Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan oikeusasiamies

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan oikeusasiamies

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom – Oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Siinä säädetään Euroopan oikeusasiamiehen työskentelyä koskevat ehdot.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asema ja nimittäminen

 • Oikeusasiamielle on annettu erityinen oikeusasema perustamissopimuksissa (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artikla).
 • Euroopan parlamentti valitsee oikeusasiamiehen yhden viisivuotisen vaalikauden ajaksi, mutta sama henkilö voidaan valita uudelleen.
 • Oikeusasiamies toimii riippumattomasti eikä ota ohjeita miltään hallitukselta tai muulta organisaatiolta.
 • Toimikautensa aikana oikeusasiamies ei saa hoitaa muuta palkallista tai palkatonta poliittista tai hallinnollista tointa.

Hallinnollisten epäkohtien torjuminen

Oikeusasiamiehen päätehtävänä on tutkia tapauksia, jotka koskevat hallinnollisia epäkohtia EU:n toimielinten tai elinten toiminnassa.

 • EU:n toimielinten ja elinten on toimitettava oikeusasiamiehelle kaikki tarvittavat tiedot ja ilmoitettava, mikäli niihin sisältyy turvallisuusluokiteltuja tietoja (turvallisuusluokiteltujen tietojen saatavuutta hallinnoidaan asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyjen toimielinten ja elinten turvallisuussääntöjen mukaisesti).
 • EU-maat voidaan velvoittaa toimittamaan oikeusasiamiehelle tietoja. Jos tietoihin sovelletaan salassapitovelvollisuutta koskevia lakeja, oikeusasiamiehellä on velvollisuus olla ilmaisematta näitä tietoja.
 • Oikeusasiamies voi toimia omasta aloitteestaan tai kantelun seurauksena.

Toimivallan rajat

 • Unionin tuomioistuin ei kuulu oikeusasiamiehen toimivallan piiriin hoitaessaan lainkäyttövaltaansa kuuluvia tehtäviä.
 • Oikeusasiamiehellä ei ole toimivaltaa tutkia tapauksia, jotka liittyvät hallinnollisiin epäkohtiin EU-maiden keskushallinnossa tai paikallisten taikka alueellisten viranomaisten toiminnassa.
 • Oikeusasiamiehen toimivaltaan eivät kuulu myöskään tuomioistuimissa jo vireillä olevat asiat eikä oikeuden päätösten kyseenalaistaminen.

Kantelun tekeminen

Oikeusasiamiehelle tehtävän kantelun on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • Kantelun esittää EU:n kansalainen, EU-maassa asuva henkilö tai sellainen organisaatio, kuten kansalaisjärjestö, säätiö tai yritys, jolla on sääntömääräinen kotipaikka jossakin EU-maassa (oikeushenkilöt).
 • Kantelu laaditaan jollakin perustamissopimuksessa määrätyistä 24 kielestä.
 • Se liittyy yksinomaan hallinnollisiin epäkohtiin EU:n toimielimissä tai elimissä. Epäkohdalla tarkoitetaan esimerkiksi vallan väärinkäyttöä, hallinnollisia sääntöjenvastaisuuksia tai syrjintää.
 • Kantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin kantelun tekijä (kantelija) sai tiedon epäkohtaan liittyvistä tosiseikoista.
 • Kantelun on oltava viimeinen keino – ennen sen nostamista kantelijan on käytävä läpi asiaankuuluvat hallinnolliset menettelyt asianomaisissa toimielimissä.

Kantelu voidaan luokitella salaiseksi kantelijan pyynnöstä tai oikeusasiamiehen aloitteesta, jos tämä katsoo sen olevan tarpeen kantelijan tai kolmannen osapuolen etujen suojelemiseksi.

Seuraavat vaiheet

 • 1.

  Jos oikeusasiamies katsoo alustavan tutkinnan päätteeksi, että kanne voidaan ottaa käsiteltäväksi ja että kantelun tutkimiselle on perusteet, hän ilmoittaa siitä asianomaiselle toimielimelle tai elimelle ja pyytää sitä antamaan lausunnon tietyn ajan (tavallisesti korkeintaan kolmen kuukauden) kuluessa.

 • 2.

  Oikeusasiamies lähettää kyseisen lausunnon kantelijalle, joka voi esittää huomautuksia tietyn ajan (tavallisesti korkeintaan yhden kuukauden) kuluessa.

 • 3.

  Oikeusasiamies voi tehdä lisätutkimuksia. Tutkinnan päätteeksi oikeusasiamies lopettaa asian käsittelyn perustellulla päätöksellä, joka voi sisältää kriittisiä huomautuksia, ja tiedottaa päätöksestä kantelun tekijälle ja asianomaiselle toimielimelle tai elimelle.

 • 4.

  Oikeusasiamies voi asian käsittelyn päätteeksi laatia kertomuksen, jossa asianomaiselle toimielimelle tai elimelle annetaan suositusehdotuksia ja joka lähetetään sen jälkeen kantelijalle ja kyseiselle toimielimelle tai elimelle. Asianomainen toimielin tai laitos antaa sen jälkeen oikeusasiamiehelle kolmen kuukauden kuluessa yksityiskohtaisen lausunnon, jossa voidaan esimerkiksi luetella suositusehdotusten täytäntöön panemiseksi toteutetut toimet.

 • 5.

  Jos yksityiskohtainen lausunto ei ole tyydyttävä, oikeusasiamies voi laatia Euroopan parlamentille erityiskertomuksen. Siinä voidaan antaa suosituksia. Se lähetetään myös kantelijalle ja asianomaiselle toimielimelle tai elimelle.

 • 6.

  Jos oikeusasiamies havaitsee tutkinnan kuluessa rikosoikeuden alaan kuuluvia asioita, hän ilmoittaa niistä välittömästi kansallisille viranomaisille, petostentorjunnasta vastaavalle EU:n toimielimelle ja tarvittaessa sille EU:n toimielimelle tai elimelle, jossa kyseessä oleva virkamies tai toimihenkilö työskentelee.

 • 7.

  Oikeusasiamies toimittaa Euroopan parlamentille myös vuosikertomuksen toiminnastaan, mukaan luettuna tutkintansa tuloksista.

Täytäntöönpanosäännökset

Oikeusasiamies hyväksyi tämän päätöksen täytäntöönpanosäännökset 8. heinäkuuta 2002, ja niitä on viimeksi muutettu 3. joulukuuta 2008.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätös tuli voimaan 4. toukokuuta 1994.

TAUSTAA

Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivusto

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15–18)

Päätökseen 94/262/EHTY, EY, Euratom tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43–48)

Viimeisin päivitys: 04.02.2016

Top