Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy Euroopan unionissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisy Euroopan unionissa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2009) 82 lopullinen) – Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa

TIEDONANNON TARKOITUS

 • Tiedonannossa määritellään Euroopan unionin (EU) lähestymistapa, jonka avulla pyritään ennakoimaan ja hallitsemaan luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja. Tätä varten siinä ehdotetaan EU:n tasolla toteutettavia toimenpiteitä.
 • Tiedonannolla luotiin pohja, jonka avulla EU:n tarkistetussa pelastuspalvelulainsäädännössä (unionin pelastuspalvelumekanismista annettu päätös N:o 1313/2013/EU) voitiin painottaa voimakkaammin katastrofien ennaltaehkäisyä. Pelastuspalvelulainsäädännön nojalla voidaan toteuttaa monenlaista katastrofiriskien hallintaa koskevaa politiikkaa, ja sillä edistetään kaikkiin luonnonkatastrofeihin ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin kattavaa lähestymistapaa aina ennaltaehkäisystä ja varautumisesta avustustoimintaan.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Luonnonkatastrofien ja ihmisten aiheuttamien katastrofien vakavimpia seurauksia ovat kuolemantapaukset ja ympäristövahingot. Katastrofeja vaikuttaa esiintyvän yhä useammin, ja ne ovat aiempaa vakavampia. Maapallo on yhä alttiimpi katastrofeille etenkin ilmastonmuutoksen, kaupunkirakentamisen ja teollisen rakentamisen vuoksi.

Euroopan komission ehdottama strategia on osa toimenpidepakettia, johon kuuluu sekä EU:n alueella että muissa maissa toteutettavia toimia. Sen soveltamisalaan eivät sisälly selkkauksiin liittyvät kriisitilanteet tai terroriteot.

Tärkeimmät toimenpiteet

Vuonna 2009 julkaistu strategia perustuu kolmeen pääteemaan:

 • nykyisen tietämyksen kehittäminen katastrofien ehkäisemistä koskevan politiikan tehostamiseksi, esimerkiksi seuraavin toimin:
  • vertailukelpoisten tietojen kerääminen katastrofeihin liittyvistä tekijöistä
  • riskinhallintamenettelyjen parhaat käytännöt (esim. maankäytön suunnittelu ja pelastussuunnitelmat) ja
  • EU:n riskialueiden kartoittaminen
 • katastrofien hallintaan osallistuvien toimijoiden yhteistyön laajentaminen perustamalla asiantuntijaverkosto, jonka tehtävänä on parantaa EU:n, kansallisen ja alueellisen tason toimenpiteiden koordinointia ja lisätä kansalaisten tietoisuutta EU:n hätänumerosta 112
 • nykyisten säädösten ja rahoitusvälineiden hyödyntäminen katastrofien ehkäisyssä esimerkiksi maaseudun kehittämisen, pelastuspalvelujen, ympäristönsuojelun, tutkimuksen sekä tieto- ja viestintätekniikan aloilla.

Ennaltaehkäisyn painottaminen pelastuspalvelulainsäädännössä

Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät joulukuussa 2013 unionin pelastuspalvelumekanismia koskevan päätöksen. Päätöksessä muun muassa painotetaan voimakkaasti katastrofien ennaltaehkäisyä. Siinä asetetaan myös riskinarviointia ja riskinhallintakyvyn arviointia koskevat säännöt ja vahvistetaan kunnianhimoinen joukko aloitteita, jotka komissio toteuttaa (esim. riskinarviointi, riskinhallintakyvyn arviointi ja vapaaehtoiset vertaisarvioinnit). Päätöstä on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle – Luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa (KOM(2009) 82 lopullinen, 23.2.2009)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924–947)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Kohti parempaa Euroopan katastrofiapua: pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli (KOM(2010) 600 lopullinen, 26.10.2010)

Viimeisin päivitys: 17.01.2017

Top