Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Puitesopimus kumppanuudesta humanitaaristen järjestöjen kanssa (2008–2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Puitesopimus kumppanuudesta humanitaaristen järjestöjen kanssa (2008–2012)

Tämä uusi humanitaaristen järjestöjen kanssa tehty puitesopimus kumppanuudesta on voimassa 1. tammikuuta 2008 lähtien 31. joulukuuta 2012 asti. Kuten aiemmissa puitesopimuksissa kumppanuudesta, siinä vahvistetaan kumppanien asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä humanitaarisen avun antamiseen sovellettavat säännökset.

ASIAKIRJA

Puitesopimus kumppanuudesta humanitaaristen järjestöjen kanssa (EN) (FR).

TIIVISTELMÄ

Euroopan komission humanitaarisen avun pääosasto (ECHO) ei toimi suoraan kentällä, vaan avun toimeenpanosta ja jakamisesta vastaavat yhteistyökumppanit. Tästä syystä kumppanuudesta tehdyt puitesopimukset luovat perustan pääosaston työlle. ECHO on käyttänyt tätä lähestymistapaa perustamisestaan 1992 lähtien, ja tällä hetkellä voimassa on kaksi kumppanuudesta tehtyä puitesopimusta: puitesopimukset kansainvälisten järjestöjen kanssa ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa. Näiden lisäksi on olemassa Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden Kansakuntien välinen rahoituksesta ja hallinnosta tehty puitesopmus (FAFA), johon ECHOn rahoittamat ja YK:n humanitaaristen järjestöjen toteuttamat avustustoimet pohjautuvat.

Tämä uusi puitesopimus, joka on tehty valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, on voimassa 1.1.2008 lähtien. Voimassaolo jatkuu 31.12.2012 asti, ja komissio voi jatkaa sitä ilman eri toimenpiteitä enintään vuodella. Kyseessä on neljäs puitesopimus ECHOn historiassa. Sitä edelsivät vuosina 1993, 1998 ja 2003 tehdyt sopimukset. Uudella puitesopimuksella pyritään yksinkertaistamaan sopimusmenettelyjä kumppaneiden kanssa ja lisäämään niiden joustavuutta sekä parantamaan humanitaaristen avustushankkeiden täytäntöönpanoa tuloskeskeisellä lähestymistavalla. Tässä yhteydessä 'jatkuvuuden' sekä 'laadukkaan kumppanuussuhteen' päätavoitteet on otettu aiemmasta puitesopimuksesta.

Yleiset määräykset

Euroopan unionin (EU) humanitaarista apua annetaan Euroopan yhteisön tukemien ohjelmien ja hankkeiden kautta. Yhteisö voi rahoittaa humanitaaristen toimien toteuttamisessa tarvittavien tuotteiden, palveluiden tai tarvikkeiden tai palveluiden ostot ja toimitukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/96 mukaisesti. Asetus muodostaa ECHOn toiminnan sekä puitesopimuksien oikeusperustan.

Puitesopimuksessa määritellään ne yhteiset periaatteet, joilla säädellään ECHOn ja valtiosta riippumattomien järjestöjen välisiä suhteita ja vahvistetaan yhteistyössä toteutettujen humanitaaristen toimien täytäntöönpanosäännöt ja -menettelyt. Lisäksi puitesopimuksessa määritellään kumppanien valintaan sovellettavat perusteet ja siten tarkoituksena on luoda pitkäaikaiseen yhteistyöhön tähtääviä suhteita ECHOn ja valtiosta riippumattomien järjestöjen välille, jotta taataan avun nopeus, tuloksellisuus ja tehokkuus. Kumppanuussopimuksen allekirjoittaminen on ennakkoedellytys erityisten humanitaaristen operaatioiden tukemiseen tarvittavan rahoituksen myöntämiselle, mutta puitesopimus ei ole sellaisenaan rahoitussopimus.

Puitesopimuksen päätavoitteet ovat seuraavat:

 • optimoida humanitaaristen avustusoperaatioiden täytäntöönpanoa ja niiden tuloksia taloudellisuuden ja tehokkuuden periaatteiden mukaisesti sekä ottaen huomioon tarkoin määritellyt tavoitteet ja tulosindikaattorit;
 • yksinkertaistaa menettelyjä ja selventää sääntöjä;
 • kannustaa laatukumppanuuteen valitsemalla kumppanit erittäin huolellisesti ja sitoutumalla parannuksiin.

Kumppanuuden laadun on käytävä ilmi humanitaaristen hankkeiden täytäntöönpanossa. Laadun pohjana on oltava avoimuus, vastuullisuus muita osapuolia kohtaan, humanitaarisen avun tehokkuuteen tähtäävä strategioiden muotoilu, tasapuolisten työolojen tarjoaminen humanitaarisen työn tekijöille sekä parhaisiin käytäntöihin liittyvä oppimiskulttuurin edistäminen. Kumppaneiden välisen tietojenvaihdon ja keskinäisen viestinnän on sujuttava mutkattomasti.

Kumppaneiden valinta ja arviointi

Kaikki valtiosta riippumattomat järjestöt, jotka jakavat ECHOn arvomaailman, periaatteet ja tavoitteet, ovat valintakelpoisia kumppaneiksi sen jälkeen, kun niiden on tarkastettu täyttävän edeltä määritetyt vaatimukset. Kelpoisuusperusteet ovat seuraavat:

 • Järjestön on oltava itsenäinen voittoa tavoittelematon järjestö, jonka päätoimipaikka on jäsenvaltiossa. Komissio tarkastaa järjestön perussäännön ja järjestöä koskevat tiedot kansallisten viranomaisten ylläpitämästä rekisteristä;
 • Järjestön on toimitettava tilintarkastajan tarkastama tilinpäätös viimeiseltä kahdelta varainhoitokaudelta. Komissio tarkastaa myös kahden edellisen vuoden vuosikertomuksen, joista on käytävä ilmi alalla saavutettu vähintään kolmen vuoden operatiivinen kokemus;
 • Järjestön on osoitettava riittävä ja todennettavissa oleva hallinnollinen valmius, mikä osoitetaan muun muassa toimittamalla järjestön organisaatiokaavio ja hallintoneuvoston jäsenten luettelo;
 • Järjestön on näytettävä toteen oma ja hallintoneuvostonsa moraalinen integriteetti;
 • Järjestön on oltava sitoutunut allekirjoituksellaan vapaaehtoisiin menettelysääntöihin tai sopimukseen, jossa se sitoutuu avun toimittamisessa puolueettomuuden, riippumattomuuden ja neutraaliuden periaatteisiin.

Kelpoisuuden jälkeen arvioidaan soveltuvuus. Valinnassa otetaan huomioon tekninen, logistinen sekä hallinto- ja rahoitusvalmius, kokemus, aikaisemmat tulokset, toimintavalmius ja kyky toimia puolueettomasti. Nämä tarkastetaan järjestön toimitiloissa ja ottamalla yhteyttä kansallisiin viranomaisiin.

Seuranta ja valvonta

Uudessa puitesopimuksessa on luotu kaksi mekanismia, joilla pyritään tukemaan valtiosta riippumattomien järjestöjen toimintojen tarkkailua. Mekanismit ovat seuraavat:

 • A-mekanismi (toimintaan liittyvä), jolla seurataan toiminnan täytäntöönpanoa ja suoritetaan loppuraportin perusteellinen tarkastus sekä toimintojen jälkitarkastuksia;
 • P-mekanismi (sisäisten menettelyiden ennakkoarviointiin liittyvä), joka perustuu sisäisten menettelyiden ennakkoarviointiin, riskien hallintaan, valtiosta riippumattomien järjestöjen hankintoihin sekä niiden sääntöjen ja menettelyiden täytäntöönpanon jälkitarkastuksiin.

Komissio arvioi kausittain puitesopimuksen allekirjoittaneita valtiosta riippumattomia järjestöjä kaksivaiheisella menettelyllä:

 • ensimmäisessä vaiheessa, joka on pakollinen kaikille valtiosta riippumattomille järjestöille ja joka tehdään vuosittain, pyritään varmistamaan kaikkien allekirjoittaneiden järjestöjen kelpoisuus- ja soveltuvuusperusteet. Tässä yhteydessä komissiolle on toimitettava kopio tilinpäätöstiedoista, ulkopuolisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja kopio edellisen varainhoitovuoden vuosikertomuksesta sekä kaikki lisäasiakirjat, joita voidaan pitää merkityksellisinä;
 • toisessa vaiheessa suoritetaan perusteellinen tarkastus vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Kumppanuussopimuksen keskeytys tai irtisanominen

Vuotuisen arvioinnin myötä komissio voi joko vahvistaa kumppanuuden valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa, keskeyttää puitesopimuksen tai irtisanoa sen irtisanomisajalla. Jos järjestö ei täytä edellytyksiä, komissio voi keskeyttää kumppanuuden perustellulla kirjallisella ilmoituksella 45 päivän irtisanomisajalla. Siinä tapauksessa, että komissio keskeyttää sopimuksen, valtiosta riippumaton järjestö ei täytä enää valintakelpoisuuden ehtoja saadakseen uutta rahoitusta sopimuksen keskeytyksen ollessa voimassa. Järjestön aktiivinen asema voidaan kuitenkin palauttaa, jos se todistaa täyttävänsä uudelleen soveltuvuusperusteet. Mikäli valtiosta riippumattoman järjestön oletetaan rikkoneen sopimusvelvoitteita, komissio voi irtisanoa puitesopimuksen välittömästi.

Jos sopimuksen keskeytys kestää vuoden, kumppanuussopimus irtisanotaan. Sopimus voidaan irtisanoa myös seuraavista syistä: järjestö ei täytä edellä mainittuja kelpoisuusehtoja, se rikkoo kumppanuudesta tehdyn puitesopimuksen arvoja, periaatteita tai tavoitteita tai jos ilmenee merkittäviä väärinkäytöksiä, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa tappioita yhteisön talousarvioon. Sopimuksen irtisanomisaika perustellulla kirjallisella ilmoituksella on 45 päivää.

Toimet, joille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta

Humanitaarinen apu kattaa erityisesti elintarvikkeiden ja veden toimittamisen ja veden puhdistukseen tarvittavan avun, suojan ja terveyspalveluiden toimittamisen, lyhytaikaiset kunnostus- ja jälleenrakennustoimet, selkkausten uhrien suojelun sekä luonnonmullistusten riskeihin varautumiseen tähtäävät operaatiot.

Humanitaaristen avustustoimien on oltava humanististen periaatteiden mukaisia sekä kunnioitettava puolueettomuuden, neutraaliuden ja riippumattomuuden * periaatteita. Niiden on keskityttävä avunsaajiin, niiden on lähdettävä hätää kärsivien kansojen tarpeista ja niissä on käytettävä parhaita humanitaarisella alalla käytössä olevia menettelyjä. Siten valtiosta riippumattomalla järjestöllä on velvollisuus

 • jakaa tukea tarpeiden mukaan;
 • edistää avunsaajien osallistumista;
 • käyttää pohjana toiminnalle paikallista kapasiteettia kunnioittaen paikallista kulttuuria, rakenteita ja perinteitä;
 • luoda yhteys hätäavun, kunnostuksen ja kehittämisen välille;
 • toimia yhteistyössä hätääkärsivien yhteisöjen valmiuksien parantamisessa, jotta kyettäisiin vastaamaan tulevaisuuden humanitaarisiin kriisitilanteisiin.

Joko komissio tai valtiosta riippumaton järjestö voi tehdä aloitteen humanitaarisen avun aloittamisesta. Jos toimi hyväksytään, Euroopan yhteisö voi rahoittaa sen kokonaan tai osittain.

Asiakirjan avainkäsitteet

 • Humaanisuus: ihmisiä kohdellaan inhimillisesti kaikissa olosuhteissa pelastamalla henkiä ja lievittämällä kärsimystä yksilöä kunnioittaen.
 • Puolueettomuus: mitään konfliktin osapuolta ei suosita eikä missään vaiheessa osallistuta poliittisiin, rodullisiin, uskonnollisiin tai ideologisiin kiistoihin.
 • Tasapuolisuus: humanitaarisen avunannon perustana ei saa olla kansallisuus, rotu, uskonto tai poliittinen kanta.
 • Riippumattomuuden periaate: humanitaaristen avustusjärjestöjen on laadittava omat toimintalinjansa ja toteutettava niitä hallitusten muista politiikoista tai toimista riippumatta.

See also

 • Lisätietoja löytyy humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden PO (ECHO) (EN) (FR) kotisivuilta

Viimeisin päivitys 25.01.2011

Top