Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n ja sen ulkopuolisten alusten kalastusluvat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n ja sen ulkopuolisten alusten kalastusluvat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1006/2008 EU:n kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi EU:n vesien ulkopuolella ja EU:n ulkopuolisten maiden alusten pääsystä EU:n vesille

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksella vahvistetaan EU:n yleinen lupajärjestelmä, joka koskee EU:n alusten kaikkea kalastustoimintaa EU:n vesien ulkopuolella. Lisäksi asetuksella varmistetaan, että EU:n ulkopuolisten maiden alusten pääsyyn EU:n vesille sovellettavat säännöt ovat yhdenmukaiset EU-maiden kalastusaluksia koskevien sääntöjen kanssa.
 • Asetuksen tarkoituksena on täyttää kansainväliset velvoitteet, jotka johtuvat alueellisissa kalastuksenhoitojärjestöissä tehdyistä kahden- ja monenvälisistä kalastussopimuksista.
 • Lisäksi asetuksella tuetaan kestävää kalastusta ja valvontaa koskevia yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteita sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (LIS) kalastuksen torjuntaa koskevia EU:n sääntöjä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n kalastusalukset EU:n vesien ulkopuolella

Menettely

 • Kalastusaluksen rekisteröintivaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä kalastuslupahakemukset Euroopan komissiolle sähköisesti.
 • Hakemukset on toimitettava viimeistään viisi työpäivää ennen kyseisessä sopimuksessa vahvistettua määräaikaa tai kyseisen EU:n ulkopuolisen maan kanssa tehdyssä sopimuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.
 • Komissio tarkistaa, että lupahakemukset täyttävät kelpoisuusvaatimukset, ja varmistaa, että hakemukset toimitetaan edelleen asianomaiselle EU:n ulkopuoliselle maalle.
 • Komissio ilmoittaa asianomaisen EU-maan viranomaisille, onko EU:n ulkopuolinen maa päättänyt myöntää kalastusluvan tietylle alukselle. EU-maa toimittaa tiedon kalastusaluksen omistajalle.

Kalastusluvan keskeyttäminen tai peruuttaminen

 • Jos EU:n ulkopuolinen maa päättää peruuttaa EU-maan lipun alla purjehtivan aluksen kalastusluvan väliaikaisesti tai lopullisesti, komissio ilmoittaa asiasta kyseiselle EU-maalle viipymättä.
 • Asianomaisen EU-maan on peruutettava myönnetty kalastuslupa väliaikaisesti tai lopullisesti.

EU:n kalastuslupatietojärjestelmä

 • Myönnettyjä lupia koskevat tiedot on sisällytetty EU:n suojattuun sähköiseen tietojärjestelmään.
 • EU-maiden on varmistettava, että tietoja päivitetään jatkuvasti.

EU:n ulkopuolisten maiden kalastusalukset EU:n vesillä

Menettely

 • Kalastusaluksen EU:n ulkopuolisen rekisteröintivaltion toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä kalastuslupahakemukset Euroopan komissiolle sähköisesti.
 • Komissio tarkistaa, että lupahakemukset täyttävät kelpoisuusvaatimukset. Tämän jälkeen komissio arvioi asianomaiselle EU:n ulkopuoliselle maalle myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia ja myöntää luvan neuvoston hyväksymien toimenpiteiden ja kyseiseen sopimukseen sisältyvien sääntöjen mukaisesti.
 • Komissio ilmoittaa myönnetystä kalastusluvasta EU:n ulkopuolisen maan ja EU-maiden toimivaltaisille viranomaisille.

Sääntöjen noudattamatta jättäminen

 • EU-maiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikista kirjaamistaan jonkin EU:n ulkopuolisen maan kalastusalusta koskevista rikkomisista, jotka liittyvät EU:n vesillä asianomaisen sopimuksen nojalla harjoitettavaan kalastustoimintaan. Kyseisen EU:n ulkopuolisen maan kalastusaluksille ei rikkomistapauksen jälkeen myönnetä kalastuslupia enintään 12 kuukauteen.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 18. marraskuuta 2008 alkaen.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33–44)

Viimeisin päivitys: 05.10.2016

Top