Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n tuonti- ja vientikiintiöiden ja -lisenssien jako

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n tuonti- ja vientikiintiöiden ja -lisenssien jako

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 717/2008 – määrällisten kiintiöiden hallintomenettely

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan Euroopan unionin (EU) tuonti- ja vientikiintiöiden hallintoa koskevat säännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät tietyt tuotteet, kuten EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetellut maataloustuotteet.
 • Seuraavat periaatteet kuuluvat EU:n kiintiöiden hallinnon yleisiin periaatteisiin:
  • kiintiöt jaetaan hakijoiden kesken niin pian kuin mahdollista,
  • kiintiöiden hallinto voidaan toteuttaa soveltamalla yhtä menetelmää tai menetelmien yhdistelmää, esim. perustuen perinteisiin kauppavirtoihin tai hakemusten esittämisen aikajärjestykseen,
  • Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan ilmoitus kiintiöiden avaamisesta.
 • Asetuksessa on vahvistettu kiintiöiden eri hallintomenetelmien erityissäännöt. Siten esimerkiksi
  • perinteisiin kauppavirtoihin perustuvassa menetelmässä osa kiintiöstä varataan perinteisille tuojille ja viejille eli niille, jotka voivat todistaa suorittaneensa kiintiön kohteena olevan tuotteen tuontia EU:hun tai vientiä EU:sta,
  • hakemusten esittämisen aikajärjestykseen perustuvassa menetelmässä Euroopan komissio määrittää määrän, jonka tuojat tai viejät voivat saada kiintiön täyttymiseen asti,
  • menetelmässä, joka perustuu kiintiöiden jakamiseen suhteessa haettuihin määriin, komissio määrittää kiintiön ja sen erien määrän niiden tietojen perusteella, jotka EU-maat ilmoittavat vastaanottamiensa lisenssihakemusten lukumäärästä.
 • Hakemusten esittämisen aikajärjestykseen perustuvaa menetelmää sovellettaessa tuonti- ja vientilisenssit, jotka oikeuttavat tuomaan tai viemään asianomaisia tuotteita, on myönnettävä heti. Kaikissa muissa tapauksissa lisenssit myönnetään komission päätöstä koskevaa ilmoitusta seuraavien 10 päivän kuluessa tai komission asettamassa määräajassa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus (EY) N:o 717/2008 on alkuperäisen säädöksen (asetus (EY) N:o 520/94) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten kodifioitu toisinto. Sitä on sovellettu 15. elokuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

Kun yhä useammat maat ovat vuosien mittaan liittyneet Maailman kauppajärjestöön, tätä asetusta sovelletaan nykyisin käytännössä vain tietyistä maista peräisin olevaan tuontiin. Tällä hetkellä sitä sovelletaan tekstiilien tuontiin Valko-Venäjältä ja Pohjois-Koreasta. Vientiin EU:sta ei sovelleta määrällisiä kiintiöitä.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 717/2008, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn käyttöönotosta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 198, 26.7.2008, s. 1–7)

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 717/2008, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2008, yhteisön määrällisten kiintiöiden hallintomenettelyn käyttöönotosta (EUVL L 206, 2.8.2008, p. 34)

Viimeisin päivitys: 27.02.2017

Top