Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
WTO: sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

WTO: sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 94/800/EY Uruguayn kierroksen (1986–1994) monenvälisiä neuvotteluja koskevien sopimusten tekemisestä EU:n nimissä

Uruguayn kierroksen monenväliset kauppaneuvottelut (1986–1994) – Maailman kauppajärjestön perustamissopimus (WTO) – erityisesti sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista

PÄÄTÖKSEN JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä hyväksytään Euroopan yhteisön (nykyinen Euroopan unioni) puolesta Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehty sopimus, johon sisältyy sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS).
 • TRIPS-sopimukselle on asetettu kaksi päätavoitetta:
  • sillä varmistetaan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvien näkökohtien tehokas ja asianmukainen suojelu ottaen huomioon kansallisten oikeusjärjestelmien väliset erot;
  • siinä vahvistetaan väärentämisen torjumista koskevat monenväliset vähimmäissäännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Nämä perusperiaatteet koskevat kansallista kohtelua ja suosituimmuuskohtelua. Näiden periaatteiden mukaisesti WTO:n jäsenmaiden on annettava muiden jäsenmaiden kansalaisille yhtä edullinen kohtelu kuin oman maan kansalaisille. Lisäksi kaikki edut, joita myönnetään toisen jäsenmaan kansalaiselle, on välittömästi ja ehdoitta myönnettävä myös kaikkien muiden jäsenmaiden kansalaisille, vaikka tämä kohtelu olisikin edullisempaa kuin se, jota osoitetaan jäsenmaan omille kansalaisille.

YLEISET SÄÄNNÖT

Teollis ja tekijänoikeuksien olemassaoloa, laajuutta ja käyttöä koskevat säännöt

 • Sopimuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikissa WTO:n jäsenmaissa noudatetaan teollis- ja tekijänoikeuksia koskevia asianmukaisia suojelusääntöjä ottamalla mallia Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) perusvelvoitteista, joita se on esittänyt teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä erinäisissä sopimuksissa (teollisoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus, kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskeva Bernin yleissopimus, esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamista koskeva Rooman yleissopimus sekä integroituihin piireihin liittyvästä henkisestä omaisuudesta tehty Washingtonin sopimus). Lukuisia uusia sääntöjä tai entistä tiukempia sääntöjä on otettu käyttöön niillä aloilla, joilla nykyiset yleissopimukset ovat rajallisia tai riittämättömiä.
 • Tekijänoikeuksien kohdalla WTO:n jäsenten on mukauduttava Bernin kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevan yleissopimuksen perusmääräyksiin.
 • Tietokoneohjelmia suojataan nykyään kirjallisten teosten tavoin. Vuokrausoikeuksien alalla tietokoneohjelmien tekijät ja äänitallenteiden tuottajat voivat joko antaa luvan vuokrata heidän teoksiaan yleisölle tai kieltää se. Vastaavanlaista yksinoikeutta sovelletaan elokuvateoksiin.
 • Sopimuksessa määritellään merkkityypit, jotka voivat hyötyä suojauksesta tavaramerkkeinä sekä niiden haltijoille suotavat vähimmäisoikeudet. Lisäksi sopimuksessa esitetään tarkasti velvoitteet, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin:
  • tavaramerkkien tai kaupallisten merkkien tai palvelujen tavaramerkkien käyttö;
  • suojan kesto;
  • lisenssien myöntäminen sekä tavaramerkkien luovutus.
 • Maantieteellisten merkintöjen osalta WTO:n jäsenten on estettävä tuotteen alkuperää koskevien harhaanjohtavien merkintöjen käyttö sekä kaikenlainen merkintöjen käyttö vilpilliseen kilpailuun. Sopimuksessa määrättiin myös maantieteellisten merkintöjen lisäsuojasta viinejä ja väkeviä alkoholijuomia varten, vaikka tässä asiassa ei olekaan vaaraa, että kuluttajaa johdetaan harhaan.
 • Teollisia malleja suojataan sopimuksen mukaisesti kymmenen vuotta. Niiden haltijoilla on oikeus estää sellaisten tuotteiden valmistus, myynti tai vienti, joiden sisältämä piirros tai malli on kopio suojatusta piirroksesta tai mallista.
 • Patenttien kohdalla WTO:n jäsenten yleinen velvollisuus on noudattaa vuonna 1967 tehtyä Pariisin yleissopimusta. Tämän lisäksi TRIPS-sopimuksessa määrätään, että kaikkien keksintöjen kohdalla pitää olla mahdollisuus suojaan 20 vuotta kestävän patentin kautta.
  • Jotkin keksinnöt voidaan sulkea patentoinnin ulkopuolelle, jos niiden käyttö on kielletty yleiseen järjestykseen tai moraaliin liittyvistä syistä.
  • Muita hyväksyttyjä poissulkemistapauksia ovat muun muassa seuraavat:
   • ihmisten ja eläinten hoitamisessa käytettävät diagnostiikka-, hoito- ja kirurgiamenetelmät;
   • kasvit ja eläimet (paitsi pieneliöt); ja
   • pääasiallisesti biologiset kasvien tai eläinten tuotantomenetelmät (lukuun ottamatta muita kuin biologisia ja mikrobiologisia menetelmiä). Jäsenten on kuitenkin määrättävä, että kasvimuunnoksia suojataan patentilla tai tähän nimenomaisesti tarkoitetulla järjestelmällä.
 • WTO:n jäsenten on määrättävä integroitujen piirien suunnitelmaluonnosten suojasta integroitujen piirien teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan Washingtonin sopimuksen mukaisesti. TRIPS-sopimuksessa annetaan eräitä muitakin määräyksiä, jotka koskevat erityisesti suojan kestoa.
 • Liikesalaisuuksia ja sellaista teknistä osaamista, jolla on kaupallinen arvo, pitää suojella kavalluksilta ja kaikilta rehellisen kaupallisen toiminnan vastaisilta toimilta. Toisaalta jäsenet voivat harjoittaa ehkäisemis- ja/tai valvontatoimia sopimukseen perustuvia käyttölupia koskevien kilpailunvastaisten käytänteiden kohdalla.

SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Välineet, joilla varmistetaan teollis ja tekijänoikeuksien noudattaminen

 • WTO:n jäsenmaiden lainsäädäntöjen pitää sisältää menettelyjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia noudattavat sekä ulkomaiset oikeuksien haltijat että heidän oman maansa kansalaiset. Näiden menettelyjen ansiosta pitää olla mahdollisuus harjoittaa tehokasta toimintaa kaikkia näihin oikeuksiin kohdistuvia rikkomuksia vastaan. Menettelyjen on oltava moitteettomia, oikeudenmukaisia, niiden ei pidä olla turhan monimutkaisia tai kalliita, eikä niiden pidä aiheuttaa kohtuuttomia viivästyksiä. Oikeusviranomaisen on voitava tarkistaa lopulliset hallinnolliset päätökset.
 • Sopimuksessa esitetään täsmennyksiä, jotka koskevat todistusseikkoja, määräyksiä, vahingonkorvauksia, tilapäisiä toimenpiteitä ja muita muutoksenhakumenettelyjä.

Siirtymävaihe

Sopimuksen soveltamiseksi teollisuusmailla oli käytettävissään vuoden mittainen siirtymävaihe, jotta ne voisivat muokata lainsäädäntöään ja käytänteitään kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti. Tämän vaiheen pituus oli viisi vuotta kehitysmaissa ja niissä maissa, jotka olivat parhaillaan siirtymässä suunnitelmatalousjärjestelmästä markkinatalouteen, ja yksitoista vuotta kaikkein vähiten kehittyneissä maissa.

Institutionaaliset puitteet

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ JA SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

 • Päätöstä on sovellettu 22. joulukuuta 1994 alkaen.
 • Sopimusta on sovellettu 1. tammikuuta 1995 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoa: EU ja WTO (Euroopan komissio).

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen (1986–1994) monenvälisiä neuvotteluja koskevien sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön nimissä sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla (1986–1994) (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1–2)

Uruguayn kierroksen monenväliset kauppaneuvottelut (1986–1994) – Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimus

Viimeisin päivitys: 18.04.2017

Top