Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan komission työjärjestys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan komission työjärjestys

Euroopan komissio on yksi Euroopan unionin seitsemästä toimielimestä. Se puolustaa Euroopan unionin yleistä etua ja edustaa Euroopan unionia muun muassa unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävissä kauppa sopimusneuvotteluissa. Komissiolla on valta tehdä säädösaloitteita, ja se varmistaa, että unionin perussopimuksia ja oikeutta noudatetaan. Euroopan komissio ohjaa ja toteuttaa Euroopan unionin politiikkoja ja panee myös täytäntöön talousarvion.

SÄÄDÖS

Komission työjärjestys [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Sanalla ”komissio” voidaan tarkoittaa joko toimielintä, komission jäsenten kollegiota tai komission asioita hoitavaa henkilökuntaa.

Euroopan komission työjärjestyksessä vahvistetaan komission toiminta ja organisaatio.

Työjärjestys kattaa muun muassa seuraavat komission työn osa-alueet:

KOMISSION ORGANISAATIO

Komission jäsenten kollegio

Komission jäseniä kutsutaan tavallisesti komissaareiksi. Komissio toimii kollegiona. Kollegisen vastuun periaate tarkoittaa, että komission jäsenet osallistuvat tasa-arvoisesti päätöksentekoon, että heidän päätöksensä tehdään yhdessä ja että he ottavat yhteisen poliittisen vastuun kaikista komission päätöksistä.

Komission puheenjohtaja määrittelee komission poliittiset suuntaviivat ja edustaa sitä. Hän päättää komission sisäisestä organisaatiosta ja osoittaa komissaareille näiden tehtäväalueet. Hän voi muuttaa tehtävänjakoa toimikauden aikana. Pääsihteeri toimii tietyissä tehtävissä puheenjohtajan apuna.

Komission yksiköt

Pääosastot ja yksiköt valmistelevat ja toteuttavat komission toimintaa. Ne siis panevat täytäntöön puheenjohtajan määrittelemät painopisteet ja suuntaviivat. Pääosastot ja yksiköt on yleensä jaettu linjoiksi, jotka on puolestaan jaettu yksiköiksi.

SISÄISET PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYT

Neljä päätöksentekomenettelyä

Komissio tekee päätöksensä seuraavilla menettelyillä:

  • suullinen käsittely: päätökset tehdään komission jäsenten kollegion kokouksissa
  • kirjallinen menettely: komission jäsenet hyväksyvät ehdotuksia kirjallisella menettelyllä sen jälkeen, kun oikeudellinen yksikkö on niitä puoltanut ja asiassa on kuultu asianomaisia yksiköitä
  • valtuutusmenettely: komissio valtuuttaa yhden tai useamman komissaarin toteuttamaan puolestaan hallinnointi- ja hallintotoimenpiteitä tietyin rajoituksin ja edellytyksin
  • toimivallansiirtomenettely: komissio siirtää tietyin edellytyksin pääjohtajille ja toimialajohtajille toimivallan hyväksyä johtamis- ja hallintotoimenpiteitä.

Komission kokoukset (suullinen käsittely)

Komissio kokoontuu kollegiona pääsääntöisesti kerran viikossa. Kokous pidetään useimmiten keskiviikkoisin Brysselissä. Kun Euroopan parlamentti pitää istuntonsa Strasbourgissa, myös komissio kokoontuu siellä, yleensä tiistaisin. Puheenjohtaja voi myös kutsua komission koolle ylimääräisiin kokouksiin.

Jos komission jäsen ei voi olla läsnä komission kokouksessa, hänen kabinettipäällikkönsä voi osallistua kokoukseen. Hän voi puheenjohtajan pyynnöstä esittää edustamansa jäsenen näkökantoja, mutta hänellä ei ole lupa äänestää.

Puheenjohtaja vahvistaa komission kunkin kokouksen esityslistan. Komissaari voi tiettyjen edellytysten (kuten määräaikojen) täyttyessä pyytää puheenjohtajaa sisällyttämään tietyn asiakohdan esityslistalle. Komissio voi puheenjohtajan pyynnöstä päättää käsitellä asian, jota ei ole esityslistalla. Se voi myös päättää jättää käsittelemättä esityslistalla olevan asian.

Komission kokoukset eivät ole julkisia, mutta esityslistat ja kokouspöytäkirjat julkaistaan Euroopan komission asiakirjarekisterin sivustolla.

Komissio on päätösvaltainen ja sen päätökset ovat sitovia vain, kun enemmistö perussopimuksessa määrätystä jäsenmäärästä on läsnä (päätösvaltaisuus). Komissio tekee päätöksensä käytännössä yksimielisesti. Puheenjohtajan tai jäsenen pyynnöstä voidaan pitää kuitenkin tarvittaessa salainen äänestys. Tällöin ehdotus ja päätös voidaan hyväksyä vain, jos enemmistö perussopimuksessa määrätystä jäsenmäärästä äänestää sen puolesta.

Päätösten valmistelu ja täytäntöönpano

Komissaareilla on käytössään kabinetteja, jotka avustavat heitä tehtäviensä hoitamisessa ja kollegion päätösten valmistelussa. Ne antavat ohjeita asianomaisille yksiköille tai pääosastoille.

Komission työn laadun ja johdonmukaisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että asianomaiset pääosastot ja yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä ja koordinoivat toimiaan tehokkaasti. Koordinointi on tärkeää niin aloitteen valmisteluvaiheessa kuin sen esittelyssä komissiolle ja sen käsittelyssä eri toimielimissä.

Pääsihteeri vastaa päätöksentekomenettelyjen toimeenpanosta. Hän myös huolehtii siitä, että komission päätökset pannaan täytäntöön, että komission säädökset annetaan tiedoksi ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja että ne toimitetaan muille toimielimille.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EYVL

Komission työjärjestys

1.1.2001

-

EYVL L 308, 8.12.2000

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Komission päätös 2010/138/EU, Euratom

6.3.2010

-

EUVL L 55, 5.3.2010

Komission päätös 2011/737/EU, Euratom

16.11.2011

-

EUVL L 296, 15.11.2011

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 248-250 artikla

Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 904/2012 annettu 24 päivänä syyskuuta 2012 , komission puheenjohtajan ja jäsenten, yhteisöjen tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä annetun asetuksen N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom muuttamisesta [EUVL L 269, 4.10.2012].

Eurooppa-neuvoston päätös 2013/272/EU, annettu 22 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan komission jäsenten lukumäärästä [EUVL L 165, 18.6.2013].

Viimeisin päivitys: 28.05.2014

Top