Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Markkinat avoimiksi vahvemman kumppanuuden avulla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Markkinat avoimiksi vahvemman kumppanuuden avulla

Komissio ehdottaa vahvempaa kumppanuutta eurooppalaisten yritysten ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta helpotettaisiin pääsyä ulkomaisille markkinoille. Komissio vahvistaa toiminnan painopisteet ja suosittaa tehokkaita ja avoimia välineitä markkinoille pääsemiseksi.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 18. huhtikuuta 2007, "Globaali Eurooppa: Markkinat avoimiksi Euroopan viejille vahvemman kumppanuuden avulla" [KOM(2007) 183 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Nykypäivän globaalissa taloudessa markkinoillepääsy vaikuttaa suuresti eurooppalaisten yritysten ja viejien taloudelliseen vahvuuteen. Tehokas kauppapolitiikka on olennaisen tärkeä kasvun ja työllisyyden kannalta, ja sen avulla varmistetaan myös eurooppalaisten yritysten kilpailukyky ja todellinen pääsy markkinoille.

Jotta kaupankäynnin ehdot olisivat tasapuoliset, nousevan talouden maiden on ehdottomasti avattava lisää markkinoitaan ja poistettava omat kaupan esteensä. Euroopan unioni (EU) on valmis toimimaan samoin edistääkseen kilpailua ja innovointia ja houkutellakseen ulkomaisia investointeja.

Markkinoiden asteittaisesta vapauttamisesta on hyötyä niin kehittyneille kuin kehittyvillekin maille. EU asettaa tästä syystä etusijalle Maailman kauppajärjestön (WTO) (ES) (EN) (FR) ja Dohan kehitysohjelman (ES) (EN) (FR) puitteissa antamansa sitoumukset. Tämän lisäksi on kuitenkin otettava käyttöön uudistettu toimintalinja, jossa keskitytään erityisongelmiin ja -markkinoihin.

Komissio ehdottaa vahvistettua kumppanuussuhdetta jäsenvaltioihin ja yrityksiin, jotta saataisiin käyttöön selkeämpi ja enemmän tuloksiin suuntautuva toimintamalli. Yhteistyökumppanuuden puitteissa on keskityttävä

 • niihin käytännön ongelmiin, joita esiintyy yhteisön ulkopuolisten maiden markkinoilla
 • nykyjärjestelmän heikkouksien määrittämiseen
 • siihen, miten EU:n politiikan olisi muututtava kuvastaakseen muuttuvaa maailmantaloutta.

Komissio esittää nykyjärjestelmän hajauttamista tehokkuuden ja avoimuuden lisäämiseksi. Lisäksi se haluaa käyttää paikallista osaamista ja aloitteita tehokkaammin siten, että perustetaan erikoistuneita EU-tiimejä, joissa on mukana komission, jäsenvaltioiden ja yritysten edustajia. Komissio vaatii myös yhteisön painopisteiden määrittämistä, jotta voitaisiin keskittyä kaikkein kiireellisimpiin haasteisiin.

Markkinoillepääsy muuttuvassa maailmantaloudessa

Kaupan esteitä nykyisessä maailmantaloudessa ovat

 • tulliesteet ja raskaat tullimenettelyt
 • raaka-aineiden saantia koskevat rajoitukset
 • palvelukaupan ja suorien ulkomaisten investointien esteet
 • julkisia hankintoja koskevat rajoittavat käytännöt
 • epäoikeudenmukaisten tai syrjivien verotuskäytäntöjen käyttö (valtiontuet sekä tuet ja menettelyt, jotka rikkovat WTO:n kaupan suojaamiseksi vahvistamia sääntöjä, kuten polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä)
 • perustelemattomien toimien väärinkäyttö terveyden, turvallisuuden ja teknisten sääntöjen alalla
 • teollis- ja tekijänoikeuksien heikko suoja ja niiden jättäminen soveltamatta.

Nämä kaupan esteet ovat monimutkaisia, ja niitä on lisäksi vaikea havaita. Tullien ulkopuoliset esteet ja muut muualla kuin rajalla ilmenevät esteet ovat yhä tärkeämpiä. Monet markkinoillepääsyyn liittyvät ongelmat syntyvät siitä, että voimassa olevia sääntöjä ei panna asianmukaisesti täytäntöön. Näiden ongelmien havaitsemista, analysointia, arviointia ja poistamista voidaan helpottaa ainoastaan siten, että jäsenvaltiot, yritykset ja komissio tekevät tiiviimmin yhteistyötä.

Sidosryhmien tuki muutokselle

Sidosryhmien kuulemisessa vahvistui, että markkinoillepääsyn alalla on toteutettava voimakkaampia EU:n tasoisia toimia ja toimintatavoissa on keskityttävä enemmän tulosten saantiin. Suosituksissa esitetään mm. seuraavaa:

 • on yhdisteltävä paremmin politiikan välineitä keskenään
 • on sitouduttava aktiivisesti monenkeskisiin ja kahdenvälisiin kauppaneuvotteluihin
 • on toteutettava toimia, joilla varmistetaan tehtyjen sopimusten täytäntöönpano
 • on maksimoitava tulokset komission, jäsenvaltioiden ja yritysten tiiviimmän yhteistyön avulla
 • on priorisoitava paremmin kaupan esteiden torjunnassa toteutettavat toimet
 • on palveltava yrityksiä tehokkaammin ja avoimemmin
 • on poistettava kaupan esteet tavaroiden ja palvelujen, teollis- ja tekijänoikeuksien ja investointien osalta.

Sopiva yhdistelmä politiikan välineitä markkinoillepääsyn parantamiseksi

Kaupan esteiden torjumiseksi ei voida turvautua vain yhteen ainoaan ratkaisuun tai keinoon. Vaikka WTO-järjestelmä ja monenkeskinen yhteistyö ovat edelleen paras keino turvata markkinoillepääsy, on kuitenkin välttämätöntä käyttää monenkeskisiä ja kahdenvälisiä, sekä virallisia että epävirallisia, välineitä. WTO:ssa EU:n prioriteettina on saattaa onnistuneesti päätökseen kauppaneuvottelujen Dohan kierros. Kaupankäynnin kannalta tärkeimmät maat ovat liittyneet WTO:hon (Kiina) tai liittymässä siihen (Venäjä). Mahdollisuudet käyttää liittymisneuvotteluja paremman markkinoillepääsyn turvaamiseen supistuvat tämän vuoksi jatkuvasti. Monenkeskistä yhteistyötä vahvistetaan tämän vuoksi käynnistämällä uusia neuvotteluja vapaakauppasopimuksista ASEAN-maiden, Korean, Intian, Andien alueen maiden ja Väli-Amerikan maiden kanssa. Tätä monenvälistä yhteistyötä vahvistetaan myös jatkamalla neuvotteluja Mercosurin ja Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa.

WTO-järjestelmän puitteissa on käytettävä paremmin hyödyksi riitojenratkaisusta tehdyn WTO:n sopimuksen mukaisia oikeuksia siten, että luodaan joustavia menettelyjä, jotka pohjautuvat sovitteluun ja joilla voidaan välttää tai ratkaista ongelmia. Tämän vuoksi kahdenvälisten sopimusten rikkomista koskevat valitukset sisällytetään kaupan esteistä annettuun asetukseen.

Saadakseen lisää vaikutusvaltaa kansainvälisessä yhteistyössä EU pyrkii vahvistamaan asemaansa kansainvälisissä standardointielimissä.

Sääntöjen täytäntöönpano riippuu kuitenkin suuresti hallinnollisista valmiuksista, koulutuksesta tai teknisestä infrastruktuurista. Korjatakseen näitä puutteita komissio ja EU sitoutuvat lisäämään kauppaan liittyvää tukea. Komissio ehdottaa lisäksi, että yhteisön ulkopuolisia maita kannustetaan käyttämään ilmoitusmenettelyjä kaupan rajoitusten torjumiseksi.

Komissio korosti lisäksi kansainvälisen diplomatian ja poliittisten kontaktien yhä suurempaa merkitystä kaupan esteiden torjunnassa. Niillä täydennetään muita kaupan esteiden torjunnassa käytettäviä politiikan välineitä.

Tavoitteena vahvempi kumppanuus

Komissio ehdottaa uudenlaisen kumppanuussuhteen luomista jäsenvaltioihin ja Euroopan yritysmaailmaan. Näissä kolmikantaneuvotteluissa pystytään löytämään parempia työskentelymenetelmiä, jotta voitaisiin

 • määrittää toiminnan painopisteet kaupan esteiden poistamisessa
 • yhdistää tietokannat toisiinsa
 • luoda markkinoillepääsyn asiantuntijaverkosto.

Komission edustustot, jäsenvaltioiden suurlähetystöt ja eurooppalaiset yritykset voivat kentällä parhaiten

 • todeta ongelmat
 • selvittää, tarvitaanko eri asiantuntijoiden kesken koordinoitua toimintaa
 • varmistaa paikallistason seurannan.

Näiden yhteisten ponnistelujen tehokkuuden perustana ovat yhteydenpito ja järjestelmällinen yhteistyö, joiden ansiosta voidaan parantaa tiedonkeruuta, selvittää, mitä uusia lainsäädäntöehdotuksia tarvitaan, ja hyödyntää paikallista osaamista.

Brysselissä toimivan markkinoillepääsyä käsittelevän neuvoa-antavan komitean tehtävänä on

 • huolehtia siitä, että parhaita toimintatapoja vaihdetaan
 • korostaa koordinointia
 • toimia tiiviissä yhteistyössä kaupan esteistä annetun asetuksen mukaisen komitean kanssa.

Kauppapolitiikan yleinen neuvoa-antava komitea (133 artiklaan perustuva komitea) on edelleen pääasiallinen keskustelufoorumi, mutta muidenkin erityiskomiteoiden asema tulee edelleen olemaan merkittävä. Komissio jatkaa myös säännölliseltä pohjalta keskustelua markkinoillepääsyyn liittyvistä ongelmista Euroopan parlamentin kanssa.

Painopisteiden asettaminen

Koska kaupan esteet tulevat yhä monimutkaisemmiksi, niiden havaitseminen ja poistaminen on yhä vaikeampaa. Tämän vuoksi on välttämätöntä keskittyä ensisijaisina pidettäviin tapauksiin, joita ovat

 • taloudelliset edut Euroopan yritysmaailmalle lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä
 • esteet, joissa on kyse sopimusten vakavasta rikkomisesta
 • ongelman ratkaiseminen kohtuullisessa ajassa.

Prioriteetit asetetaan maittain, toimialoittain ja ongelmaluokittain.

Priorisointi ei kuitenkaan ole pakkopaita, vaan sen on tarkoitus tarjota ohjausta resurssien parempaa hyödyntämistä varten.

Tehokkaampi ja avoimempi palvelu

"Varhaisvaroitusjärjestelmän" pohjalta tapahtuvan ennaltaehkäisyn avulla voidaan tunnistaa uudet esteet ja torjua ne heti alkulähteellä. Huolenaiheet saadaan siis selville jo ennen lain tai asetuksen lopullista antamista. Päällimmäisenä haasteena on esteiden poistamiseen tarvittava aika. Eurooppalaiset yritykset tarvitsevat nopeampaa toimintaa, joka on paremmin mukautettu kulloiseenkin tilanteeseen. Komissio aikoo parantaa ja virtaviivaistaa tapojaan kirjata, analysoida ja käsitellä saamiaan valituksia.

Eurooppalaisten yritysten tehtävänä on toimittaa valtaosa markkinoillepääsyn esteitä koskevista tiedoista. Komission tehtävänä on puolestaan varmistaa tietojen jakaminen kirjaamalla saadut valitukset markkinoillepääsyä koskevaan tietokantaan (EN) ja luomalla Internet-linkit muihin tietokantoihin tietojen saannin helpottamiseksi. Tietokantaa voi käyttää verkossa, ja se tarjoaa luotettavaa ja helposti saatavaa tietoa tulleista, kaupan esteistä sekä tuontimuodollisuuksista ja tuontiin liittyvistä asiakirjavaatimuksista. Näkyvyyden parantamiseksi komissio käynnistää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tiedotuskampanjan, jolla kannustetaan eurooppalaisia yrityksiä rekisteröimään kanteensa. Tapausten seurannan helpottamiseksi kullekin tapaukselle annetaan oma tunnistenumeronsa. Komissio sitoutuu lisäksi päivittämään tietokannassa saatavilla olevia tietoja ja lisäämään tietokantaan ajan myötä uusia osia palveluiden, investointien sekä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon osalta. Komissio selvittää parhaillaan, miten tietokanta voidaan liittää kehitysmaiden viejien tukipisteeseen.

Päätelmät

Luja kumppanuussuhde on olennaisen tärkeä, jotta Euroopasta tulee globaali toimija ja jotta voidaan edistää Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian toteuttamista. Aloitteen menestys riippuu

 • uuden kumppanuuden lujuudesta
 • riittävien resurssien saannista
 • resurssien optimaalisesta käytöstä.

Komissio on sitoutunut vastaamaan haasteeseen, ja se kehottaakin kaikkia osapuolia panostamaan uuden kumppanuussuhteen toteuttamiseen.

Lisätietoja löytyy kauppapolitiikan pääosaston (EN) (FR) sivuilta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 4. lokakuuta 2006, "Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa" [KOM (2006) 567 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 16.04.2008

Top