Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maailmanlaajuinen vaaliapua ja vaalitarkkailutoimintaa koskeva strategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Maailmanlaajuinen vaaliapua ja vaalitarkkailutoimintaa koskeva strategia

Tämän tiedonannon tavoitteena on laatia strategia ja määritellä menetelmät, jotka koskevat Euroopan unionin (EU) vaaliapua ja vaalitarkkailutoimintaa EU:n ulkopuolisissa maissa.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2002, Euroopan unionin vaaliavusta ja vaalitarkkailutoiminnasta [KOM(2000) 191 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Henkilön oikeus osallistua maansa hallitsemiseen on kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Vaaleista puhuttaessa hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan asianmukaista lainsäädäntö- ja sääntelykehystä sekä avointa ja vastuullista vaalihallintoa, johon sisältyy oikeusvaltion perusteiden noudattamisen varmistava puolueeton valvonta ja tarkkailu. Kansalaisille tiedottaminen ja heidän osallistumisensa koko vaaliprosessin ajan ovat myös välttämättömiä.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa luetellut vaalitarkkailijoiden arvioinnissaan käyttämät kansainväliset perusperiaatteet on hyväksytty kansainvälisesti. Vaalien on oltava vapaat, yhtäläiset, salaiset, määräaikaiset ja aidot.

Kansainvälisellä vaaliavulla tarkoitetaan vaaliprosesseille annettavaa teknistä ja aineellista tukea, avustamista vaalien oikeudellisen kehyksen laadinnassa ja poliittisten puolueiden tai äänestäjien rekisteröimisessä sekä paikallisille tarkkailijoille ja toimittajille suunnattua kansalaiskasvatusta ja koulutusta. Vaaliapu täydentää vaalitarkkailutoimintaa.

Kansainvälisellä vaalitarkkailutoiminnalla pyritään vakiinnuttamaan demokratia, laillistamaan vaaliprosessi, vahvistamaan kansalaisten luottamusta, estämään vaalivilppi, vahvistamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatetta ja edistämään konfliktien ratkaisemista. Kansainvälinen vaalitarkkailu perustuu täyden kattavuuden, puolueettomuuden, avoimuuden ja asiantuntevuuden periaatteille.

Euroopan unionissa (EU) ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteita koskevan tuen perustana ovat perussopimukset. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklassa todetaan yksiselitteisesti, että unioni perustuu muun muassa vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteisiin, jotka ovat kaikkien EU-maiden yhteisiä perusarvoja. Vaaleihin liittyvä toiminta on hyväksytty osaksi Euroopan unionin tehtäviä.

Kokemuksesta saadut opetukset

Tässä tiedonannossa tarkastellaan Euroopan unionin vaaliavusta ja vaalitarkkailutoiminnasta vuosina 1993–2003 saatuja kokemuksia

 • Euroopan unioni tarvitsee tällä alalla yhtenäisen strategian
 • Tarkkailukäynneillä on vältettävä lainvastaisten vaaliprosessien laillistaminen
 • Kansallisten tarkkailijaryhmien koulutuksessa on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä
 • Vaaliapu ja vaalitarkkailutoiminta saattavat olla tarpeen myös tietyissä alue- ja paikallisvaaleissa
 • Esikartoituksen tekeminen on välttämätöntä, ennen kun tehdään päätös vaalitarkkailuun osallistumisesta
 • Vaalitarkkailijoiden on oltava riittävän kauan paikalla, jotta kaikkia vaaliprosessin vaiheita voidaan valvoa
 • Vaalien arvioiminen on arkaluonteinen tehtävä, ja arvioinnin täytyisi sisältää myös tulevaa toimintaa koskevia suosituksia
 • Tarkkailijaryhmän puheenjohtajan olisi aina annettava alustava lausunto äänestyksen jälkeen, mutta lopulliset julkilausumat vasta vaaliprosessin lopussa
 • Kentällä työskentelevien Euroopan unionin toimijoiden näkemysten on oltava yhtenäisiä
 • EU:n ulkopuolisissa maissa pidettävistä vaaleista vastaavan komission osaston perustaminen on toivottavaa
 • EU:n päätöksentekomenettelyä on selkeytettävä ja järkeistettävä
 • Yhtenäinen ja avoin rahoituspolitiikka on välttämätöntä
 • Neuvoston, komission ja parlamentin yhteistoiminnan koordinointia on tehostettava
 • Toiminnan koordinoinnin muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa on perustuttava kumppanuuteen
 • EU:n vaalitarkkailutoiminnan esilläoloa on parannettava
 • Vaaliapua ja vaalitarkkailutoimintaa hoitavien henkilöresurssien täytyy vastata poliittisiin tavoitteisiin
 • EU:n päätöksentekoprosessin nopeuttaminen on suotavaa
 • Vaalitarkkailijoiden valintamenettelyn yhtenäistäminen selkeyttäisi toimintaa
 • Euroopan unionin tarkkailijoita pitäisi kouluttaa ja ohjata paremmin kentällä.

Suositukset tulevaisuutta varten

Tiedonannossa korostetaan, että Euroopan unionin pitäisi vahvistaa vaaliapua ja vaalitarkkailutoimintaa koskeva strategia, joka

 • helpottaa päätöksentekoa tapauskohtaisesti
 • edistää kestävien kansallisten valmiuksien kehittämistä
 • edistää moniarvoisuutta sekä politiikan että paikallisen kansalaisyhteiskunnan tasolla
 • kannustaa eurooppalaisten valtiosta riippumattomien järjestöjen kumppanuutta paikallisten valtiosta riippumattomien järjestöjen ja paikallisten tarkkailijoiden kanssa.

Päätöksen Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan lähettämisestä pitäisi perustua arvioon siitä, onko osallistuminen suotavaa ja toteutettavissa ja onko siitä hyötyä. Tämän vuoksi neuvosto on määritellyt edellytykset, jotka on lueteltu tiedonannon liitteessä III. Samassa liitteessä esitetään edellytykset, joiden täyttyessä tarkkailijat voivat suorittaa tehtävänsä.

Päätös vaaliavun antamisesta voisi perustua seuraaviin arviointiperusteisiin

 • isäntähallituksen esittämä vaaliapua koskeva pyyntö
 • tärkeimpien poliittisten puolueiden ja muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden yleinen suostumus
 • EU:n isäntämaassa aiemmin toteuttamat poliittiset seurantatoimet tai kehitysyhteistyöohjelmat
 • riittävän väljä aikataulu
 • liikkumisvapaus
 • tietojen saatavuus
 • teknisen avustajaryhmän turvallisuus.

Komissio tutkii parhaillaan mahdollisuutta perustaa vaaliavusta vastaava osasto, jonka tehtävänä on horisontaalisten toimien koordinointi ja tehtävien suunnittelu mukaan lukien ennakkoarvioiden laatiminen, alueellisten osastojen ja edustustojen avustaminen sekä yhteydenpito EU:n muihin toimielimiin ja elimiin. Tämä uusi osasto helpottaisi sopimista vaalitarkkailutoimintaa koskevista järjestelyistä neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kanssa.

Vaalitarkkailun rahoittamisessa tutkitaan eri tapoja määrärahojen sitomiseen ja toimien toteuttamiseen liittyvän päätöksenteon nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

Tiedonannossa arvioidaan, että vaalitarkkailijoiden valinnassa sovellettavaksi hyväksyt edellytykset (katso liite IV) ja Euroopan unionin tarkkailijoiden toimintasäännöt (katso liite III) muodostavat hyvän perustan tarkkailijoiden rekrytoinnille.

Ohjeita toiminnan onnistumisen varmistamiseksi

Tiedonannossa suositellaan, että seuraavat näkökohdat otetaan huomioon vaaliavun ja vaalitarkkailutoiminnan onnistumiseksi

 • annetaan selkeä toimeksianto vaalitarkkailijoille
 • aloitetaan aina esikartoituksella
 • perustetaan kentälle EU:n vaaliyksiköihin ydinryhmä, joka vastaa koordinoinnista
 • lähetetään tekniset avustajaryhmät ajoissa paikalle
 • annetaan säännöllisesti raportti tarkkailusta
 • koulutetaan kaikki Euroopan unionin tarkkailijat samassa ohjelmassa
 • tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa tarkkailijoiden kouluttamiseksi
 • lähetetään pitkäaikaiset tarkkailijat paikalle kaksi kuukautta ennen äänestyspäivää ja annetaan heidän viipyä paikalla niin pitkään, että vaalikiistat on ratkaistu
 • kaikkien tarkkailijoiden on noudatettava toimintasääntöjä.

Tiedonannossa suositellaan, että vaalien tulosten arvioinnissa otetaan huomioon liitteessä III luetellut edellytykset.

Tiedonannossa ehdotetaan, että Euroopan unionin vaaleja koskevien toimien esilläoloa voisi parantaa julkaisemalla tietoa toiminnasta Internetissä, luomalla hyvät suhteet tiedotusvälineisiin, käyttämällä asiaa koskevaa tiedotusaineistoa ja sisällyttämällä esilläolo muiden yhteistyökumppanien kanssa tehtäviin sopimuksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8 päivänä toukokuuta 2008, Euroopan unionin vaalitarkkailuvaltuuskunnista: tavoitteet, käytännöt ja tulevat haasteet [Ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvoston päätelmät vaaliavusta ja vaalitarkkailutoiminnasta. Kehitysasiain neuvosto - 31. toukokuuta 2001 [ei julkaistu EYVL:ssä].

Neuvosto hyväksyy tiedonannon ja mainitsee periaatteita, joiden pitäisi ohjata Euroopan unionin tukea vaaleissa: vuoropuhelu asianomaisten viranomaisten kanssa, kansalaisten luottamuksen lisääminen vaaleissa, konfliktien ennaltaehkäiseminen ja vaalivilpin estäminen. Neuvosto korostaa, että vaalitarkkailu ja vaaliapu on erotettava toisistaan. Neuvosto katsoo myös, että Euroopan parlamentista valitun päätarkkailijan nimeäminen olisi toivottavaa jokaisessa vaalitarkkailutehtävässä. Toteutettaviin toimiin sisältyy

 • institutionaalisten valmiuksien vahvistaminen mukaan lukien puitesopimukset vaalien rahoituksesta ja poliittisista puolueista
 • paikallisen henkilöstön kouluttaminen
 • kansalaisten saattaminen tietoiseksi äänioikeudesta
 • vaalikeskuksien perustaminen
 • paikallisen kansalaisyhteiskunnan tukeminen
 • tiedotusvälineiden auttaminen.

Arvio vaaliprosessien tukemisesta halutaan joka kolmas vuosi.

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, komission tiedonannosta Euroopan unionin vaaliavusta ja vaalitarkkailutoiminnasta [ei julkaistu EYVL:ssä].

Euroopan parlamentti hyväksyy tiedonannon. Parlamentti ehdottaa, että sen yhteyteen perustettaisiin vaalien koordinoinnista vastaava Euroopan parlamentin ryhmä ja pyytää komissiota laatimaan maakohtaisia strategia-asiakirjoja vaaliavusta ja suuntaviivat, joiden avulla vaaliapua voidaan arvioida. Parlamentti suosittelee päällekkäisten tehtävien välttämistä eurooppalaisessa ja kansainvälisessä vaalitarkkailutoiminnassa ja ehdottaa, että muiden tarkkailijoiden kanssa järjestettäisiin konferenssi yhteisten työ- ja arviointiedellytysten vahvistamiseksi. Euroopan parlamentti pitää myös tärkeänä, että vaaliapumäärärahat varataan kutakin maantieteellistä aluetta koskevasta budjettikohdasta.

See also

Viimeisin päivitys 28.04.2011

Top