Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yleinen tullietuusjärjestelmä 2006-2008

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Yleinen tullietuusjärjestelmä 2006-2008

Tällä asetuksella säädetään yleisestä tullietuusjärjestelmästä, jota sovelletaan kautena 1. tammikuuta 2006 - 31. joulukuuta 2008. Asetuksella yksinkertaistetaan kehitysmaista peräisin olevien tuotteiden tuonnin tullietuuskohtelua, mikä puolestaan auttaa järkeistämään etuusjärjestelmää ja sovittamaan yhteen kauppaa ja kehitysyhteistyötä.

ASIAKIRJA

Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 980/2005 [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella pannaan täytäntöön yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP-järjestelmä) ajanjaksolle 2006-2008. GSP-järjestelmällä vahvistetaan edunsaajamaista peräisin olevien tuotteiden yhteisöön kohdistuvan tuonnin tullietuusjärjestelmää.

GSP-järjestelmä on kohdistettu asetuksen liitteessä I määritellyille ja luetelluille maille ja alueille.

GSP-järjestelmään kuuluvat tuotteet on lueteltu liitteessä II. Alkuperätuotteiden järjestelmä on asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistettujen sääntöjen mukainen. Lisäksi alueellinen kumulaatio on mahdollinen muodostettujen alueellisten ryhmien kesken.

Tuotteet on jaettu kahteen luokkaan: arkoihin tuotteisiin ja muihin kuin arkoihin tuotteisiin. Tuotteen arkuus on määritelty suhteessa samankaltaisiin yhteisön tuotteisiin ja siihen vaikutukseen, mikä näiden tuotteiden tuonnilla yhteisöön voi puolestaan olla yhteisön tuotteisiin. Näille tuotteille on vahvistettu tullitariffin paljoustullit ja arvotullit. Tullit voidaan kuitenkin poistaa, jos GSP-järjestelmän sääntöjen mukaisen tullialennuksen jälkeen arvotulli on enintään yksi prosentti tai paljoustulli enintään kaksi euroa.

GSP-järjestelmässä on kolme menettelyä. Tullietuudet ovat erilaisia ja riippuvat siitä, minkä menettelyn edunsaajana maa on. Menettelyt ovat:

 • yleinen menettely,
 • kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely, joka on tarkoitettu muita heikommassa asemassa oleville maille,
 • vähiten kehittyneitä maita koskeva erityinen menettely.

Yleinen menettely

Yleisessä menettelyssä vahvistetaan GSP-järjestelmän yleiset säännöt. Tästä johtuen muiden kuin arkojen tuotteiden osalta periaatteena on, että yhteisen tullitariffin mukaiset tullit suspendoidaan kokonaan, maatalousosia lukuun ottamatta.

Sen sijaan arkojen tuotteiden osalta yhteisen tullitariffin mukaisia arvotulleja alennetaan periaatteessa 3,5 prosenttiyksiköllä. Tämä alennus on tekstiilien ja vaatteiden osalta rajattu 20 prosenttiin. Samaan aikaan edellisen kauden eli 2002-2005 GSP-järjestelmässä säädettyä yli 3,5 prosenttiyksikön suuruista tullinalennusta (asetus (EY) N:o 2501/2001) sovelletaan edelleen. Arkojen tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaisia paljoustulleja alennetaan 30 prosentilla.

Jos liitteessä II lueteltujen arkojen tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaisiin tulleihin sisältyy arvo- ja paljoustulleja, paljoustulleja ei alenneta.

Maatalousalan tuotteiden valvontajärjestelmän avulla pyritään ehkäisemään yhteisön markkinoiden häiriöitä. Tämän lisäksi maataloustuotteet ovat yhteisen maatalouspolitiikan alalla sovellettavien turvalausekkeiden alaisia.

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevassa erityisessä kannustusmenettelyssä suspendoidaan periaatteessa yhteisen tullitariffin mukaiset arvotullit liitteessä II luetelluilta tuotteilta. Samoin paljoustullit suspendoidaan lukuun ottamatta tuotteita, joiden tulleihin sisältyy myös arvotulleja. Sen sijaan tiettyihin purukumeihin sovellettava paljoustulli on enintään 16 prosenttia tullausarvosta.

Tämä erityismenettely korvaa huumausaineiden tuotannon ja kaupan vastaisen toiminnan erityisjärjestelyt, jotka olivat voimassa edellisessä GSP-järjestelmässä (asetus (EY) N:o 2501/2001), ja se tulee voimaan poikkeuksellisesti 1. heinäkuuta 2005.

Kannatusmenettelyn edunsaajamaiden katsotaan olevan muita heikommassa asemassa, koska niiden talouselämä on monipuolistamisen tarpeessa ja ne ovat riittämättömästi integroituneita kansainväliseen kauppajärjestelmään. Muita heikommassa asemassa oleva maa on sellainen, jota Maailmanpankki ei kolmena peräkkäisenä vuotena ole luokitellut korkean tulotason maaksi. Lisäksi edunsaajamaasta yhteisöön suuntautuvan GSP-tuonnin viiden suurimman tariffijakson osuuden on oltava yli 75 prosenttia sieltä yhteisöön tulevan koko GSP-tuonnin arvosta, ja yhteisöön suuntautuvan GSP-tuonnin osuuden on oltava alle yksi prosentti koko yhteisöön suuntautuvan GSP-tuonnin arvosta.

Maat on lueteltu asetuksen liitteessä I (sarake E). Maiden on pitänyt esittää käsiteltäväksi hyväksyttävä hakemus komissiolle ennen 31. lokakuuta 2005, jotta ne voidaan valita menettelyn edunsaajiksi 1. tammikuuta 2006 lähtien. Lopullinen luettelo edunsaajamaista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä hakemusten käsittelyn jälkeen.

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaita kaudella 2006-2008 ovat Bolivia, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, Moldovan tasavalta, Mongolia, Nicaragua, Panama, Peru, El Salvador ja Venezuela.

Jotta maa voidaan valita edunsaajamaaksi, sitä vaaditaan lisäksi ratifioimaan ja panemaan tosiasiallisesti täytäntöön asetuksen liitteessä III luetellut kansainväliset yleissopimukset. Liitteessä III jaetaan kansainväliset yleissopimukset kahteen luokkaan:

 • Keskeiset ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevat YK:n/ILO:n yleissopimukset (liitteen III A osa). Näiden sopimusten ratifiointi ja tosiasiallinen täytäntöönpano ovat periaatteessa pakollisia. Kuitenkin sellaisen maan, jolla on erityisiä perustuslaillisia esteitä ja joka ei ole vielä ratifioinut ja pannut tosiasiallisesti täytäntöön kahta kuudestatoista mainitusta yleissopimuksesta, on sitouduttava muodollisesti viimeistään 31. lokakuuta 2005 ratifioimiseen ja täytäntöön panemiseen ja jos yleissopimus on yhteensopimaton sen perustuslain kanssa, näin on tehtävä viimeistään 31. joulukuuta 2006.
 • Ympäristönsuojelua ja hyvän hallinnon periaatteita koskevat yleissopimukset (liitteen III B osa). B-osassa mainituista sopimuksista on tarpeen ratifioida ja panna tosiasiallisesti täytäntöön vähintään seitsemän. Muiden kansainvälisten sopimusten ratifiointi ja täytäntöönpano on toteutettava viimeistään 31. joulukuuta 2008.

Komissio valvoo tarkasti tämän velvollisuuden ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista.

Vähiten kehittyneitä maita koskeva erityinen menettely

Kyseiset maat on lueteltu asetuksen liitteessä I (sarake D). "Kaikki paitsi aseet" -strategian mukaisesti yhteisen tullitariffin mukaiset tullit suspendoidaan kokonaan kaikilta tuotteilta, aseita ja ampumatarvikkeita lukuun ottamatta.

Tiettyjen tuotteiden osalta, joita ovat esim. esikuorittu riisi, tietyt banaanit ja valkoinen sokeri, yhteisen tullitariffin mukaisia tulleja on tarkoitus vähentää asteittain niiden suspendoimiseksi kokonaan. Kunnes yhteisen tullitariffin mukaiset tullit on kokonaan suspendoitu, esikuorittuun riisiin ja valkoiseen sokeriin sovelletaan tullitonta yleistä tariffikiintiötä. Tämän lisäksi asianomaisten yhteisten markkinajärjestelyjen hallintokomiteat avustavat komissiota näiden kiintiöiden täytäntöönpanossa.

Yhdistyneet Kansakunnat ylläpitää vähiten kehittyneiden maiden luetteloa ja se voi myös päättää maan poistamisesta luettelosta. Tällaisessa tapauksessa komissio poistaa maan tämän menettelyn edunsaajien luettelosta. Maan poistaminen tapahtuu asteittain ottamalla käyttöön vähintään kolmen vuoden siirtymäaika.

Väliaikainen peruuttaminen

Erityisen menettelyn väliaikainen peruuttaminen koskee kaikkia tai joitakin edunsaajamaasta peräisin olevia tuotteita. Menettely voidaan peruuttaa väliaikaisesti joistakin seuraavista syistä:

 • liitteen III A osassa lueteltujen kansainvälisten yleissopimusten vakava ja järjestelmällinen rikkominen,
 • vakavat ja järjestelmälliset epäterveet kaupan käytännöt,
 • huumausainekauppa tai rahanpesua koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen,
 • kalavarojen säilyttämiseen ja hoitoon liittyvien tavoitteiden vakava ja järjestelmällinen noudattamatta jättäminen,
 • vankityövoiman avulla valmistettujen tuotteiden vienti.

Päätös etuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta voidaan tehdä, jos on käytettävissä tietoja, jotka antavat riittävät perusteet tutkimuksen vireillepanoon. Komissio toteuttaa tarvittavat tutkimukset yhteistyössä yleisten tullietuuksien komitean, kyseisen edunsaajamaan ja kansainvälisten järjestöjen ja virastojen kanssa. Yleisten tullietuuksien komitean tehtävänä on avustaa komissiota asetuksen soveltamisessa. Peruuttaminen on tulos menettelystä, jossa käytetään tiedottamista, tutkimusta ja erilaisia toimenpiteitä; peruuttamisesta päättää neuvosto. Peruuttamispäätös tulee voimaan kuuden kuukauden kuluessa päätöksentekopäivästä.

Jos edunsaajamaa ei noudata alkuperäsääntöjä tai toteuta hallinnollista yhteistyötä, komissio voi silloin perustellusti keskeyttää etuusmenettelyt. Hallinnollisen yhteistyön päätarkoituksena onkin se, että edunsaajamaa toimittaa tietoja alkuperäsäännöistä ja niiden noudattamisesta. Sen lisäksi, että tiedot toimitetaan komissiolle, hallinnolliseen yhteistyöhön voi liittyä komission toteuttamia käyntejä tai sen itse tekemiä tutkimuksia.

Maa voi kuitenkin menettää asemansa edunsaajamaiden järjestelmässä, jos Maailmanpankki luokittelee sen korkean tulotason maaksi tai edunsaajamaa tekee yhteisön kanssa etuuskohteluun oikeuttavan kauppaa koskevan sopimuksen.

Lisäksi yleisen menettelyn ja kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaiden kaikkien tuotteiden tullietuudet voidaan poistaa. Poisto on perusteltu, jos edunsaajamaan tietyn tuotteen yhteisön tuonti muodostaa 15 prosenttia jompaankumpaan menettelyyn kuuluvista edunsaajamaista peräisin olevasta yhteisön kokonaistuonnista.

Turvalauseke

Turvalauseke tarkoittaa sitä, että tavanomaiset yhteisen tullitariffin mukaiset tullit voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Turvalauseke pannaan täytäntöön yleensä silloin, jos edunsaajamaasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan yhteisöön siten, että samankaltaisten tai sen kanssa suoraan kilpailevien tuotteiden yhteisön tuottajalle aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia. Vakavien vaikeuksien osalta selvitetään tuottajia koskevat seikat eli markkinaosuus, tuotanto, varastot, tuotantokapasiteetti, konkurssit, kannattavuus, kapasiteetin käyttöaste, työllisyys, tuonti ja hinnat.

Jäsenvaltion pyynnöstä tai komission aloitteesta pannaan vireille tutkimus, joka on periaatteessa saatettava päätökseen kuuden kuukauden kuluessa, jos määräaikaa ei päätetä pidentää. Samoin kuin menettelyn väliaikaisessa peruuttamisessa komissio tekee päätöksen tosiseikkoja ja sopimuspuolten välisiä kauppaa käsittelevän tiedotuskokouksen jälkeen. Jos välitöntä toimintaa vaativat poikkeukselliset olosuhteet niin vaativat, voidaan toteuttaa suojatoimenpiteitä.

Taustaa

Kauppaetuuksien toteuttamisella pyritään vastaamaan yhteisön kauppapolitiikan ja kehitysyhteistyöpolitiikan yhteensovittamisen haasteeseen. Samalla kun yhteisö noudattaa Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjä, sen tähtäimessä on erityisesti köyhyyden poistaminen sekä kestävän kehityksen ja hyvän hallinnon edistäminen kehitysmaissa.

GSP-järjestelmä perustettiin 1970-luvulla. Tässä asetuksessa säädetty GSP-järjestelmä sijoittuu laajempaan kokonaisuuteen eli vuodet 2006-2015 kattavan kymmenvuotiskauden GSP-järjestelmään. Komissio antoi 7. heinäkuuta 2004 tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle: Kehitysmaat, kansainvälinen kauppa ja kestävä kehitys: Yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) merkitys vuodet 2006-2015 kattavana kymmenvuotiskautena. Tämä tiedonanto luo perustan, jonka ensimmäinen tavoite on kausi 2006-2008.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 980/2005

1.1.2006(paitsi kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely: 1.7.2005)

31.12.2008

EUVL L 169, 30.6.2005

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 556/2007

28.5.2007

-

EUVL L 133, 25.5.2007

Asetus (EY) N:o 606/2007

5.6.2007

-

EUVL L 141, 2.6.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

YLEISESTÄ TULLIETUUSJÄRJESTELMÄSTÄ HYÖTYVÄT MAAT

Komission asetus (EY) N:o 566/2007, annettu 24 päivänä toukokuuta 2007, Chilen tasavallan poistamisesta yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I olevasta edunsaajamaiden luettelosta [EUVL L 133, 25.5.2007].

Neuvoston asetus (EY) N:o 1933/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006 , yleisten tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta Valko-Venäjän tasavallalta [EUVL L 405, 30.12.2006].

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, El Salvadorin tasavallalle myönnettävästä oikeudesta kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen [EUVL L 365, 21.12.2006].

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005 , yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 26 artiklan e alakohdassa säädetystä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaiden luettelosta [EUVL L 337, 22.12.2005].

YLEISET ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle otsikolla: Kehitysmaat, kansainvälinen kauppa ja kestävä kehitys: Yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) merkitys vuodet 2006-2015 kattavana kymmenvuotiskautena [KOM (2004) 461 lopullinen - EUVL C 242, 29.9.2004].

Komission tiedonanto Neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle - Alkuperäsäännöt etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä - Suuntaviivat tulevaisuutta varten [KOM(2005) 100 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tämä tiedonanto on jatkoa komission julkaiseman vihreän kirjan Alkuperäsääntöjen tulevaisuus etuuskohtelukauppaa koskevissa järjestelyissä käynnistämälle keskustelulle. Keskustelusta on käynyt ilmieiseksi että, alkuperäsääntöjä on tarkistettava. Tarkistaminen on tärkeää myös siitä syystä, että kehitysmaiden integroituminen kansainväliseen kauppajärjestelmään on asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi. Tarkistukseen pitäisi liittää hallinto- ja valvontamenettelyjen mukauttattamista.

Komissio ehdottaa suuntaviivoja kolmella alueella:

 • on tarkistettava ehtoja, joiden perusteella jonkin tuotteen katsotaan olevan peräisin jostain tietystä maasta,
 • on muutettava tullimenettelyjä, jotka ovat tarpeen taloudellisten toimijoiden etuuksien moitteettoman täytäntöönpanon ja käytön valvonnan kannalta,
 • on kehitettävä välineitä, joilla taataan, että edunsaajamaat täyttävät velvoitteensa.

KERTOMUS

Komission kertomus (pdf) yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 28 artiklan 3 kohdan mukaisesti [EUVL C 66, 11.3.2008].

Viimeisin päivitys 12.03.2008

Top