Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tukien vastaiset toimenpiteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tukien vastaiset toimenpiteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2016/1037 – tukien vastaiset toimenpiteet

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa asetetaan Euroopan unionin (EU) säännöt, jotka koskevat suojautumista EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta ja tasoitustoimenpiteiden soveltamisedellytyksiä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Tasoitustullilla torjutaan tuetun tuonnin haitallisia vaikutuksia EU:n markkinoihin ja palautetaan kilpailu terveelle pohjalle. Tullin maksaa tuoja, ja sen kantavat kyseisen EU-maan tulliviranomaiset.
 • Jos jokin EU:n tuotannonala katsoo, että tietyn tuotteen tuonti EU:n ulkopuolisesta maasta saa tukea ja aiheuttaa vahinkoa samaa tuotetta valmistavalle EU:n tuotannonalalle, se voi tehdä valituksen Euroopan komissiolle.
 • Jos valituksessa on alustavaa näyttöä tuesta tai EU:n tuotannonalalle aiheutuvasta vahingosta sekä tuen ja vahingon välisestä syy-yhteydestä, komissio panee vireille tukien vastaisen tutkimuksen.
 • Komissio voi ottaa käyttöön väliaikaisia tasoitustulleja lisätutkimuksia odotettaessa, jos tukien vastainen tutkimus osoittaa, että muun muassa seuraavat edellytykset täyttyvät:
  • tuontiin myönnetään erityistä tukea
  • tuki aiheuttaa vahinkoa EU:n tuotannonalalle
  • tuen ja vahingon välillä on syy-yhteys ja
  • EU:n etu vaatii toimia tällaisen vahingon estämiseksi.
 • Lisätutkimusten jälkeen komissio voi ottaa käyttöön lopullisia toimenpiteitä 13 kuukauden kuluessa. Niitä sovelletaan yleensä viiden vuoden ajan.
 • Tämän viisivuotisen jakson aikana voidaan esittää pyyntö välivaiheen tarkastelusta, jos tukea ja vahinkoa koskevat olosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet ja muutos on luonteeltaan pysyvä.
 • Toimenpiteiden viimeisenä soveltamisvuonna EU:n tuotannonala voi pyytää komissiota suorittamaan toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun. Siinä selvitetään, johtaako toimenpiteiden voimassaolon päättyminen todennäköisesti tuen ja vahingon jatkumiseen tai uusimiseen. Jos johtaa, toimenpiteitä voidaan jatkaa vielä toiset viisi vuotta.
 • Tuojat voivat pyytää myös maksamiensa tullien palauttamista, jos ne katsovat, että tuen määrää on pienennetty tai tuki on poistettu.
 • Tukien vastaiset EU-säännöt perustuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) asettamiin maailmanlaajuisiin standardeihin.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus (EU) 2016/1037 on alkuperäisen asetuksen (asetus (EY) N:o 597/2009) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten kodifioitu toisinto. Sitä on sovellettu 20. heinäkuuta 2016 alkaen.

TAUSTAA

 • Tuki on yleensä EU:n ulkopuolisen maan hallituksen maksama avustus, laina tai muu taloudellinen apu, jolla annetaan etua tuotteitaan EU:hun tuovalle yritykselle tai tuotannonalalle ja joka vääristää siten kilpailua EU:n markkinoilla. Vääristymän poistamiseksi ja terveen kilpailun palauttamiseksi EU voi asettaa tällaiselle tuonnille niin sanottuja tasoitustulleja.
 • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1037, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016 muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 55–91)

Viimeisin päivitys: 27.02.2017

Top