Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden tuontiin sovellettava yhteinen menettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tiettyjen EU:n ulkopuolisten maiden tuontiin sovellettava yhteinen menettely

Asetuksessa säädetään yhteinen menettely, jota sovelletaan tietyistä EU:n ulkopuolisista maista peräisin olevien tuotteiden tuontiin Euroopan unioniin (EU). Samalla määritellään menettelyt, joiden avulla EU voi tarvittaessa panna täytäntöön valvonta- ja suojatoimenpiteitä EU:n etujen turvaamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 625/2009, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2009, tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuonti yhteisöön on vapaata, eikä sille siis ole asetettu mitään määrällisiä rajoituksia, jollei mahdollisista suojatoimenpiteistä muuta johdu.

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan seuraavista EU:n ulkopuolisista maista tuleviin tuotteisiin: Armenia, Azerbaidžan, Valko‑Venäjä, Kazakstan, Pohjois-Korea, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ja Vietnam. Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät tekstiilituotteet, joihin sovelletaan erityisiä tuontimenettelyjä.

Ilmoitus- ja kuulemismenettely

EU-maiden on ilmoitettava komissiolle, jos tuonnin kehittyminen voisi antaa aiheen ryhtyä toteuttamaan valvonta- tai suojatoimenpiteitä. Kuulemiset voidaan käynnistää joko EU-maan pyynnöstä tai komission aloitteesta. Kuulemiset tapahtuvat neuvoa-antavassa komiteassa, joka muodostuu EU-maiden edustajista ja jonka puheenjohtaja on komission edustaja.

Kuulemiset koskevat pääasiassa

  • tuonnin edellytyksiä
  • taloudellista ja kaupallista tilannetta
  • EU:n ja jonkin edellä esitetyssä luettelossa olevan EU:n ulkopuolisen maan välisten kauppasopimusten hallintaa koskevia asioita
  • mahdollisesti toteutettavia toimenpiteitä.

Tarvittaessa kuuleminen voidaan järjestää kirjallisesti ja EU-maat voivat komission vahvistaman 5–8 työpäivän pituisen määräajan kuluessa antaa lausuntonsa tai pyytää suullista kuulemista.

Tutkintamenettely

Jos kuulemisen jälkeen osoittautuu, että tutkinnan aloittamiseksi on riittävästi todisteita, komissio panee alulle tutkinnan kuukauden kuluessa jäsenvaltion toimittaman tiedon saamisesta ja julkaisee lausunnon Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tässä lausunnossa esitetään yhteenveto saaduista tiedoista ja asetetaan määräajat, joiden kuluessa osapuolten on toimitettava tietoja ja joiden puitteissa kuulemiset on järjestettävä.

Tutkinnan yhteydessä komissio tarkastelee

  • tuonnin määrää
  • tuontihintoja
  • EU:n tuottajiin kohdistuvia vaikutuksia
  • kyseessä olevan maan talousjärjestelmää.

Mikäli tuonnin väitetään voivan aiheuttaa vakavaa haittaa, komissio tarkastelee myös voivatko haitat toteutua kyseessä olevassa tilanteessa. Tällöin komissio tarkastelee, missä määrin EU:hun suuntautuva vienti sekä alkuperämaan tai viejämaan vientikapasiteetti ovat lisääntyneet.

Tarkastelu on suoritettava 9 kuukauden kuluessa. Poikkeustilanteessa määräaikaa voidaan pidentää korkeintaan 2 kuukaudella.

Menettelyä koskevia oikeuksia (julkisen tiedon saanti, oikeus tulla kuulluksi ja luottamuksellisuus) on kunnioitettava kaikissa menettelyn vaiheissa.

Päätettyään tutkinnan komissio antaa neuvoa-antavalle komitealle kertomuksen tuloksistaan ja tutkinnan tulosten mukaan joko toteaa tutkinnan päättyneeksi tai päättää toteuttaa valvonta- tai suojatoimenpiteitä.

Valvontatoimenpiteet

Komissio voi joko EU-maan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan käynnistää tiettyjen tuonnin alojen jälkikäteen suoritettavan valvonnan tai alistaa tietyt tuonnin alat ennakkovalvontaan, mikäli EU:n etujen suojeleminen edellyttää sitä. Ennakkovalvonnan alaisten tuotteiden vapaaseen liikkeeseen laskemisen edellytyksenä EU:n alueella on tuontiasiakirjan esittäminen. Valvonta-asiakirja on voimassa koko EU:ssa sen antaneesta jäsenvaltiosta riippumatta.

Tämä asetus eroaa tässä suhteessa asetuksesta (EY) N:o 260/2009, joka on annettu tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä. Valvontatoimenpiteiden täytäntöönpanon osalta tuontiasiakirjojen käyttöä ja laatimista koskevat säännöt saattavat olla edellä lueteltujen maiden kohdalla tiukempia kuin muiden EU:n ulkopuolisten maiden kohdalla. Jos EU:n etu sitä vaatii, komissio voi rajoittaa mahdollisesti vaadittavan tuontiasiakirjan käyttöaikaa, asettaa asiakirjan antamiselle tiettyjä edellytyksiä ja asettaa poikkeustapauksissa sen edellytykseksi kumoamislausekkeen lisäämisen.

Suojatoimenpiteet

Suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa, kun tuotetta tuodaan EU:hun niin paljon kasvaneissa määrissä ja/tai sellaisin edellytyksin, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa haittaa samanlaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden EU:n tuottajille. Edellytykset muistuttavat suurelta osin asetuksessa (EY) N:o 260/2009 säädettyjä edellytyksiä. Suojatoimenpiteitä sovelletaan kaikkiin niiden voimaantulon jälkeen vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin tuotteisiin. Ne eivät kuitenkaan estä EU:hun matkalla olevien tuotteiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen.

Tämä asetus ei estä EU:n ja edellä lueteltujen EU:n ulkopuolisten maiden kesken tehdyissä sopimuksissa määrätyistä erityisistä säännöistä johtuvien velvoitteiden noudattamista. Se ei myöskään estä EU-maita toteuttamasta tai soveltamasta kieltoja, määrällisiä rajoituksia tai valvontatoimenpiteitä, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän suojelemiseksi, kasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Se ei myöskään estä erityisiä valuuttakauppaa koskevia muodollisuuksia.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 625/2009

6.8.2009

-

EUVL L 185, 17.7.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 1241/2009, annettu 16 päivänä joulukuuta 2009, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin ennakkotarkkailun jatkamisesta ja soveltamisalan ajantasaistamisesta.

Viimeisin päivitys 11.02.2011

Top