin ja hankkeisiin

Alkuperäiskansoja koskee suoraan tai epäsuorasti laaja joukko Euroopan unionin politiikkoja ja toimia, joista voidaan mainita ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen, ympäristöpolitiikka ja kestävän kehityksen politiikka. Jotta alkuperäiskansojen ongelmat saadaan täydellisesti sisällytettyä Euroopan unionin politiikkoihin, on

 • sisällytettävä ne menettelyihin, asetuksiin jne.
 • sisällytettävä alkuperäiskansojen asiat edunsaajamaiden kanssa käytävään poliittiseen vuoropuheluun (esimerkiksi maan kansallista strategiaa laadittaessa)
 • valvoa järjestelmällisesti alkuperäiskansoihin vaikuttavia hankkeita
 • järjestää komission ja jäsenvaltioiden henkilöstölle koulutusta, jotta ne tulisivat tietoisiksi tästä aiheesta
 • parantaa EU:n toimien koordinointia ja johdonmukaisuutta.

Komissio on onnistunut sisällyttämään tämän aihealueen isoon osaan lainsäädäntöänsä, ja sen sisällyttäminen eurooppalaiseen ihmisoikeus- ja demokratia-aloitteeseen (EIDHR) on ollut erityisen tärkeää.

Kehitysyhteistyötä voidaan tukea myös keskustelemalla ja soveltamalla strategisia suuntaviivoja Euroopan unionin ja edunsaajamaiden välillä. Alkuperäiskansoja koskevat kysymykset on sisällytetty useisiin puitesopimuksiin ja strategisiin asiakirjoihin, joita on tehty Euroopan unionin kumppaneiden kuten Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden kanssa. Tukea on valvottava systemaattisesti sen jälkeen, kun se on myönnetty, ja valvontaan on kuuluttava arviointi toimien vaikutuksesta näihin väestöryhmiin.

Euroopan unionin tuen toteuttamisen ja vaikutusten parantamiseksi komissio on jo laatinut ohjelman henkilöstön kouluttamiseksi. Työryhmän perustaminen on eräs hyväksytyistä toimista, joiden tavoitteena on parantaa koordinointia ja johdonmukaisuutta Euroopan unionissa.

Saavutettu edistys: alkuperäiskansojen kuuleminen

Hankkeella on paremmat mahdollisuudet onnistua, jos edunsaajat osallistuvat täysin hankkeen kaikkiin vaiheisiin. Niinpä komissio on määrittänyt kolme pääasiallista toimea tämän tavoitteen saavuttamiseksi:

 • otetaan käyttöön menetelmiä ja menettelyjä, joilla varmistetaan alkuperäiskansojen osallistuminen kehitysprosessiin
 • määritellään alkuperäiskansojen omat kehitystavoitteet
 • varmistetaan, että alkuperäiskansat voivat muodostaa tietopohjaisen käsityksen EU:n erityistoimista.

Komissio on ottanut yksiköissään käyttöön kuulemismenettelyjä ja yhteydenpitoverkostoja. Alkuperäiskansojen kuuleminen tapahtuu myös kolmen alkuperäiskansojen järjestön välisen epävirallisen verkoston kautta.

Väestöryhmiä on kuultu laajasti, jotta saataisiin mahdollisimman paljon tietoa heidän todellisesta (oikeudellisesta, sosioekonomisesta jne.) tilanteestaan. Tällä tavoin Euroopan unioni on voinut määrittää alkuperäiskansojen ensisijaiset tavoitteet. Kaksi tärkeintä ensisijaista tavoitetta ovat ympäristö ja rasismi. Alkuperäiskansojen vähäistä osallistumista kehitysprosessiin ja kansalaisyhteiskuntaan on myös käsiteltävä.

Alkuperäiskansoja kuulemalla on myös saatu selville, että taloudellisen avun saamiseksi tarvittavat menettelyt ovat suuri este näiden väestöryhmien osallistumiselle. On myös harkittava heidän tilanteeseensa paremmin soveltuvien mikrohankkeiden toteuttamista.

Saavutettu edistys: alkuperäiskansoille myönnetyn tuen painopisteet

Komissiolla on esimerkkejä lukuisista hankkeista, joita kyseisen ajanjakson aikana on toteutettu. Niitä ovat seuraavat:

 • Tuki kansallisille pyrkimyksille tunnustaa ja kunnioittaa alkuperäiskansojen oikeuksia.Tästä on esimerkkinä villieläinten suojeluhanke Botswanassa.
 • Alkuperäiskansojen koulutus.Thaimaassa on toteutettu hanke, jonka tavoitteena on organisoida ja vahvistaa Thaimaan vuoristokansojen voimavaroja koulutuksen avulla. Ohjelmalla rohkaistaan näitä kansoja säilyttämään ja siirtämään kulttuuriaan ja taitojaan uudelle sukupolvelle.
 • Alkuperäiskansojen järjestöjen valmiuksien kehittäminen.Avustuksia on myönnetty pienten kansalaisjärjestöjen vahvistamiseksi ja mikrohankkeiden koordinoinnin helpottamiseksi.
 • Verkottuminen ja kokemusten vaihto alkuperäiskansojen kesken.Latinalaisessa Amerikassa sijaitsevalle järjestölle on myönnetty avustus radioverkon rakentamiseksi; sen tarkoituksena on parantaa Amazonin alueella elävien väestöryhmien välistä kommunikaatiota ja puolustaa heidän elintapaansa sekä alueen ekosysteemiä.
 • Alkuperäiskansojen tietämyksen, keksintöjen ja käytäntöjen suojelu.Kulttuuria, tapoja ja perinteitä koskevaa kansainvälistä tutkimusta on tuettu Euroopan yhteisön varoilla.

Muut toimet

Yhteistyö alkuperäiskansojen kanssa on alati muuttuva toiminnan ala. Joitakin toimia on ehdotettu tämän yhteistyön parantamiseksi tulevaisuudessa:

 • Parannetaan edelleen tämän aihealueen sisällyttämistä toimintalinjoihin, ohjelmiin jne.Menetelmiä sisällyttää alkuperäiskansojen asiat Euroopan unionin politiikkoihin on hiottava. Lisäksi on määriteltävä järjestelmällisesti alkuperäiskansoja koskevat hankkeet ja viitattava erityisesti alkuperäiskansoihin. Näin voidaan luoda keskitetty tietokanta alkuperäiskansoja koskevista toimista.
 • Parannetaan edelleen yhteistyötä ja johdonmukaisuutta Euroopan unionin ja muiden rahoittajien kanssa.
 • Annetaan komission virallisissa asiakirjoissa erityisiä suuntaviivoja, jotka koskevat kaikkia asiaankuuluvia politiikkoja alkuperäiskansojen suojelemiseksi.
 • Edistetään väestöryhmien kuulemista.Erityisesti on varmistettava, että pienille järjestöille tiedotetaan paremmin Euroopan unionin toiminnasta ja että paikan päällä olevia komission lähetystöjä vahvistetaan, jotta ne voisivat osallistua mikrohankkeiden hallinnoimiseen.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätelmät alkuperäiskansoista. Yleisten asioiden neuvosto, 18. marraskuuta 2002 [ei julkaistu EYVL:ssä].

Päätelmissään neuvosto kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita

 • helpottamaan alkuperäiskansoihin liittyviä kysymyksiä koskevien yhteyspisteiden määrittelyä kansallisten viranomaisten ja hallinnon puitteissa
 • vahvistamaan suoraa ja pitkäaikaista vuoropuhelua alkuperäiskansojen, unionin, kansainvälisten järjestöjen ja valtiosta riippumattomien järjestöjen (NGO) välillä
 • perustamaan tietojenvaihtoverkoston komission ja jäsenvaltioiden yhteyspisteiden sekä alkuperäiskansojen edustajien välille.

Neuvosto kehottaa komissiota lisäksi

 • takaamaan, että komission henkilökunta saa koulutusta kysymyksissä, jotka liittyvät alkuperäiskansojen oikeuksiin ja yhteistyöprosessien perustamiseen
 • kiinnittämään erityistä huomiota alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten, vanhusten ja lasten oikeuksiin
 • sisällyttämään maakohtaisiin strategia-asiakirjoihin alkuperäiskansojen taloudellisen, yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja poliittisen tilanteen. Näihin asiakirjoihin on sisällyttävä analyysi unionin yhteistyöpolitiikan vaikutuksista alkuperäisväestöön
 • käsittelemään kysymystä alkuperäiskansoista poliittisessa vuoropuhelussa unionin kumppanimaiden kanssa
 • helpottamaan alkuperäiskansojen edustajien osallistumista unionin yhteistyöhankkeisiin kaikissa vaiheissa
 • varmistaa, että ulkoista apua koskevaan komission vuosikertomukseen ja unionin ihmisoikeuksia koskevaan vuosikertomukseen sisältyy osio, jossa arvioidaan unionin alkuperäiskansoihin liittyvää politiikkaa.

Viimeisin päivitys 06.06.2007

Top