Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kalastusalan pk-yrityksien valtiontuki

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kalastusalan pk-yrityksien valtiontuki

Komissio helpottaa pienien ja keskisuurien yrityksien (pk-yrityksien) taloudellisen toiminnan kehittämistä hyväksymällä uuden asetuksen, jolla myönnetään ryhmäpoikkeuksia kalastusalalla. Asetuksen mukaan tietynlaiset valtiontuet soveltuvat yhteen kilpailusääntöjen ja yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) kanssa. Tällaiset tuet ovat vapautettuja ilmoittamisvelvollisuudesta. Jäsenvaltioiden on kuitenkin toimitettava komissiolle yhteenveto, joka julkaistaan.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 736/2008, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2008, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kalastustuotteiden tuottamisen, jalostamisen ja kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään valtiontukeen

TIIVISTELMÄ

Tätä asetusta sovelletaan kalastusalalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään tukeen. Tukea ei tarvitse arvioida tapauskohtaisesti edellyttäen, että se on Euroopan kalatalousrahaston sääntöjen ja kalastusalan suuntaviivojen mukainen.

Seuraavat tukiluokat on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta tämän asetuksen nojalla:

 • tuki kalastustoiminnan lopettamiseen,
 • tuki sosioekonomiseen korvaamiseen,
 • tuki vesiviljelyyn tehtäviin tuottaviin investointeihin,
 • tuki vesiensuojelutoimenpiteisiin,
 • tuki kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskeviin toimenpiteisiin,
 • tuki sisävesikalastukseen,
 • tuki kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen,
 • tuki kollektiivisiin toimiin; tuki on tarkoitettu yleistä etua koskeviin toimenpiteisiin, joiden toteuttamiseen toimijat itse aktiivisesti osallistuvat tai joita tuottajien puolesta toimivat järjestöt tai muut jäsenvaltioiden hyväksymät järjestöt toteuttavat,
 • tuki vesieläimistön ja -kasviston suojelemiseksi ja kehittämiseksi tarkoitettuihin toimenpiteisiin,
 • tuki kalasatamiin, purkupaikkoihin ja kalastussuojiin tehtäviin investointeihin,
 • tuki uusien markkinoiden etsimiseen ja menekinedistämiskampanjoihin,
 • tuki kokeiluhankkeisiin,
 • tuki kalastusalusten muuttamiseen tai muuhun käyttöön siirtämiseen,
 • tuki tekniseen apuun.

Tätä asetusta ei sovelleta:

 • tukeen, jonka määrä vahvistetaan markkinoille saatettavien tuotteiden hinnan tai määrän perusteella,
 • vientiin liittyvän toiminnan tukeen,
 • tukeen, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella,
 • vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettävään tukeen niiden pelastamiseksi tai rakenneuudistamiseksi,
 • tukiohjelmiin, joissa ei nimenomaisesti suljeta pois mahdollisuutta yksittäisen tuen maksamiseen tuensaajalle, jota koskee sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

Jäsenvaltion on varmistettava, ettei myönnettävä tuki muuta kaupankäynnin edellytyksiä yleisen edun vastaisella tavalla. Myönnetty tuki on vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan nojalla. Jäsenvaltion on sitä vastoin toimitettava komissiolle asetuksen liitteen I mallin mukainen yhteenveto sähköisessä muodossa julkaistavaksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tuen määrä ei saa ylittää ylärajaa, joka on miljoona euroa tuensaajaa kohti vuodessa tai kaksi miljoonaa euroa tukikelpoista hanketta kohti.

Tuki, jolle myönnetään poikkeus tämän asetuksen nojalla, voi kasautua minkä tahansa muun tämän asetuksen nojalla poikkeuksen saaneen tuen kanssa, kunhan kyseiset tukitoimenpiteet koskevat eri yksilöitävissä olevia tukikelpoisia kustannuksia eikä kasautuminen aiheuta edellä mainitun ylärajan ylittymistä.

Tällä asetuksella myönnetään poikkeus vain tuelle, jolla on kannustava vaikutus. Tuella katsotaan olevan kannustava vaikutus, jos se antaa tuensaajalle valmiudet toteuttaa toimintoja tai hankkeita, joita se ei olisi toteuttanut vastaavanlaisina ilman kyseistä tukea. Tämän edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos tuensaaja on jättänyt tukihakemuksen kyseiselle jäsenvaltiolle ennen hanketta tai toimintaa koskevien töiden aloittamista.

Jäsenvaltioiden on toimitettava sähköisessä muodossa oleva kertomus komissiolle kultakin kokonaiselta vuodelta. Annettujen tietojen perusteella on voitava tarkistaa, että tuet, joille on myönnetty poikkeus, noudattavat läpinäkyvyyttä ja poikkeuksien myöntämistä koskevia edellytyksiä.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo - voimassaolon päättyminen

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 736/2008

18.8.2008 - 31.12.2013

-

EUVL L 201, 30.7.2008

Viimeisin päivitys 10.09.2008

Top