Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unioni ja Yhdistyneet Kansakunnat: Monenvälisyys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euroopan unioni ja Yhdistyneet Kansakunnat: Monenvälisyys

Euroopan unionin (EU) on osallistuttava tiiviimmin Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ohjausjärjestelmään ja toimintaan. Yhteistyö kansainvälisessä yhteisössä onkin keskeinen edellytys, jotta voidaan selviytyä maailmanlaajuisista haasteista, kuten köyhyyden torjumisesta ja ilmastonmuutoksesta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 10 päivänä syyskuuta 2003 - Euroopan unioni ja Yhdistyneet Kansakunnat: Monenvälisyys [KOM(2003) 526 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tiedonannossa käsitellään Euroopan unionin (EU) mahdollisuuksia tukea maailmanlaajuisen ohjausjärjestelmän jatkuvaa kehittämistä Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) * ohjausjärjestelmän kautta.

EU muistuttaakin kannattavansa YK:n monenvälistä ohjausjärjestelmää * maailmanlaajuisten käytännön ratkaisujen toteuttamisvälineenä, jonka avulla voidaan edistää muun muassa kestävää kehitystä, köyhyyden torjumista sekä rauhaan ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Monenvälisen ohjausjärjestelmän tehokkuus

EU:n on panostettava voimakkaammin monenvälisten politiikkojen ja asiakirjojen hyväksymisen ja täytäntöönpanon edistämiseen. Se voikin vaikuttaa ratkaisevasti siihen, että sen jäsenvaltiot ja EU:n ulkopuoliset kumppanimaat panevat maailmanlaajuiset sitoumuksensa täytäntöön.

EU:n on myös oltava aktiivisemmin mukana YK:n toimielinten uudistamisprosessissa, jotta järjestelmää voidaan tehostaa ja mukauttaa monenvälisten suhteiden kehitykseen ja lisäksi tukea kansainvälistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa.

Tehostetun kansainvälisen koordinoinnin ja yhteistyön avulla on helpotettava sitoumusten noudattamisen valvontaa ja toimia rauhan, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Euroopan unionin ulkopolitiikalla autetaan myös kehitysmaita parantamaan valmiuksiaan kansainvälisten sitoumusten täytäntöönpanossa. EU onkin sisällyttänyt ulkosuhdestrategioihinsa kestävää kehitystä, kauppaa tukevaa apua, kunnollisia työoloja sekä terrorismin, huumausainekaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevat tavoitteet.

Yhteistyön tehokkuus

Komissio on esittänyt joukon EU:n ja YK:n tiiviimmän kumppanuuden edistämistä koskevia suuntaviivoja, joiden tavoitteena on

 • tehostaa poliittista vuoropuhelua lisäämällä korkean tason yhteydenpitoa ja yhteistyötä YK:n elinten kanssa
 • vahvistaa EU:n edustusta YK:ssa
 • lisätä rahoitusalan yhteistyötä ja EU:n rahoitusosuutta YK:n operaatioissa
 • luoda strategisia kumppanuuksia YK:n elinten, rahastojen ja ohjelmien kanssa kehitysavun ja humanitaarisen avun aloilla
 • käydä humanitaarisen avun koordinointia koskevaa strategista vuoropuhelua.

Myös rauhaan ja turvallisuuskysymyksiin liittyvää poliittista ja teknisen alan yhteistyötä on tiivistettävä esimerkiksi konfliktineston, kriisinhallinnan tai kriisin jälkeisen jälleenrakennuksen aloilla. Tätä kumppanuutta on laajennettava järjestelmällisesti asiasta vastaaviin aluejärjestöihin (kuten Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöön (ETYJ) ja Euroopan neuvostoon).

EU:n arvojen ja etujen ajaminen

EU:lla on merkittävä osuus YK:n toimintapolitiikkojen laatimisessa. On kuitenkin edelleen tarpeen tehostaa jäsenvaltioiden kantojen yhteensovittamista, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) tavoitteiden johdonmukaistamista YK:n turvallisuusneuvoston kantojen kanssa sekä vahvistaa YK:ssa toimivien EU:n edustustojen asemaa.

Jotta EU:n vaikutusmahdollisuuksia YK:n ohjausjärjestelmässä voidaan lisätä, komissio suosittaa seuraavia toimia:

 • koordinoidaan jäsenvaltioiden kannat ja osallistutaan mahdollisimman pian päätöksentekomenettelyyn erityisesti kansainvälisen sosiaalipolitiikan, terveydenhuollon, ihmisoikeuksien, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun aloilla
 • tehostetaan EU:n koordinointia ja vuoropuhelua niiden maiden tai maaryhmien kanssa, jotka kuuluvat erityisten aihealojen piiriin
 • huolehditaan siitä, että EU:n politiikat ovat johdonmukaisia kansainvälisen politiikan kanssa ja varmistetaan EU:n tehokas edustus niissä YK:n toimissa, joita se toteuttaa EU:ta koskevilla aloilla.

Keskeiset termit

 • YK: n ohjausjärjestelmä: komission määrittelemä käsite, jolla tarkoitetaan YK:n tärkeimpiä elimiä (kuten yleiskokousta, talous- ja sosiaalineuvostoa sekä niiden alaisia elimiä, turvallisuusneuvostoa ja sihteeristöä) sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ohjelmia, rahastoja ja erityisjärjestöjä, mukaan luettuna Bretton Woodsin toimielimet (kuten Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto).
 • Monenvälinen ohjausjärjestelmä: useamman kuin kahden valtion välisten kansainvälisten suhteiden organisointitapa.

See also

 • Euroopan unionin YK:n edustuston verkkosivusto (EN) (ES) (FR)
 • Yhdistyneiden Kansakuntien keskeiset elimet (EN) (ES) (FR)

Viimeisin päivitys 08.09.2011

Top