Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 196 artikla

EUT-SOPIMUKSEN ARTIKLOJEN TARKOITUS

  • EUT-sopimuksen 214 artikla muodostaa tärkeimmän oikeusperustan Euroopan unionin (EU) humanitaariselle avulle. Sen nojalla EU voi avustaa sekä antaa hätäapua ja suojaa luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien uhreille EU:n ulkopuolisissa maissa.
  • EUT-sopimuksen 196 artikla antaa EU:lle valtuudet tukea ja täydentää EU-maiden toimia pelastuspalvelun alalla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Euroopan komission pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (ECHO) vastaa avun toimittamisesta kriisien sekä luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien uhreille.
  • ECHO myös hallinnoi unionin pelastuspalvelumekanismia.
  • Vuonna 2016 ECHO otti uusimpana tehtävänä vastuulleen myös hätätilanteen tuen hallinnoinnin EU:n sisällä.

Humanitaarinen apu

EU antaa tarpeisiin perustuvaa humanitaarista apua humanitaarista apua koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa vahvistettujen kansainvälisten periaatteiden mukaisesti. Sen pääasiallinen kohde ovat kaikkein huonoimmassa asemassa olevat uhrit.

ECHO:n humanitaarisen apuun myöntämä rahoitus perustuu humanitaarisesta avusta vuonna 1996 annettuun asetukseen. Sen nojalla voidaan rahoittaa toimia avun, hätäavun ja suojan antamiseksi luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien ja vastaavien hätätilanteiden uhreille EU:n ulkopuolella. ECHO:n yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi kansalaisjärjestöt, Yhdistyneiden kansakuntien rahastot, ohjelmat ja erityisjärjestöt, Punainen Risti ja Punainen Puolikuu sekä EU-maissa sijaitsevat erillisvirastot.

Hätätilanteen tuki EU:n sisällä

  • Asetuksen (EU) 2016/369 nojalla EU voi antaa hätätilanteen tukea niille EU-maille, joissa on tapahtunut poikkeuksellisen vakava luonnon tai ihmisen aiheuttama katastrofi, joka johtaa vakaviin ja laajoihin humanitaarisiin seurauksiin. Tällaisia katastrofeja ovat muun muassa maanjäristykset, tulvat tai teollisuusonnettomuudet. Hätätilanteen tuki otetaan käyttöön vain siinä tapauksessa, että muut rahoitusvälineet osoittautuvat riittämättömiksi, ja sen tarkoituksena on tukea ja täydentää katastrofin koetteleman EU-maan/maiden toimia.

Pelastuspalvelu

  • ECHO antaa apua luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien yhteydessä sekä EU:ssa että sen ulkopuolella myös unionin pelastuspalvelumekanismin kautta. Sillä pyritään tehostamaan EU:n ja EU-maiden keskinäistä yhteistyötä ja koordinointia pelastuspalvelualalla. Myös tietyt EU:n ulkopuoliset maat voivat osallistua mekanismiin erityisin edellytyksin.
  • Mekanismin päätavoite on parantaa järjestelmien tehokkuutta kaikenlaisten luonnon ja ihmisten aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisyssä, niihin varautumisessa ja avustustoimissa EU:ssa ja sen ulkopuolella.
  • Mekanismiin kuuluvat ympärivuorokautisesti toimiva hätäavun koordinointikeskus (Emergency Response Coordination Centre, ERCC), joka yhteensovittaa toimia, sekä eurooppalaiset hätäapuvalmiudet (Emergency Response Capacity, EERC) eli nk. valmiusreservi, joka koostuu erilaisista hätäapujoukoista, asiantuntijoista ja laitteista, joita pidetään toimintavalmiudessa siinä EU-maassa, johon ne on sijoitettu.
  • Vaikka mekanismin pääpaino on ihmisten suojelussa, se koskee myös ympäristöä ja omaisuutta, mukaan lukien luonnonperintöä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 143)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 196 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 135–136)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1–6)

Asetukseen (EY) N:o 1257/96 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924–947)

Neuvoston asetus (EU) 2016/369, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2016, hätätilanteen tuen antamisesta unionin sisällä (EUVL L 70, 16.3.2016, s. 1–6)

Viimeisin päivitys: 22.09.2016

Top