Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kidutusta ja muuta julmaa kohtelua koskevat EU:n suuntaviivat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kidutusta ja muuta julmaa kohtelua koskevat EU:n suuntaviivat

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta koskevat suuntaviivat EU:n politiikalle suhteissa kolmansiin maihin

TIIVISTELMÄ

SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

Ne muodostavat välineen, jota EU käyttää suhteissaan kolmansiin maihin torjuakseen kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua (esim. pahoinpitely pidätettynä ollessa).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU torjuu kidutusta ja kaltoinkohtelua kansainvälisten asiakirjojen (esim. ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, Geneven sopimukset, kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö jne.) avulla sekä yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa (YUTP) kuuluvilla toimilla, joihin kuuluu muun muassa kidutusvälineitä koskevan kaupan sääntely.

EU torjuu kidutusta ja kaltoinkohtelua suhteissaan kolmansiin maihin seuraavilla toimilla:

 • poliittisen vuoropuhelun käynnistäminen kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa. Ihmisoikeuksista käytäviä vuoropuheluja koskevissa suuntaviivoissa vahvistetaan selkeät ehdot ja periaatteet tälle alueelle
 • poliittisten aloitteiden (virallisten yhteydenottojen) tekeminen ja sellaisten julkilausumien julkaiseminen, joissa kolmansia maita vaaditaan toimimaan tehokkaasti kidutusta ja kaltoinkohtelua vastaan
 • kahdenvälisen ja monenvälisen yhteistyön edistäminen kansalaisyhteiskunnan kanssa erityisesti kansalaisjärjestöjä kidutuksen torjunnassa tukevan ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman (2015–2019) puitteissa
 • EU:n edustustojen edustajien tarkkailijan roolit oikeudenkäynneissä, joissa on syytä pelätä vastaajan joutuneen kidutuksen tai kaltoinkohtelun kohteeksi.

Näiden suuntaviivojen avulla EU kehottaa kolmansia maita ryhtymään seuraaviin toimiin:

 • estämään, kieltämään ja tuomitsemaan kidutuksen ja kaltoinkohtelun
 • sitoutumaan kansainvälisiin normeihin ja menettelyihin (esim. kidutuksen vastainen YK:n yleissopimus) ja panemaan ne täytäntöön
 • luomaan vankiloihin liittyviä suojamekanismeja ja menettelyjä
 • tarjoamaan kuntoutusta ja korvauksia uhreille
 • luomaan kansalliset oikeudelliset takeet
 • torjumaan rankaisematta jättämistä
 • nimeämään erityistä huomiota vaativat ryhmät (esim. pakolaiset, turvapaikanhakijat tai vangit)
 • sallimaan valvontajärjestelmät vankiloissa
 • perustamaan kansallisia instituutioita kidutuksen torjumiseksi
 • vahvistamaan oikeusjärjestelmää
 • tarjoamaan tehokasta koulutusta lainvalvontaviranomaisille sekä sotilas- ja terveydenhuoltohenkilökunnalle
 • estämään kaikenlainen pelottelu ja kostotoimet
 • tekemään ruumiinavauksia.

TAUSTAA

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yksi EU:n ulkosuhteiden ensisijaisista painopisteistä. Kidutuksen ja kaltoinkohtelun torjuminen on oleellinen osa tätä työtä huolimatta siitä, että lukuisat kansainväliset asiakirjat kieltävät tämäntyyppisen vakavan ihmisarvon loukkaamisen.

EU:n toimilla, joita kaikki EU-maat voimakkaasti tukevat, pyritään estämään ja poistamaan kidutus ja kaltoinkohtelu sekä torjumaan syyllisten rankaisematta jättämistä. Tämä työ täydentää EU:n toimia kuolemanrangaistuksen torjumiseksi.

SÄÄDÖS

Kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta koskevat suuntaviivat EU:n politiikalle suhteissa kolmansiin maihin — Päivitetyt suuntaviivat 6129/1/12 REV1, 20. maaliskuuta 2012

Viimeisin päivitys: 08.03.2016

Top