Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n kulutuksen valvoja: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toiminta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n kulutuksen valvoja: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toiminta

 

TIIVISTELMÄ

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa Euroopan unionin (EU) tulot ja menot. Se varmistaa EU:n vastuullisuuden veronmaksajille. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklassa määritetään tuomioistuimen rooli. Tuomioistuin muodostaa oman työjärjestyksensä, joka neuvoston on sen jälkeen hyväksyttävä.

TYÖJÄRJESTYKSEN TARKOITUS

Työjärjestys ohjaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sisäistä toimintaa. Säännöt koskevat esimerkiksi seuraavia osa-alueita:

tuomioistuimen organisaatio (nimitykset, toimikaudet, tuomioistuimen tehtävät, presidentin valinta),

toiminta (tilintarkastustuomioistuimen ja jaostojen kokoukset; tilintarkastustuomioistuimen, jaostojen ja komiteoiden päätökset; tarkastusten toimittaminen sekä kertomusten, lausuntojen, huomautusten ja tarkastuslausumien laatiminen).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kokoonpano ja rakenne

Tilintarkastustuomioistuin on kollegiaalinen elin eli sen jäsenet ovat yhdessä vastuussa tehdyistä päätöksistä ja toimista. Siinä on 28 jäsentä – yksi jokaisesta EU-maasta. Jäsenet valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan (voidaan valita uudelleen). Jäsenyyden ehtona on kuuluminen ulkoiseen tarkastuselimeen omassa EU-maassa tai erityinen pätevyys tähän tehtävään. Jäsenet hoitavat tehtäviään tilintarkastustuomioistuimessa täysin riippumattomasti.

Jäsenet valitsevat joukostaan presidentin kolmeksi vuodeksi (toimikausi voidaan uusia). Hänen tehtäviään ovat:

kollegion koolle kutsuminen ja sen puheenjohtajana toimiminen,

tilintarkastustuomioistuimen päätösten täytäntöönpanosta huolehtiminen,

tilintarkastustuomioistuimen yksiköiden moitteettomasta toiminnasta huolehtiminen, mukaan lukien juridiset asiat ja sisäiset tarkastukset, sekä tilintarkastustuomioistuimen eri tehtävien moitteettomasta hoidosta huolehtiminen,

henkilön nimeäminen, jonka tehtävänä on edustaa tilintarkastustuomioistuinta riita-asioihin liittyvissä menettelyissä,

tilintarkastustuomioistuimen edustaminen sen suhteissa ulospäin ja sen suhteissa unionin muihin toimielimiin.

Tilintarkastustuomioistuimella on pääsihteeri, joka on vastuussa tuomioistuimen sihteeristön päivittäisten tehtävien hoitamisesta sekä hallinnosta, rahoituksesta ja tuesta, henkilöstöstä, tietotekniikasta ja kääntämisestä.

Tilintarkastustuomioistuimessa on myös jaostoja ja komiteoita. Jaostot hyväksyvät lausuntoja, erityiskertomuksia ja erityisvuosikertomuksia. Ne myös valmistelevat tilintarkastustuomioistuimen hyväksyttäviksi tarkoitettava EU:n talousarvion ja Euroopan kehitysrahastoja koskevat vuosikertomukset. Komiteat (esim. hallintoasioiden komitea ja sisäisen tarkastuksen komitea) hoitavat hallinnolliset sekä viestintään ja strategiaan liittyvät asiat.

Tuomioistuimen tehtävät

Tuomioistuin tarkastaa EU:n ja sen elinten tulojen ja menojen laillisuuden ja asianmukaisuuden sekä EU:n talousarvion vakaan taloushallinnan. Sen tehtävä EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastuselimenä on tarkastaa, että EU-varat on kirjattu oikein sekä kerätty ja käytetty asianmukaisten sääntöjen ja asetusten mukaisesti ja lisäarvoa tuottavalla tavalla.

Sen tarkastusten tarkoituksena on sekä kehittää varainhoitoa että tiedottaa Euroopan kansalaisille, miten julkiset varat käytetään.

Tarkastukset

Tarkastukset

perustuvat kirjauksiin ja tarvittaessa suoritetaan paikan päällä muissa Euroopan toimielimissä,

suoritetaan minkä tahansa organisaation tiloissa, joka hallitsee tuloja tai menoja EU:n puolesta,

tehdään EU-maissa ja muissa maailman maissa, myös minkä tahansa luonnollisen tai juridisen henkilön luona, jos hän on saanut maksuja EU:n talousarviosta.

Tehtävässään EU:n ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja Euroopan toimielinten kanssa. Lisäksi se pystyy pyytämään tarvitsemaansa tietoa suorittaakseen tehtävänsä onnistuneesti EU:n toimielimiltä ja elimiltä, organisaatioilta, jotka saavat maksuja Euroopan talousarviosta, tai kansallisilta tarkastuselimiltä.

Työohjelmat

Joka vuosi tuomioistuin hyväksyy työohjelman, jossa luetellaan tarkastustehtävien prioriteetit. Ohjelma julkaistaan, ja tuomioistuimen presidentti esittelee sen Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle.

Vuotuinen vastuuvapausmenettely

Tilintarkastustuomioistuimella ei ole tuomiovaltaa eikä siten valtaa määrätä seuraamuksia. Jokaisen tilikauden lopuksi se laatii vuosikertomuksen, joka julkaistaan virallisessa lehdessä. Tässä kertomuksessa kerrotaan asianmukaisten toimielinten hoitamasta EU:n talousarvion ja Euroopan rakennerahastojen hallinnasta. Se on olennainen osa Euroopan parlamentin päätöksentekoprosessia liittyen komission vastuuvapauden myöntämiseen talousarvion toteuttamisesta.

Tilintarkastustuomioistuin myös tarjoaa neuvostolle ja parlamentille tarkastuslausuman, jossa käydään läpi kirjanpidon luotettavuus ja todistetaan, että talousarvio on käytetty hyvin sekä sääntöjen ja asetusten mukaisesti. Lisäksi tuomioistuin voi milloin tahansa antaa huomautuksia, etenkin erityiskertomusten muodossa, tietyistä kysymyksistä ja antaa lausuntoja tai muita tarkastukseen liittyviä toteamuksia jonkin Euroopan toimielimen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan

Tuomioistuin päättää virallisessa istunnossaan jäsentensä enemmistöllä vuosikertomuksen hyväksymisestä. Sen kokoukset eivät ole julkisia, ellei se toisin päätä. Se voi myös tapauskohtaisesti päättää päätösten hyväksynnästä kirjallisella menettelyllä.

Tilintarkastustuomioistuin raportoi EU:n rahojen käytön säännönvastaisuuksista ja tarkastuksissaan havaitsemistaan epäillyistä petoksista Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF).

MILLOIN TYÖJÄRJESTYS ASTUI VOIMAAN?

1. kesäkuuta 2010.

TAUSTAA

Tilintarkastustuomioistuin perustettiin vuonna 1977, ja vuodesta 1992 se on ollut täysin itsenäinen EU-toimielin. Sen kotipaikka on Luxemburgissa.

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen työjärjestys

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen työjärjestys

1.6.2010

-

EUVL L 103, 23.4.2010, s. 1–6

Viimeisin päivitys: 15.10.2015

Top