Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansainvälinen rikostuomioistuin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kansainvälinen rikostuomioistuin

Euroopan unioni tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen tehokasta toimintaa sekä edesauttaa tuomioistuimen toiminnan maailmanlaajuista tukemista kannustamalla Rooman perussääntöön osallistumista.

ASIAKIRJA

Neuvoston yhteinen kanta 2003/444/YUTP, annettu Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta 16 päivänä kesäkuuta 2003 [EYVL L 150, 18.6.2003].

TIIVISTELMÄ

Oikeusvaltion lujittaminen, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen, rauhan ylläpitäminen ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen ovat Euroopan unionin (EU) ulkosuhteiden ensisijaisia tavoitteita. Unioni on vakaasti sitoutunut edistämään Kansainvälisen rikostuomioistuimen (EN) (FR) perustamista ja sen Rooman perussäännön voimaantuloa. Perussääntö muodostaa olennaisen välineen yksilöityjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Rooman perussääntö tuli voimaan 1. heinäkuuta 2002, jonka jälkeen tuomioistuin on ollut toiminnassa (sen elimet valittiin kuitenkin lopullisesti vasta kesäkuussa 2003).

Tällä yhteisellä kannalla unioni pyrkii edistämään tuomioistuimen moitteetonta toimintaa, mutta myös sen tukemista maailmanlaajuisesti. Tällä yhteisellä kannalla korvataan yhteinen kanta 2001/443/YUTP.

Tässä yhteisessä kannassa vahvistetaan, että unioni ja sen jäsenvaltiot tekevät kaikkensa, jotta mahdollisimman moni valtio osallistuu Kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Ne ottavat kyseisen tavoitteen huomioon neuvotteluissa (kahdenvälisissä tai monenvälisissä) ja kolmansien maiden sekä alueellisten järjestöjen kanssa käytävässä poliittisessa vuoropuhelussa. Ne tekevät myös aloitteita, joilla edistetään Rooman perussäännön arvoja, periaatteita ja säännöksiä. Ne aloittavat yhteistyön valtioiden, kansainvälisten järjestöjen, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan asianomaisten edustajien kanssa.

Jäsenvaltiot jakavat Rooman perussäännön täytäntöönpanosta saamansa kokemukset muiden maiden kanssa. Ne antavat tarvittavaa teknistä ja taloudellista apua osallistumiseen valmistautumisessa ja perussäännön täytäntöönpanossa kolmansissa maissa.

Rikostuomioistuimen riippumattomuuden takaamiseksi jäsenvaltiot

 • kannustavat rikostuomioistuimeen osallistuvia valtioita siirtämään osuutensa,
 • edesauttavat tuomareiden, syyttäjien ja tuomioistuimen virkamiesten tuen ja koulutuksen täytäntöönpanoa,
 • kannustavat rikostuomioistuimeen osallistuvia valtioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen.

Unioni ja jäsenvaltiot muistuttavat kolmansia maita neuvoston 30. syyskuuta 2002 tekemistä päätelmistä. Päätelmissä todetaan, että Yhdysvallat on tehnyt tiettyjen rikostuomioistuimeen osallistuvien maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia ehdoista, jotka koskevat henkilöiden luovuttamista rikostuomioistuimelle. Neuvosto on laatinut seuraavat yleisohjeet opastaakseen jäsenvaltioita, jotka harkitsevat mahdollisuutta allekirjoittaa kyseisiä sopimuksia ja järjestelyjä Yhdysvaltain kanssa:

 • on otettava huomioon rikostuomioistuimeen osallistuvia valtioita ja Yhdysvaltoja sitovat kansainväliset sopimukset,
 • sopimusten tekeminen Yhdysvaltain kanssa ehdoista, jotka koskevat henkilöiden luovuttamista rikostuomioistuimelle, on rikostuomioistuimen jäsenmaiden velvoitteiden vastaista,
 • hyväksyttyjen järjestelyjen on taattava, että rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia rikoksia tehneitä rangaistaan,
 • niiden henkilöiden kansalaisuuteen, joita ei luovuteta rikostuomioistuimelle, liittyvien järjestelyjen on koskettava yksinomaan rikostuomioistuimeen osallistumattomien maiden kansalaisia,
 • valtiollista tai diplomaattista koskemattomuutta on kunnioitettava,
 • sopimusten on koskettava ainoastaan niitä henkilöitä, jotka ovat jonkin valtion alueella, koska toinen valtio on lähettänyt heidät sinne,
 • sopimukset voivat olla määräaikaisia,
 • sopimukset on ratifioitava kunkin valtion perustuslaillisten menettelyjen mukaisesti.

Neuvosto ehdottaa myös syvällisen poliittisen vuoropuhelun kehittämistä Yhdysvaltain kanssa erityisesti seuraavista kysymyksistä:

 • Yhdysvaltain mahdollinen osallistuminen jälleen rikostuomioistuimeen,
 • yhteistyö Yhdysvaltain ja rikostuomioistuimen välillä tietyissä tapauksissa,
 • Yhdysvaltain asevoimien henkilöstön suojelua koskevan amerikkalaisen lain soveltaminen.

Helmikuussa 2004 neuvosto hyväksyi yhteisen kannan jatkotoimena toimintasuunnitelman, joka sisältää kolme kohtaa (unionin toiminnan koordinaatio, Rooman perussäännön maailmanlaajuinen sovellettavuus, tuomioistuimen riippumattomuus ja hyvä toimintatapa). Se myös määrittää unionin toiminnan puitteet kansainvälisen tuomioistuimen tukemiseksi.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Yhteinen kanta 2003/444/YUTP

18.6.2003

-

EUVL L 150, 18.6.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin välinen yhteistyö- ja avunantosopimus [EUVL L 115, 28.4.2006]

Sopimus koskee yhteistyötä ja avunantoa Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin välillä. Osapuolet kuulevat toisiaan yhteistä etua koskevissa kysymyksissä ja vaihtavat säännöllisesti yhteistä etua koskevia tietoja ja asiakirjoja. Neuvosto on hyväksynyt tämän sopimuksen päätöksellä 2006/313/YUTP 10. huhtikuuta 2006 [EUVL L 115, 28.4.2006]

Viimeisin päivitys 21.08.2007

Top