Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rahoitusta innovaatioon ja yrittämiseen (Euroopan investointirahasto)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rahoitusta innovaatioon ja yrittämiseen (Euroopan investointirahasto)

 

TIIVISTELMÄ

Euroopan investointirahasto (EIR) tukee pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) tarjoamalla riskirahoitusta. Sen osakkaita ovat Euroopan investointipankki (EIP), Euroopan unioni (EU), jota edustaa Euroopan komissio, sekä julkiset ja yksityiset rahoituslaitokset tällä hetkellä 15 EU-maasta ja Turkista.

PERUSSÄÄNNÖN TARKOITUS

Siinä määritetään

EIR:n tehtävät ja toimet,

puitteet johtoelinten toiminta- ja päätöksentekoviranomaisille,

EIR:n enimmäispääoma,

EIR:n jäseniä ja osuuksia koskevat puitteet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EIR voi harjoittaa toimintaansa EU-maiden alueella, EU:n ehdokasmaissa ja potentiaalisissa ehdokasmaissa sekä Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maissa. Yhtiökokous voi päättää, että EIR voi erityisen toimivallan nojalla suorittaa toimiaan myös edellä mainitun maantieteellisen alueen ulkopuolella.

EIR on oikeushenkilö ja taloudellisesti itsenäinen.

Se tukee EU:n tavoitteita yrittäjyyden, kasvun, innovaation, tutkimuksen ja työllisyyden alalla seuraavilla tavoilla:

antamalla takauksia sekä muita vastaavia instrumentteja lainojen ja muiden sitoumuksien vakuudeksi kaikissa laillisissa muodoissa,

hankkimalla, hallussapitämällä, hoitamalla ja myymällä osuuksia yrityksistä EIR:n yhtiökokouksessa sovittujen ehtojen mukaisesti,

harjoittamalla muuta toimintaa, joka liittyy EIR:n tehtäviin, mukaan luettuna ottolainaustoiminta.

EIR:n enimmäispääoma on 4,5 miljardia euroa, joka on jaettu 4 500 osakkeeksi kunkin osakkeen nimellisarvon ollessa yksi miljoona euroa. Osakkeet ovat rahaston jäsenten merkittävissä. Yhtiökokous voi päättää enimmäispääoman korottamisesta.

EIR:n jäsenten vastuu rahaston sitoumuksista rajoittuu kunkin osakemerkinnän maksamatta olevaan osaan.

Johtoelimet

EIR:n toimintaa johtavat ja sen hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

1.

Yhtiökokoukseen osallistuvat EIR:n osakkaat. Päätökset hyväksytään annettujen äänten enemmistöllä, ja yhtiökokous pidetään vähintään kerran vuodessa. Ehdotuksia voidaan jättää päätettäviksi myös kirjallisella menettelyllä. Yhtiökokouksen toimivaltaan sisältyy, että se

päättää EIR:n enimmäispääoman korottamisesta,

hyväksyy muutokset perussääntöön ja työjärjestykseen,

päättää uusien jäsenten hyväksymisestä,

hyväksyy vuosikertomuksen ja tilinpidon,

päättää EIR:n nettotulojen käytöstä ja voitonjaosta,

valitsee hallituksen ja tilintarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet.

2.

Hallitus koostuu jäsenistä, jotka yhtiökokous valitsee ja EIR:n osakkaat nimeävät kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu yleensä 10 kertaa vuodessa, ja ehdotuksia voidaan jättää päätettäviksi myös kirjallisella menettelyllä. Hallituksen jäsenet toimivat EIR:n etujen mukaisesti ja ovat vastuuvelvollisia yhtiökokoukselle. Se

tekee kaikki EIR:n toimintaa koskevat päätökset (joissain rajatuissa tapauksissa toimivalta on siirretty toimitusjohtajalle),

hyväksyy toimintaa ja johtamista koskevat suuntaviivat ja toimintaohjeet,

valitsee ja voi myös erottaa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan,

laatii ehdotuksia yhtiökokouksen päätettäväksi,

vahvistaa EIR:n pääomasijoituksia koskevat yleiset ehdot.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan jäsenten keskuudesta määräenemmistöllä. Päätökset hyväksytään ääntenenemmistöllä edellyttäen, että saapuvilla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä

3.

Toimitusjohtaja, joka voidaan nimittää viideksi vuodeksi, on vastuuvelvollinen hallitukselle. Toimitusjohtaja johtaa rahastoa itsenäisesti ja on vastuussa juoksevasta hallinnosta. Tätä varten toimitusjohtajan on muun muassa

meneteltävä hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti,

esitettävä rahaston vuosikertomus ja muut kertomukset hallitukselle,

vastattava tilinpäätöksen laatimisesta.

EIR:n toiminta

Euroopan investointirahasto (EIR) on osa Euroopan investointipankkiryhmää. Sen keskeisenä tehtävänä on tukea Euroopan mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) helpottamalla rahoituksen saatavuutta. EIR suunnittelee ja kehittää riskipääomaa ja kasvupääomaa sekä vakuuksia ja mikrorahoitusvälineitä, jotka on tarkoitettu erityisesti tälle markkinasegmentille. Tässä asemassaan EIR vaalii EU:n tavoitteita yrittäjyyden, kasvun, innovaation, tutkimuksen ja työllisyyden alalla.

EIR:n tilit tarkastaa riippumaton ulkopuolinen tilintarkastaja. EIR:n tilintarkastuslautakunta koostuu kolmesta Euroopan investointipankin, Euroopan komission ja rahoituslaitosten osakkeenomistajien kunkin valitsemasta jäsenestä, ja yhdestä varajäsenestä, jonka nimeävät vuorollaan kukin kolmesta osakkeenomistajaryhmästä. Yhtiökokous nimeää jäsenet, ja ne ovat sille vastuuvelvollisia. Valvontaelimen asemassa toimiva tilintarkastuslautakunta vahvistaa vuosittain, että sen parhaan tiedon ja käsityksen mukaan EIR:n toiminta on suoritettu perussäännön ja työjärjestyksen mukaan ja että annetut tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan EIR:n taloudellisesta asemasta varojen ja velkojen suhteen ja sen toiminnan tuloksesta kyseiseltä tilivuodelta.

EIR:n kokonaissitoumukset eivät saa ylittää kolme kertaa merkityn osakepääoman määrää takaustoiminnan osalta. Perussäännön 26 artiklan mukaan yhtiökokous voi korottaa tätä enimmäismäärää siten, että sen määrä on enintään kahdeksan kertaa merkitty osakepääoma. Yhtiökokous päättää määrästä pääomasijoitusten osalta.

Riita-asioista EIR:n ja sen tuensaajien välillä päätetään toimivaltaisissa kansallisissa tuomioistuimissa tai välimiesmenettelyssä. EIR:n toimielinten toimintatapoja koskevat riita-asiat kuuluvat Euroopan unionin tuomioistuimen toimivallan piiriin.

Pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista (Pöytäkirja N:o 7) sovelletaan EIR:n toimielinten jäseniin ja henkilökuntaan.

Euroopan strategisten investointien rahasto

Yhteistyössä Euroopan unionin kanssa toimivat EIR ja EIP ovat keskeisessä asemassa Euroopan investointiohjelmassa ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) perustamisessa. Vuonna 2015 käynnistetyn ESIR:n tavoitteena on aktivoida yksityistä rahoitusta sellaisia strategisia investointeja varten, joita ei voida rahoittaa pelkillä markkinoilla. ESIR on vastuussa rahoitustoimien täytäntöönpanosta pk-yritysten ja markkina-arvoltaan keskisuurten yritysten hyväksi (eli yritysten, joissa on 250–3 000 työntekijää) ESIR:n pk-osuuden nojalla.

TAUSTAA

EIR perustettiin vuonna 1994 ja sen päätoimipaikka on Luxemburgissa.

SÄÄDÖS

Euroopan investointirahaston perussääntö, jonka yhtiökokous on hyväksynyt 14 päivänä kesäkuuta 1994 ja jota on muutettu yhtiökokouksen päätöksellä 19 päivänä kesäkuuta 2000, 30 päivänä marraskuuta 2007, 8 päivänä maaliskuuta 2012 ja 27 päivänä toukokuuta 2014 (EUVL C 95, 21.3.2015, s. 22–31)

Viimeisin päivitys: 19.10.2015

Top