Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hätäapu, kunnostustoimet ja kehitysyhteistyö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hätäapu, kunnostustoimet ja kehitysyhteistyö

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto KOM(2001) 153 lopullinen: hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltäminen

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Hätäapuoperaatioissa käsitellään välittömiä tarpeita, mutta niiden avulla tulisi myös löytää keinoja parantaa selviytymiskykyä tulevissa kriiseissä tarjoamalla pitkäaikaisia kehitysetuja ja vahvistamalla riskinhallintaa. Tätä lähestymistapaa kutsutaan hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämiseksi.

Tiedonannossa käsitellään haasteita, jotka kansainvälisen yhteisön on voitettava kriisien jälkitilanteissa, ja määritellään toimenpiteitä EU:n panoksen parantamiseksi sekä pyritään niveltämään välittömän avunannon tehokkaasti pitkän aikavälin kehityspolitiikkoihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa viitataan kolmeen kriisikategoriaan.

 • Luonnonkatastrofit, kuten nälänhätä, tulvat ja maanjäristykset. Välitön avunanto on tarpeellista, mutta onnettomuusvalmius, kuten varhaisvaroitusjärjestelmät nälänhätää varten ja istutukset tulvien ehkäisemiseksi, ovat vaikeampi haaste.
 • Väkivaltaiset selkkaukset. Nämä voivat olla erityisen haastavia osapuolten ristiriitaisten tavoitteiden tai pitkäaikaisten epävakauksien vuoksi. EU:n on tehtävä työtä laajassa kontekstissa, sillä avulla voi olla kielteisiä seurauksia, kuten korruptiota, tai se voi pitkittää konfliktia.
 • Rakenteelliset ja muut kriisit Nämä koskevat maita, joiden poliittiset, taloudelliset tai yhteiskunnalliset olosuhteet ovat heikkenemässä, esimerkiksi Ukraina, Moldova ja Valkovenäjä. Näissä maissa hätäavulla voi olla vääristäviä vaikutuksia riippuvuuden luomisen ja jännitteiden lisäämisen kautta. Kehitysapu voi auttaa parantamaan institutionaalisia rakenteita ja poistaa tuotannon ja kaupan esteitä.

Kriisien jälkitilanteisiin vastaamisen tehostamiseksi ehdotetaan seuraavaa lähestymistapaa:

 • Euroopan komissio omaksuu varhaisen koordinointi- ja yhteistyöroolin vahvistamalla humanitaaristen toimien ja kehitysyhteistyön välistä yhteyttä.
 • Luonnononnettomuuksille alttiissa maissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota hätävalmiuteen ja onnettomuuksien ehkäisyyn humanitaarisia toimia ja kehitysyhteistyötä koskevissa strategioissa.
 • Kriisin jälkeisten strategioiden ja elvytys- ja jälleenrakennusstrategioiden tulisi pyrkiä puuttumaan haavoittuvuuden syihin, vähentämään katastrofien riskejä ja parantamaan valmiutta – eli rakentamaan uudelleen entistä paremmin.
 • Konfliktitilanteissa hätäavun ja kehitysyhteistyön välinen yhteys on nähtävä laajemmassa taloudellisessa, yhteiskunnallisessa ja poliittisessa kontekstissa.
 • Hätäavun on oltava pitkän aikavälin kehitystavoitteiden mukaista.
 • Pitkäaikaiset kumppanuudet, kuten kehitysmaiden ja EU:n välinen Cotonoun sopimus, on otettava huomioon.
 • Kansainvälisiä aloitteita on koordinoitava paremmin ja ”Ystävät”-instituutiota* on vahvistettava.
 • Komission tulee lyhentää viivettä ja otettava ripeästi käyttöön riittävät resurssit varmistamalla sopivien kumppanien osallistuminen ja kevyempi päätöksentekomenettely EU:ssa sekä hyväksymällä suurempi tekninen riski.
 • Kriisitilanteita varten tulisi laatia työohjelmia, joihin sisältyvät tarvittavat toimet ja toimenpiteet ja jotka poistavat yksittäisten hankkeiden hyväksymisen tarpeen.
 • Tarjouskilpailumenettelyjen ja sopimusten tulee olla joustavampia jälleenrakennuksen, pakolaisavun, elintarvikeavun ja elintarviketurvan sekä maamiinojen osalta.
 • Uudet asetukset voitaisiin organisoida paremmin kattamaan jälleenrakennusta, pakolaisapua ja maamiinoja koskevat asiat.
 • Jotta EU:n kykyä vaikuttaa positiivisesti tuloksiin voitaisiin parantaa, esitetyistä ajatuksista tulisi käydä laajaa keskustelua.

Joitakin tässä tiedonannossa esitettyjä ajatuksia on nostettu uudelleen esiin ja kehitetty edelleen komission vuoden 2012 tiedonannossa EU:n lähestymistapa: Ruokaturvakriiseistä saatujen kokemuksien hyödyntäminen.

TAUSTAA

Selviytymiskyky ja hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltäminen

KESKEISET TERMIT

*”Ystävät”-instituutio: Yhdistyneiden kansakuntien strategia, jonka tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman suuri määrä kansainvälisiä avunantajia, jotka koordinoivat toimia tietyssä maassa.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämisen arviointia (KOM(2001) 153 lopullinen, 23.4.2001)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – EU:n lähestymistapa: Selviytymiskyvyn kehittäminen hyödyntämällä ruokaturvakriiseistä saatuja kokemuksia (COM(2012) 586 final, 3.10.2012)

Viimeisin päivitys: 26.11.2015

Top