Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) vuosiksi 2002-2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) vuosiksi 2002-2005

Euroopan unioni soveltaa yleistä tullietuusjärjestelmää 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2005. Järjestelmällä yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan menettelyjä voimassa olevissa eri järjestelyissä, jotta voidaan parantaa kehitysmaiden pääsyä yhteisön markkinoille ja samalla varmistaa sosiaalisten perusnormien ja ympäristönormien edistäminen.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 2501/2001 yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 [EYVL L 346, 31.12.2001] [Katso muutosasiakirjat].

YHTEENVETO

Asetuksen tarkoituksena on jatkaa kehitysmaiden hyväksi suunnatun yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamista 31 päivään joulukuuta 2005.

Asetuksessa säädetään

 • yleisistä järjestelyistä,
 • työntekijöiden oikeuksien suojelua koskevasta erityisestä kannustusmenettelystä,
 • ympäristön suojelua koskevasta erityisestä kannustusmenettelystä,
 • vähiten kehittyneiden maiden erityisjärjestelyistä sekä
 • huumausaineiden tuotannon ja kaupan vastaisen toiminnan erityisjärjestelyistä.

Yleiset järjestelyt

Asetuksen mukaan edunsaajina olevista kehitysmaista yhteisöön tuotavat muut kuin arat tuotteet vapautetaan tullista. Tekstiili- ja vaatealan tuotteissa yhteisen tullitariffin mukaista tullia alennetaan sen sijaan ainoastaan 20 prosenttia. Aroiksi katsotuissa tuotteissa yhteisen tullitariffin mukaista tullia alennetaan 3,5 prosenttiyksikköä.

Näitä tullietuuksia sovelletaan edunsaajina olevista kehitysmaista peräisin olevien tavaroiden tuontiin. Asetuksessa säädetään myös alkuperämaita koskevasta alueellisesta kumulaatiosta alueellisten ryhmittymien kannustamiseksi. Yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajamaat luetellaan asetuksen liitteessä I.

Mainitussa asetuksessa säädetään yleisen tullietuusjärjestelmän mukaisten etuuksien poistamisesta mailta, jotka eivät enää tarvitse etuuskohtelua. Tämä koskee maita, jotka Maailmanpankki on kolmena peräkkäisenä vuonna luokitellut korkean tulotason maiksi ja jotka ovat kolmena peräkkäisenä vuonna saavuttaneet teollisuuden tietyn kehitysasteen, joka lasketaan asetuksessa annetulla kaavalla (kehitysindeksi). Jos etuuskohtelun piiristä poistettu maa ei vastaavan ajanjakson aikana täytä näitä perusteita, se lisätään uudelleen yleisen tullietuusjärjestelmän edunsaajamaiden luetteloon.

Asteittaista vähentämistä koskevan periaatteen mukaisesti tässä asetuksessa säädetyt tullietuudet poistetaan edunsaajamailta ja tietyn alan tuotteilta, jos kyseinen maa täyttää kolmena peräkkäisenä vuonna toisen seuraavista edellytyksistä:

 • sen kehitysindeksi saavuttaa tässä asetuksessa määritellyn tason ja tästä maasta peräisin oleva kyseisten tuotteiden tuonti yhteisöön on yli 25 prosenttia samojen tuotteiden tuonnista yhteisöön kaikista edunsaajamaista
 • sen kehitysindeksi saavuttaa tässä asetuksessa määritellyn tason, kyseisen alan erikoistumisindeksi on korkeampi kuin kyseisen maan kehitysindeksiä vastaava raja-arvo ja tästä maasta peräisin oleva kyseisten tuotteiden tuonti yhteisöön on yli 2 prosenttia samojen tuotteiden tuonnista yhteisöön kaikista edunsaajamaista.

Tullietuudet palautetaan, jos kumpikin näistä edellytyksistä jää täyttymättä kolme vuotta peräkkäin.

Erityiset kannustusmenettelyt

Yleisessä tullietuusjärjestelmässä edunsaajamailla on mahdollisuus osallistua kannustusmenettelyihin, joiden mukaisesti niiden yhteisöön suuntautuvasta tuonnista kannettavia tulleja voidaan alentaa edelleen 5 prosenttiyksiköllä. Näin ollen kokonaisalennus on 8,5 prosenttiyksikköä.

Oikeus työntekijöiden oikeuksien suojelua koskeviin erityisiin kannustusmenettelyihin voidaan myöntää maille, jotka osoittavat soveltavansa lainsäädäntöä, joka sisältää Kansainvälisen työjärjestön (ILO) seuraavien yleissopimusten säännökset:

 • pakkotyön poistamista koskevat yleissopimukset n:o 29 ja n:o 105
 • järjestäytymisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevat yleissopimukset n:o 87 ja n:o 98
 • syrjimättömyyttä työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä koskevat yleissopimukset n:o 100 ja n:o 111
 • lapsityövoiman kieltämistä koskevat yleissopimukset n:o 138 ja n:o 182.

Tällainen kannustusmenettely voidaan myöntää myös maille, joiden lainsäädäntö sisältää olennaisen osan edellä mainituista säännöksistä ja jotka ovat sitoutuneet soveltamaan niitä selkeästi ja pysyvästi. Tällöin menettely voidaan myöntää määräajaksi. Jotta kannustusmenettelyä voitaisiin jatkaa, edunsaajamaan on osoitettava asiassa tapahtunut edistys.

Ympäristön suojelua koskevia erityisiä kannustusmenettelyjä voidaan myöntää sellaisista maista peräisin olevalle trooppisten metsien tuotteiden tuonnille, joissa tosiasiallisesti sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, johon sisältyvät (erityisesti Kansainvälisen trooppisen puun järjestön antamat) trooppisten metsien kestävää hoitoa koskevat kansainvälisesti tunnustetut normit ja suuntaviivat.

Niiden maiden, jotka haluavat päästä mukaan näihin järjestelyihin, on osoitettava hakemuksensa komissiolle, joka tutkii ne ja tarkastaa ennen päätöksensä tekemistä, että maissa tosiasiallisesti sovelletaan vaadittuja sosiaalisia normeja ja ympäristönormeja.

Vähiten kehittyneiden maiden erityisjärjestelyt

Tähän asetukseen sisältyy 28. helmikuuta 2001 annetulla asetuksella (EY) N:o 416/2001 hyväksytty aloite "Kaikki paitsi aseet". Itse asiassa yhteisö myöntää kaikille vähiten kehittyneistä maista peräisin oleville tuotteille - aseita ja ammustarvikkeita lukuun ottamatta - tullittomuuden ilman määrällisiä rajoituksia. Banaanien tuonnissa vapaata markkinoillepääsyä koskeva järjestelmä otetaan kuitenkin asteittain käyttöön vuodesta 2002 sekä riisin ja sokerin tuonnissa vuosina 2006-2009. Tätä odotettaessa näihin tuotteisiin sovelletaan tullitonta yleistä tariffikiintiötä (29. heinäkuuta 2002 annettu asetus (EY) N:o 1381/2002 ja 31. heinäkuuta 2002 annettu asetus (EY) N:o 1401/2002).

Huumausaineiden tuotannon ja kaupan vastaisen toiminnan erityisjärjestelyt

Andien sopimuksen sopimusmaiden, Keski-Amerikan maiden sekä Pakistanin hyväksi perustetaan erityisjärjestely, jossa teollisuus- ja maataloustuotteista kannettavien yhteisen tullitariffin mukaisten tullien soveltaminen keskeytetään kokonaan. Järjestelyn tarkoituksena on edistää politiikan, talouden ja yhteiskunnan vakautta näissä maissa, joissa huumausaineiden tuotanto ja kauppa on ongelma.

Komissio valvoo ja arvioi tämän järjestelyn vaikutuksia edunsaajamaihin sekä arvioi niiden sosiaalista ja ympäristöpolitiikan kehittymistä.

Väliaikainen peruuttaminen

Etuudet voidaan peruuttaa väliaikaisesti kaikilta tai joiltakin edunsaajamaasta peräisin olevilta tuotteilta joissakin olosuhteissa:

 • orjuus tai pakkotyö missä tahansa muodossa
 • sosiaalisten perusoikeuksien ja työoikeuden periaatteiden (muun muassa järjestäytymisoikeuden, kollektiivisen neuvotteluoikeuden ja lapsityövoiman käyttöä koskevan kiellon) vakava ja toistuva rikkominen
 • vankiloissa valmistettujen tuotteiden vienti
 • puutteet tullivalvonnassa huumausaineiden viennin tai kauttakuljetuksen osalta
 • petokset, väärinkäytökset taikka tuotteiden alkuperää koskevien sääntöjen toistuva noudattamatta jättäminen
 • hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt
 • kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa esitettyjen tavoitteiden rikkominen.

Asetuksessa täsmennetään edunsaajamailta muun muassa tavaroiden alkuperän valvonnan alalla edellytetyn hallinnollisen yhteistyön yleissisältö. Asetuksessa vahvistetulla menettelyllä ohjataan tutkimusta, jonka komissio toteuttaa ennen kuin se tekee myönteisen tai kielteisen päätöksen tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta. Lisäksi asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt asianomaisen maan osallistumisesta tähän tutkimukseen.

Suojelua koskevat säännökset

Asetuksessa on myös suojalauseke, jonka mukaisesti komissio voi keskeyttää tullietuuksien soveltamisen ja ottaa uudelleen käyttöön yhteisen tullitariffin mukaisen tullin, jos edunsaajamaasta peräisin olevaa tuotetta tuodaan yhteisöön siten, että samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden yhteisön tuottajille aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia. Komissio tekee päätöksensä tutkimuksen jälkeen kolmenkymmenen työpäivän kuluessa yleisten tullietuuksien komitean kuulemisesta. Hätätapauksessa komissio voi toteuttaa tarpeelliset suojatoimenpiteet.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Asetus (EY) N:o 2501/2001

1.1.2002

-

Muutosasiakirja(t)

Voimaantulo

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

Virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2211/2003

22.12.2003

-

EUVL L 332, 19.12.2003

Viimeisin päivitys 04.11.2005

Top