Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alueiden komitean työjärjestys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Alueiden komitean työjärjestys

Alueiden komitea on Euroopan unionin (EU) neuvoa-antava elin. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 306 artiklassa alueiden komitealle annetaan oikeus vahvistaa oma työjärjestyksensä.

SÄÄDÖS

Alueiden komitea - työjärjestys.

TIIVISTELMÄ

Alueiden komitea on Euroopan unionin (EU) neuvoa-antava elin. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 306 artiklassa alueiden komitealle annetaan oikeus vahvistaa oma työjärjestyksensä.

TYÖJÄRJESTYKSEN TARKOITUS

Työjärjestyksessä määrätään alueiden komitean toiminnasta ja organisaatiosta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kokoonpano

Alueiden komiteassa on 350 jäsentä ja sama määrä varajäseniä, jotka kaikki nimetään viideksi vuodeksi. Jäsenet, jotka edustavat alueellisia ja paikallisia yhteisöjä, nimetään jäsenvaltioiden ehdotuksesta. Neuvosto hyväksyy jäsen- ja varajäsenluettelon määräenemmistöllä.

Päätöksen 2014/930/EU mukaisesti paikat jakautuvat seuraavasti:

24: Saksa, Ranska, Italia ja Yhdistynyt kuningaskunta

21: Espanja ja Puola

15: Romania

12: Belgia, Bulgaria, Tšekki, Kreikka, Unkari, Alankomaat, Itävalta, Portugali ja Ruotsi

9: Tanska, Irlanti, Kroatia, Liettua, Slovakia ja Suomi

7: Latvia ja Slovenia

6: Viro

5: Kypros, Luxemburg ja Malta.

Kuuleminen

EU:n päätöksenteossa alueiden komiteaa on kuultava seuraavissa asioissa:

taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus,

terveys, koulutus ja kulttuuri,

työllisyyspolitiikka,

sosiaalipolitiikka,

ympäristö,

ammatillinen koulutus ja

liikenne.

Alueiden komitean jäsenten on oltava täysin riippumattomia, ja heidän täytyy hoitaa tehtävänsä itsenäisesti EU:n yleisen edun mukaisesti.

Saman jäsenvaltion jäsenet ja varajäsenet muodostavat maakohtaisen valtuuskunnan.

He muodostavat myös ryhmiä edustamiensa poliittisten suuntausten mukaisesti. Kussakin ryhmässä on oltava vähintään 18 jäsentä, jotka edustavat vähintään viidesosaa EU-maista. Vähintään puolen ryhmän jäsenistä on oltava varsinaisia jäseniä.

Täysistunto

Alueiden komitea kokoontuu täysistunnossa, jossa sen tehtävät ovat seuraavat:

lausuntojen, selvitysten ja päätöslauselmien hyväksyminen,

ennakkoarvion hyväksyminen komitean tuloista ja menoista,

komitean poliittisen ohjelman hyväksyminen kunkin viisivuotisen toimikauden alussa,

puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja työvaliokunnan muiden jäsenten valitseminen,

valiokuntien asettaminen,

komitean työjärjestyksen hyväksyminen ja tarkistaminen,

päätöksen tekeminen kanteen nostamisesta Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Täysistunto kutsutaan kokoon vähintään neljännesvuosittain. Jos vähintään neljäsosa jäsenistä sitä vaatii, puheenjohtajan on kutsuttava kokoon ylimääräinen täysistunto.

Täysistunnon kokoukset ovat julkisia, ellei täysistunto toisin päätä.

Täysistunto on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä (päätösvaltaisuudella tarkoitetaan, että äänestyksessä on oltava läsnä vähimmäismäärä jäseniä, jotta äänestyksen tulos olisi pätevä).

Täysistunto päättää asioista annettujen äänien enemmistöllä, ellei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Työvaliokunta

Työvaliokunnan kokoonpano heijastaa alueiden komitean kokoonpanoa. Työvaliokunta muodostuu puheenjohtajasta, ensimmäisestä varapuheenjohtajasta, yhdestä varapuheenjohtajasta jokaisesta EU-maasta, 28 muusta jäsenestä sekä poliittisten ryhmien puheenjohtajista. Täysistunto valitsee työvaliokunnan 2,5 vuodeksi. Lukuun ottamatta puheenjohtajaa, ensimmäistä varapuheenjohtajaa ja viiden poliittisen ryhmän puheenjohtajia jäsenet jakautuvat seuraavasti:

kolme jäsentä: Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Italia, Espanja ja Puola,

kaksi jäsentä: Alankomaat, Kreikka, Tšekki, Belgia, Unkari, Portugali, Ruotsi, Itävalta, Slovakia, Tanska, Suomi, Irlanti, Kroatia, Liettua, Bulgaria ja Romania,

yksi jäsen: Latvia, Slovenia, Viro, Kypros, Luxemburg ja Malta.

Työvaliokunnan tehtäviä ovat

poliittisen ohjelman luonnoksen laatiminen kunkin toimikauden alussa ja ohjelman toteuttamisen seuranta,

täysistuntojen ja valiokuntien työskentelyn koordinointi,

taloudellisista, organisatorisista ja hallinnollisista asioista huolehtiminen,

pääsihteerin, eräiden muiden virkamiesten sekä muun henkilöstön palkkaaminen.

Työvaliokunta voi nostaa alueiden komitean puolesta kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos EU:n säädös ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen eikä siinä kunnioiteta alueellista ja paikallista toimivaltaa tai jos alueiden komitean institutionaalisia oikeuksia on loukattu (toisin sanoen sitä ei ole kuultu lainsäädännöstä asianmukaisesti). Kanteen jatkamisesta on päätettävä seuraavassa täysistunnossa.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii komitean edustajana ja johtaa sen työskentelyä.

Valiokunnat

Jokaisen toimikauden alussa muodostetaan valiokuntia. Ne valmistelevat lausuntoja, selvityksiä ja päätöslauselmia, jotka esitetään täysistunnolle hyväksyttäviksi. Valiokuntia on tällä hetkellä kuusi:

CIVEX: kansalaisuus, hyvä hallintotapa, institutionaaliset ja ulkoasiat -valiokunta,

COTER: alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio -valiokunta,

ECON: talouspolitiikka-valiokunta,

ENVE: ympäristö, ilmastonmuutos ja energia -valiokunta,

NAT: luonnonvarat-valiokunta,

SEDEC: sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri -valiokunta.

Valiokuntien kokoonpanot heijastavat alueiden komitean kokoonpanoa. Kukin alueiden komitean jäsen kuuluu vähintään yhteen mutta korkeintaan kahteen valiokuntaan. Poikkeuksia voidaan myöntää maille, joilla on vähemmän jäseniä kuin komiteassa on valiokuntia. Valiokuntien kokoukset ovat yleensä julkisia.

Alueiden komitean laatimat asiakirjat

Alueiden komitea laatii lausuntoja, selvityksiä ja päätöslauselmia, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Se antaa lausuntoja

lainsäädäntöehdotuksista sekä komission, neuvoston tai parlamentin laatimista toimintapoliittisista asiakirjoista tapauksissa, joista määrätään EU:n perussopimuksissa, sekä muissa tapauksissa, kun jokin mainituista toimielimistä pitää sitä perusteltuna,

omasta aloitteestaan,

kun talous- ja sosiaalikomitealta on pyydetty lausunto ja alueiden komitea katsoo asiaan liittyvän erityisiä alueellisia etuja.

Pääsihteeristö

Alueiden komitealla on pääsihteeristö, jota johtaa pääsihteeri. Hän vastaa työvaliokunnan tai puheenjohtajan tekemien päätösten toimeenpanosta. Työvaliokunta päättää pääsihteerin valinnasta kahden kolmasosan enemmistöllä, ja hänet nimetään viideksi vuodeksi.

TAUSTAA

Vuonna 2012 laadittiin Euroopan komission ja alueiden komitean yhteistyöpöytäkirja, jonka tarkoituksena on varmistaa, että osapuolet tekevät yhteistyötä yhteisen edun mukaisilla aloilla. Näitä ovat Eurooppa 2020 -strategiaan sekä taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen liittyvät asiat sekä erityisesti alueiden välisen ja valtioiden rajat ylittävän yhteistyön täytäntöönpano.

Lisätietoja on saatavilla alueiden komitean verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Alueiden komitea - työjärjestys.

10.1.2010

-

EUVL L 6, 9.1.2010, s. 14-31

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan komission ja alueiden komitean yhteistyöpöytäkirja (EUVL C 102, 5.4.2012, s. 6-10).

Neuvoston päätös 2014/930/EU, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta (EUVL L 365, 19.12.2014, s. 143-144).

Viimeisin päivitys 22.07.2015

Top