Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Asetus (EY) N:o 1224/2009 – EU:n kalastuksenvalvontajärjestelmä

TIIVISTELMÄ

EU-maiden tehtävänä on taata EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tehokkuus varmistamalla, että politiikan sääntöjä noudatetaan käytännössä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella perustetaan kansallisten viranomaisten käyttöön järjestelmä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) valvontaa, tarkastuksia ja sääntöjen noudattamisen valvontaa varten.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Valvontajärjestelmän tärkeimmät tavoitteet ovat seuraavat:

varmistetaan, että kalaa pyydetään vain sallittu määrä

kerätään tarvittavat tiedot kalavarojen hoitoa varten

selvennetään EU-maiden ja Euroopan komission vastuunjakoa

varmistetaan, että sääntöjä sovelletaan samalla tavoin ja samanlaisin seuraamuksin kaikkiin kalastajiin koko EU:n alueella

varmistetaan, että kalastustuotteet voidaan jäljittää ja tarkastaa kaikissa toimitusketjun vaiheissa alkaen verkosta ja päättyen kuluttajan lautaselle.

Asetusta sovelletaan

kaikkiin kalastustoimiin EU:n vesillä

EU:n alusten ja EU:n kansalaisten kalastustoimiin sekä EU:n vesillä että niiden ulkopuolella

kalastustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen

herkkiin kantoihin kohdistuvaan virkistyskalastukseen

sekä vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyteen.

Valvonta ja seuranta

EU-maiden on suoritettava tarkastuksia kaikissa tuotantoketjun vaiheissa, erityisesti

purkamisen

jalostuksen

kuljetuksen

kaupan pitämisen aikana.

Tiedonkeruussa käytetään uusia tekniikoita, kuten seuraavia:

sähköiset kalastuspäiväkirjat

järjestelmällinen saaliin punnitusjärjestelmä

järjestelmä, jolla kalastustuotteet voidaan jäljittää aluksesta vähittäiskauppaan.

Tarkastusvaltuudet

EU-maat ovat yksinomaan vastuussa yhteisen kalastuspolitiikan valvonnasta ja sen täytäntöönpanon valvonnasta. Komissio voi kuitenkin suorittaa omia riippumattomia tarkastuksia muun muassa osallistumalla kansallisiin tarkastuksiin ja tarkistamalla siten, panevatko kansalliset viranomaiset sääntöjä asianmukaisesti täytäntöön.

Seuraamukset

Vakavista rikkomuksista voidaan määrätä seuraamuksia saadun saaliin arvon perusteella. Kalastusluvan haltijoihin sovelletaan pisteytysjärjestelmää, joka johtaa aluksi kalastuslisenssin voimassaolon keskeytykseen ja lopulta, jos haltija syyllistyy moniin vakaviin rikkomuksiin, sen peruuttamiseen.

Myös EU-maille voidaan määrätä seuraamuksia jos ne eivät valvo yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen täytäntöönpanoa asianmukaisesti, muun muassa seuraavasti:

pidätetään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston myöntämä tuki

kalastus kielletään, kunnes tilanne on korjattu

kiintiöitä alennetaan (liikakalastuksen tapauksessa).

Jos EU-maa ei toteuta asianmukaisia toimia ongelman ratkaisemiseksi, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tiedonkeruu

EU-mailla on oltava suojattu tietokanta, johon kerätään kaikki niiden asetuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan keräämät tiedot. Komissiolla on oltava mahdollisuus tietokannan etäkäyttöön milloin tahansa. EU-maiden on myös perustettava virallinen verkkosivusto, joka sisältää niiden keräämät tiedot ja joka koostuu suojatusta ja julkisesta osiosta.

Asetuksessa otetaan käyttöön EU-maiden välinen keskinäisen avunannon ja tiedonvaihdon järjestelmä.

Koordinointi

Edistääkseen tiiviimpää yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa Euroopan kalastuksenvalvontavirasto järjestää yhteisiä valvontakampanjoita, joihin osallistuu tarkastajia eri EU-maista.

Lisätietoa on saatavana seuraavalla verkkosivustolla:

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009, annettu 20 päivänä marraskuuta 2009, yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1224/2009

1.1.2010

EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1–50

Oikaisu

EUVL L 149, 16.6.2015, s. 23

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1385/2013

1.1.2014

EUVL L 354, 28.12.2013, s. 86–89

Asetus (EU) N:o 508/2014

1.1.2014

EUVL L 149, 20.5.2014, s. 1–66

Asetus (EU) 2015/812

1.6.2015

EUVL L 133, 29.5.2015, s. 1–20

Asetukseen (EY) N:o 1224/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 08.10.2015

Top