Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteinen vientimenettely

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yhteinen vientimenettely

Asetuksella luodaan viennin vapauteen perustuva yhteinen menettely Euroopan unionin (EU) viennille ja määritellään menettelyt, joiden avulla EU voi tarvittaessa soveltaa valvonta- ja suojatoimenpiteitä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1061/2009, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, yhteisen vientimenettelyn käyttöönotosta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa vahvistetaan periaate, jonka mukaan Euroopan unionin (EU) vienti EU:n ulkopuolisiin maihin on vapaata määrällisistä rajoituksista.

Tietojenvaihto- ja neuvottelumenettely

EU-maat voivat hyväksyä suojatoimenpiteitä, jos ne katsotaan tarpeellisiksi markkinoiden poikkeuksellisen kehityksen vuoksi. Ennen suojatoimenpiteiden toteuttamista EU-maan on annettava asiasta tieto komissiolle, joka ilmoittaa asiasta muille EU-maille. Neuvottelut käydään neuvoa-antavassa komiteassa, joka muodostuu EU-maiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Neuvottelut koskevat erityisesti kyseisen tuotteen viennin edellytyksiä ja kehitystä sekä tarvittaessa toimenpiteitä, joita olisi toteutettava.

Komissio voi tietyn tuotteen taloudellisen ja kaupallisen tilanteen määrittämiseksi pyytää EU‑maita toimittamaan kyseisen tuotteen markkinoiden kehitystä koskevia tilastotietoja. Se voi myös pyytää niitä valvomaan kyseisen tuotteen vientiä kansallisen lainsäädännön sekä komission ilmaisemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Suojatoimenpiteet

EU:n etujen turvaaminen voi edellyttää sellaisten tarkoituksenmukaisten toimenpiteiden hyväksymistä, joiden avulla on voitava joko ehkäistä tai korjata elintärkeiden tuotteiden puutteesta aiheutuva kriittinen tilanne tai panna täytäntöön kaikkien EU:n tai sen jäsenvaltioiden allekirjoittamat kansainväliset, erityisesti perustuotteiden kauppaa koskevat sitoumukset. Nämä toimenpiteet ovat yleensä viennin määrällisiä rajoituksia.

Komissio voi asettaa EU‑maan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tietyn tuotteen viennin edellytykseksi, että esitetään vientilupa, joka myönnetään niiden yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti ja sellaisin rajoituksin, jotka komissio määrittelee odotettaessa neuvoston myöhempää päätöstä. Toteutetut toimenpiteet annetaan tiedoksi neuvostolle ja jäsenvaltioille, ja niitä sovelletaan välittömästi. Suojatoimenpiteet voidaan rajoittaa koskemaan tiettyjä määrämaita ja vientiä tietyiltä EU:n alueilta. Ne eivät koske tuotteita kuljetettaessa niitä EU:n rajalle.

Periaatteessa neuvosto päättää suojatoimenpiteistä määräenemmistöllä komission ehdotuksesta. Myös komissio voi toteuttaa tällaisia toimenpiteitä silloin, kun tilanne edellyttää välittömiä toimia.

Suojatoimenpiteiden soveltamisen aikana niistä neuvotellaan neuvoa-antavassa komiteassa niiden vaikutusten tutkimiseksi ja sen toteamiseksi, täyttyvätkö toimenpiteiden soveltamisen edellytykset edelleen. Niitä voidaan muuttaa tai ne voidaan kumota, jos ne eivät enää ole tarpeellisia.

Tämä asetus ei estä EU-maita määräämästä tai soveltamasta viennin määrällisiä rajoituksia, jotka ovat perusteltuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen tai turvallisuuden kannalta, ihmisten ja eläinten terveyden ja elämän suojelemiseksi, kasvien suojelemiseksi, taiteellisten, historiallisten tai arkeologisten kansallisaarteiden suojelemiseksi taikka teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 1061/2009

27.11.2009

-

EUVL L 291, 7.11.2009

Viimeisin päivitys 09.02.2011

Top