Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Haavoittuvat meriekosysteemit: aavan meren ekosysteemien suojelu pohjakalastukselta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Haavoittuvat meriekosysteemit: aavan meren ekosysteemien suojelu pohjakalastukselta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 734/2008 haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan säännöt, jotka koskevat Euroopan unionin (EU) maissa rekisteröityjä kalastusaluksia, jotka käyttävät aavalla merellä pohjapyydyksiä* sellaisilla alueilla, jotka eivät kuulu alueellisen kalastuksenhoitojärjestön sääntelyn piiriin tai joilla kalastuksenhoitojärjestöt eivät ole toteuttaneet kyseistä kalastustoimintaa koskevia toimenpiteitä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt

 • Alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ovat YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti perustettuja kansainvälisiä järjestöjä, joiden puitteissa rannikkovaltiot ja muut aavalla merellä kalastavat valtiot tekevät yhteistyötä kalakantojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Tämä koskee erityisesti laajalti vaeltavia kaloja tai hajallaan olevia kalakantoja*.
 • Alueellisilla kalastuksenhoitojärjestöillä on valtuudet toteuttaa säilyttämis- ja hoitotoimia, kuten saalis- ja kalastusrajoituksia, teknisiä toimenpiteitä ja valvontatoimenpiteitä.
 • EU osallistuu aktiivisesti monien alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen toimintaan. Järjestöissä EU:ta edustaa Euroopan komissio.

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan kalastusaluksiin, jotka harjoittavat pohjakalastustoimintaa

 • alueellisen kalastuksenhoitojärjestön vastuulle kuuluvan alueen ulkopuolella
 • alueella, jolla ollaan parhaillaan perustamassa alueellista kalastuksenhoitojärjestöä ja jolla on sovittu väliaikaisista toimenpiteistä merellisen ympäristön suojelemiseksi.

Erityiskalastuslupa

Pohjakalastustoiminta on sallittua vain silloin, kun ei ole vaarana, että se vahingoittaisi haavoittuvia meriekosysteemejä. Jotta EU:ssa rekisteröidyt alukset voivat harjoittaa pohjakalastusta tällaisilla alueilla, niillä on oltava erityiskalastuslupa. Lupahakemuksiin on liitettävä yksityiskohtainen kalastussuunnitelma, jossa täsmennetään

 • toimien toteuttamispaikka
 • kohdelajit
 • pyydysten tyyppi ja käyttösyvyys
 • suunnitellun kalastusalueen merenpohjan kartoitus, jos lupaviranomaisella ei vielä sellaista ole.

Luvan myöntää aluksen rekisteröintivaltion viranomainen. Luvan myöntävän maan viranomaisten on

 • arvioitava kalastussuunnitelmassa mainitun alueen haavoittuvia meriekosysteemejä koskevia tietoja ennen luvan myöntämistä. Jos alueesta ei ole tehty tieteellistä arviointia ja arviointia ei ole annettu tiedoksi, pohjapyydysten käyttö kielletään.
 • saatava tieto kalastussuunnitelmaan tehdyistä muutoksista voidakseen arvioida, uhkaavatko ne haavoittuvia meriekosysteemejä.
 • peruutettava lupa, jos alus ei noudata kalastussuunnitelmaansa.

Kalastuskieltoalueet

EU-maiden on vuonna 2006 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 61/105 mukaisesti määritettävä parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella alueet, joilla esiintyy tai todennäköisesti esiintyy haavoittuvia meriekosysteemejä, ja kiellettävä pohjapyydyksillä kalastaminen niillä. Kalastuskiellosta on ilmoitettava komissiolle, joka välittää tiedon muille EU-maille.

Seuranta

Tarkkailijat seuraavat erityiskalastusluvan saaneiden alusten toimintaa kalastussuunnitelman toteuttamisen ajan. Seurannan aikana tarkkailijoiden on

 • koottava saalistiedot
 • kirjattava kalastussuunnitelmaan tehdyt muutokset
 • dokumentoitava havainnot haavoittuvista meriekosysteemeistä sekä
 • kirjattava pyydysten käyttösyvyydet.

Raportti on toimitettava asianomaisen EU-maan toimivaltaisille viranomaisille 20 päivän kuluessa tarkkailujakson päättymisestä. Raportista lähetetään jäljennös komissiolle.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 31. heinäkuuta 2008 alkaen.

* KESKEISET TERMIT

Pohjapyydykset: pyydykset, jotka normaalissa kalastustoiminnassa ovat kosketuksessa merenpohjaan, esimerkiksi pohjatroolit, pohjaharat, pohjaan ankkuroidut verkot, pohjaan ankkuroidut pitkätsiimat, merrat ja sulkupyydykset.

Hajallaan olevat kalakannat: kalavarat, jotka vaeltavat talousvyöhykkeiden (merialue, jonka meriluonnonvarojen etsintään ja hyödyntämiseen jollakin valtiolla on erityisoikeus) ja aavan meren välillä.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 734/2008, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, aavan meren haavoittuvien meriekosysteemien suojelusta pohjakalastuksessa käytettävien pyydysten haittavaikutuksilta (EUVL L 201, 30.7.2008, s. 8–13)

Viimeisin päivitys: 04.10.2016

Top