Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Polkumyynnin vastaiset toimenpiteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2016/1036 polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

Siinä määritellään polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden määräämistä koskeva menettelytapa Euroopan unionissa (EU).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Kyseessä on polkumyynti, kun yhtiö myy tuotetta vientimarkkinoilla alhaisempaan hintaan kuin kotimarkkinoilla. EU voi soveltaa tällaiseen tuontiin polkumyyntitoimenpiteitä varmistaakseen oikeudenmukaisen kilpailun EU:n tuottajien EU:n markkinoilla myymän saman tuotteen kanssa.
 • Polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä voidaan määrätä, mikäli seuraavat kohdat täyttyvät:
  • tuote on tuotu polkumyynnillä;
  • EU:n samankaltaisia tuotteita* valmistavalle tuotannonalalle koituu merkittävää vahinkoa*;
  • polkumyynnillä tuodun tuotteen ja merkittävän vahingon välillä on syy-yhteys;
  • polkumyynnin vastainen toimenpide ei saa olla EU:n etujen vastainen.
 • Mikäli nämä ehdot täyttyvät, kyseisille EU:hun tuotaville tavaroille voidaan määrätä polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet ovat yleisesti ottaen arvoon perustuviaveroja, toisin sanoen prosentti tuotteen tuontiarvosta. Ne voidaan määrätä myös erityistulleina, toisin sanoen vakioarvona tiettyä tuotemäärää kohden, esimerkiksi 100 euroa tonnia kohden tuotteelta tai hintasitoumuksena. Hintasitoumus on viejän sitoumus kunnioittaa vähimmäismääräisiä tuontihintoja.
 • EU:ssa tuoja maksaa tullit ja kyseisen EU-maan kansalliset tulliviranomaiset keräävät maksut.
 • Toimenpiteiden kesto on yleensä viisi vuotta. Voimassa olevia toimenpiteitä voidaan tarkistaa uudelleen (välivaiheen tarkastelu) tietyin ehdoin. Tarkastelun laajuus rajoittuu yleensä alkuperäisten toimenpiteiden yhteen tai useampaan elementtiin, esimerkiksi polkumyynnin tasoon ja/tai vahinkoihin, tuotteen määrään, toimenpiteiden luonteeseen.
 • Viiden vuoden jälkeen toimenpiteiden voimassaolo päättyy, paitsi jos voimassaolon päättymistä koskevassa tarkastelussa osoittautuu, että toimenpiteiden loppuessa polkumyynti ja vahingot todennäköisesti jatkuisivat.
 • Maahantuojat voivat pyytää täyden tai osittaisen hyvityksen maksetuista tulleista, jos he voivat osoittaa, että maksettuihin tulleihin perustuva polkumyyntimarginaali* on poistettu tai sitä on laskettu.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus (EU) 2016/1036 on alkuperäisen säädöksen (asetus (EY) N:o 1225/2009) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten kodifioitu toisinto. Sitä on sovellettu 20. heinäkuuta 2016 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Samankaltainen tuote: tuote, joka on identtinen tai muistuttaa läheisesti kysymyksessä olevaa tuotetta.

Merkittävä vahinko: huomattava EU:n tuotannonalalle koituva vahinko, esimerkiksi markkinaosuuden menetys, alentunut hintataso ja/tai heikentynyt kannattavuus, jotka ovat aiheutuneet polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista.

Polkumyyntimarginaali: viejän veloittaman kotimarkkinoiden tuotehinnan (normaali arvo) ja EU:n markkinoilla veloittaman tuotehinnan (vientihinta) erotus.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio) (EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21–54)

Viimeisin päivitys: 27.02.2017

Top