Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ihmisoikeudet Välimeren maiden suhteissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Ihmisoikeudet Välimeren maiden suhteissa

Komissio laatii suosituksia vakaan demokraattisen ilmapiirin luomiseksi ja sen varmistamiseksi, että ihmisoikeudet toteutuvat täydellisesti Euroopan unionin (EU) Välimeren alueen kumppanimaissa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 21 päivänä toukokuuta 2003, Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa toteutettavien, ihmisoikeuksiin ja demokratiakehitykseen liittyvien EU:n toimien lujittaminen - Strategiset suuntaviivat [KOM(2003) 294 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio esittelee kyseisessä tiedonannossa suosituksia tavoitteenaan kehittää Euroopan unionin ja sen Välimeren alueen kumppanimaiden välistä (Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Syyria, Tunisia ja palestiinalaishallinto) poliittista vuoropuhelua ja rahoitusyhteistyötä ihmisoikeuksien alalla. Suositusten täytäntöönpano tapahtuu kolmella täydentävällä tasolla:

Kymmenen suositusta

Unionin olisi varmistettava ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten järjestelmällinen sisällyttäminen kaikkeen kahdenväliseen vuoropuheluun, jota käydään instituutioiden tasolla Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa. Mahdollisuus luoda ihmisoikeuskysymyksiä käsitteleviä teknisiä työryhmiä (osana poliittista tasoa) pitäisi tutkia. Olisi suotavaa tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä oikeusjärjestelmän uudistusten, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen toimintaa koskevien oikeussäännösten, sanan- ja yhdistymisvapauden sekä naisten oikeuksien kaltaisissa asioissa.

Unionin on saatava lisää tietoa ja kirjallista aineistoa, jota ihmisoikeuksiin liittyvistä avainkysymyksistä on saatavilla jokaisessa Välimeren maassa. Näin pitäisi pystyä varmistamaan säännöllinen ja syvällinen keskustelu alueen maiden kanssa. Jokaisen maan tilanteen arviointi perustuu vakiomuotoisiin menetelmiin ja säännöllisesti päivitettäviin tietoihin.

Euroopan komission on lisättävä yhteistyötä Välimeren maissa olevien lähetystöjensä ja kyseisissä maissa olevien jäsenvaltioiden suurlähetystöjen välillä. Asiantuntijoiden on käsiteltävä ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä MEDA- ja EIDHR-ohjelman puitteissa. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksia koskevien päätöslauselmien aikaansaaminen on toinen tähän tiivistettyyn yhteistyöhön sisältyvä tavoite.

Välimeren alueen kansalaisyhteiskunnan ja kyseisten maiden kansallisten viranomaisten kanssa pitäisi järjestää ihmisoikeuksiin liittyviä työpajoja. Työpajojen ansiosta unioni olisi entistä paremmin perillä alueen tilanteesta ja voisi ottaa tilanteen paremmin huomioon hankkeita määriteltäessä ja pantaessa EIDHR-ohjelmaa täytäntöön. Unioni voisi myös korostaa EU:n ihmisoikeuksia, demokratiakehitystä ja oikeusvaltioperiaatetta koskevaa politiikkaansa paikallisväestön keskuudessa. Työpajojen avulla Välimeren alueen kansalaisyhteiskunta voisi puolestaan koordinoida ja suunnitella toimintaansa paremmin.

Ihmisoikeuksiin liittyvissä maakohtaisissa toimintaohjelmissa (jotka on laadittu MEDA-ohjelman puitteissa) on otettava huomioon kunkin maan tilanne, erityisesti ihmisoikeuksiin liittyvä kansallinen lainsäädäntö. Maakohtaisissa toimintaohjelmissa on myös vahvistettava tavoiteltavat päämäärät sekä tarvittava taloudellinen ja tekninen tuki. Niissä kannustetaan Välimeren alueen kumppanimaiden liittymistä ihmisoikeuksia koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin ja sitä, että valtio tekee yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Ihmisoikeuksiin liittyviä alueellisia toimintasuunnitelmia olisi laadittava, kun vähintään kaksi kumppanimaata haluaa tiivistää yhteistyötään tällä alalla. Suunnitelmissa voidaan keskittyä esimerkiksi naisten oikeuksiin tai oikeudelliseen yhteistyöhön. Alueellisten toimintasuunnitelmien avulla voitaisiin myös tehostaa yhteistyötä Arabiliiton kaltaisten alueellisten järjestöjen kanssa.

Vuodesta 2005 lähtien ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyvät kysymykset on otettava entistä paremmin huomioon maaohjelmissa ja maakohtaisissa strategia-asiakirjoissa, jotka on laadittu MEDA-ohjelman puitteissa. Lisärahoitusta aiotaan varata tätä tarkoitusta varten.

Vuodesta 2005 alkaen ihmisoikeudet, demokratia ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen on sisällytettävä entistä tiiviimmin MEDA-ohjelman puitteissa laadittuun alueelliseen ohjelmaan ja alueelliseen strategiaan.

EIDHR:n merkitystä Välimeren alueella on tarkasteltava uudelleen kansalaisyhteiskunnan valmiuksien vahvistamiseksi yhdistymis- ja sananvapauden, erityisryhmien oikeuksien puolustamisen, hyvän hallintotavan sekä korruption vastaisten toimien kaltaisilla aloilla. MEDA- ja EIDHR-ohjelman välistä keskinäistä täydentävyyttä on parannettava.

Lisäksi on hyödynnettävä nykyisten vaalien tarkkailu- ja avustusvälineiden välisiä synergiaetuja (poliittinen vuoropuhelu, MEDA, EIDHR), jotta alueen eri maiden vaalimenettelyjä voitaisiin kehittää.

Ihmisoikeustilanne Välimeren alueella

Tässä tiedonannossa käsitellään YK:n kehitysohjelman UNDP:n vuoden 2002 raporttia arabimaiden inhimillisestä kehityksestä. Pääasiallisissa päätelmissä pannaan merkille, että

  • alueella tunnistetut hallintotapoihin liittyvät puutteet (jotka liittyvät vapauksiin sekä naisten mahdollisuuksiin saada vastuullisia tehtäviä ja tietoa) vaikeuttavat täydellisen demokratian kehittymistä sekä ihmisoikeuksien edistämistä
  • naisten syrjiminen haittaa talouden ja yhteiskunnan kehitystä
  • oikeudellinen toimivalta ei ole tarpeeksi riippumaton
  • kansalaisjärjestöillä ei ole riittävästi valtaa julkisissa asioissa, eivätkä ne osallistu kansalaisyhteiskunnan kansainvälisten verkostojen toimintaan
  • koulutusmahdollisuudet eivät ole tasaisesti jakautuneet, eivätkä ne sovellu nykyaikaisen talouden tarpeisiin
  • autoritaarinen järjestelmä ja huono taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne edistävät ääriliikkeitä.

Vaikka valtaosa alueen maista on allekirjoittanut tärkeimmät kansainväliset ihmisoikeuksia koskevat sopimukset, käytännössä tilanne on hyvin toisenlainen, koska ne eivät noudata näitä kansainvälisiä sääntöjä.

Taustaa: unionin toiminta Välimeren alueella

Komission tiedonannossa " Euroopan unionin tehtävä ihmisoikeuksien ja demokratisoitumisen edistämisessä kolmansissa maissa" laaditaan ihmisoikeusstrategia unionin ulkosuhteiden puitteissa. Unionin ja alueen maiden välillä luodun Euro-Välimeri-kumppanuuden tavoitteena on rauhan ja vakauden alueen luominen alueella ihmisoikeuksien ja demokratian periaatteiden pohjalta. Valencian kokouksessa päätetyssä toimintasuunnitelmassa vahvistettiin sitoumus edistää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista alueella. Unionin ja Välimeren alueen maiden välillä tehtyihin (tai vielä neuvottelun alla oleviin) assosiaatiosopimuksiin liittyy poliittinen vuoropuhelu, jossa käsitellään muun muassa ihmisoikeuksiin ja demokratiaan liittyviä kysymyksiä. Käytännön yhteistyövälineet, joita unionilla on ihmisoikeuskysymyksissä Välimeren alueen kanssa, ovat vuodesta 1996 voimassa ollut MEDA-ohjelma ja vuonna 1994 luotu EIDHR-ohjelma.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Kesäkuun 2004 Eurooppa-neuvoston hyväksymä loppuraportti EU:n Välimeren ja Lähi-idän kumppanuusstrategiasta (EN, pdf)

Viimeisin päivitys 09.07.2007

Top