Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mikroluottojen kehittäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Mikroluottojen kehittäminen

Mikroluottojen avulla voidaan edistää taloudellista kasvua ja työllisyyttä Euroopan unionissa Lissabonin strategian mukaisesti. Ne antavat mikroyrityksille ja itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi haluaville henkilöille, jotka eivät saa tavanomaisia pankkilainoja, mahdollisuuden saada rahoitusta hankkeelleen. Euroopan unioni esittää aloitteen, joka jakautuu neljään osioon ja jonka tarkoituksena on edistää mikroluottojärjestelmän kehittämistä Euroopassa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, "Mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskeva eurooppalainen aloite" [KOM(2007) 708 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopassa alle 25 000 euron suuruiset mikroluotot on tarkoitettu mikroyrityksille (joissa on alle kymmenen työntekijää) ja heikossa asemassa oleville henkilöille (kuten työttömille tai työvoiman ulkopuolella oleville, toimeentulotuen saajille ja maahanmuuttajille), jotka haluavat ryhtyä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi mutta joilla ei ole mahdollisuutta saada tavanomaisia pankkilainoja.

Mikroluottojen avulla voidaan kannustaa työttömiä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi ja tarjota rahoitusmahdollisuuksia henkilöille, joiden hankkeisiin pankit eivät myönnä rahoitusta tarjottujen vakuuksien riittämättömyyden vuoksi. Mikroluotoilla voi siksi olla tärkeä merkitys kasvua ja työllisyyttä koskevan Lissabonin strategian toteutettamisessa.

Vaikka mikroluottojen käyttö on viime vuosina lisääntynyt Euroopan unionin jäsenvaltioissa, paljon on vielä tehtävä, jotta se saadaan kehitettyä täyteen potentiaaliinsa.

Siksi EU ehdottaa aloitetta, jolla pyritään kehittämään mikroluottomarkkinoita. Aloite jakautuu neljään osioon:

 • oikeudellisen ja institutionaalisen toimintaympäristön parantaminen jäsenvaltioissa
 • mielipideilmaston muokkaaminen edelleen suotuisammaksi yrittäjyydelle
 • hyvien toimintatapojen levittäminen, koulutus mukaan luettuna
 • lisäpääoman turvaaminen mikrorahoituslaitoksille.

Ensimmäinen osio: oikeudellisen ja institutionaalisen toimintaympäristön parantaminen jäsenvaltioissa

Jäsenvaltioiden institutionaalinen kehys ei aina mahdollista mikroluototuksen kehittämistä. Tämä johtuu siitä, että mikroluotoista ei ole erikseen säädetty kansallisessa eikä yhteisön lainsäädännössä. Komissio kannustaa jäsenvaltioita ryhtymään tarvittaviin toimiin mikroluoton kehitykselle suotuisamman oikeudellisen, institutionaalisen ja kaupallisen toimintaympäristön luomiseksi. Tässä yhteydessä komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot

 • luovat toimintaympäristön, jossa mikrorahoituslaitokset voivat kehittyä ja joka kattaa kaikki asiakasryhmät. Kun otetaan huomioon potentiaalisten asiakkaiden lukumäärä ja erilaisuus, mikrorahoituslaitoksilla pitäisi olla helposti saatavilla varoja mikroluototuksen kehittämiseen. Mikrorahoituslaitoksia rahoitetaan avustusten ja lahjoitusten sekä tarvittaessa pankkien myöntämien lainojen turvin. Mikrorahoituslaitokset hyötyvät sellaisen ympäristön luomisesta, jossa ne saavat lisää näkyvyyttä
 • saattavat mikroluotot kestävälle pohjalle joustavoimalla mikroluototuksen korkokattojen soveltamista. Korkokattoja soveltavissa jäsenvaltioissa katot tulisi asettaa riittävän korkealle, jotta lainoja myöntävät laitokset kykenevät kattamaan kulunsa. Samalla yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia on arvioitava säännöllisesti, jottei lainanottajien turva vaarannu
 • alentavat toimintakustannuksia suotuisilla verojärjestelmillä. Suotuisammat verojärjestelmät, kuten verovapaudet, verohelpotukset ja avustukset ovat tärkeitä mikroluottojen kehittämisen kannalta
 • mukauttavat kansallinen sääntelyn ja valvonnan mikroluototuksen tarpeisiin. Jos mikrorahoituslaitokset ottavat yleisöltä talletuksia, ne kuuluvat EU:n vakavaraisuussääntelyyn piiriin ja niitä säännellään ja valvotaan sen mukaisesti. Jotta mikroluottojen saatavuus ei heikkene eikä sellaisten mikrorahoituslaitosten, jotka eivät ota asiakkailta talletuksia, kasvu tyrehdy, lisäsääntelyn ja -valvonnan on oltava oikeassa suhteessa aiheuttamiinsa kustannuksiin ja mikrorahoituslaitoksen riskeihin.

Toinen osio: mielipideilmaston muokkaaminen edelleen suotuisammaksi yrittäjyydelle

Komissio pyrkii edistämään Euroopan siirtymistä kohti osaamiseen, palveluihin ja uuteen teknologiaan perustuvaa taloutta ja muokkaamaan mielipideilmastoa edelleen suotuisammaksi yrittäjyydelle ehdottamalla, että jäsenvaltiot

 • parantavat institutionaalisia puitteita itsenäiselle ammatinharjoittamiselle ja mikroyrityksille sopivammiksi. On tärkeää, että itsenäisiä ammatinharjoittajia ja palkansaajia kohdellaan tasavertaisesti. Itsenäisen ammatinharjoittamisen ja mikroyritysten aseman tunnustaminen edellyttää kuitenkin tiedotuskampanjaa ja tietoisuuden lisäämistä yleisen mielipiteen muokkaamiseksi. Tätä varten lainsäädäntöön, verotukseen ja hallintoon liittyviä esteitä on madallettava esimerkiksi vapauttamalla aloittavat yritykset sosiaaliturvamaksuista, yksinkertaistamalla rekisteröintimenettelyjä ja parantamalla edullisempien toimitilojen saatavuutta
 • parantavat mikroyritysten onnistumismahdollisuuksia koulutuksen, ohjauksen ja yrityspalvelujen avulla. Mikroyritysten toimintaympäristö on monimutkainen, ja yritysten kehitystä tukevia palveluja on oltava saatavilla, sillä aloittavalla yrittäjällä ei aina ole kaikkia onnistumiseen tarvittavia valmiuksia. Uuden yrittäjän onnistumismahdollisuuksia voidaan parantaa olennaisesti koulutuksella ja ohjauksella.

Kolmas osio: hyvien toimintatapojen levittäminen

Mikrorahoituslaitoksia koskevien hyvien toimintatapojen levittäminen on mikroluottoja edistävän hankkeen keskeinen osa. Komissio ehdottaakin, että perustetaan uusi keskusyksikkö, joka tarjoaa teknistä tukea ja neuvontaa muiden kuin pankkialaan kuuluvien mikrorahoituslaitosten kehittämiseen jäsenvaltioissa. Uuden keskusyksikön tehtävänä olisi

 • laatia mikrorahoituslaitoksia koskevat käytännesäännöt. Tällaiset säännöt parantaisivat mikrorahoituslaitoksiin kohdistuvaa luottamusta ja levittäisivät eettisiä sääntöjä ja parhaita käytäntöjä mikrorahoituslaitoksille. Mikrorahoituslaitosten laatu arvioitaisiin niiden yhteiskunnallisten ja taloudellisten tulosten sekä kaupallisen käyttäytymisen perusteella
 • luoda mikroluottomerkki EU:n kansalaisten huomion saamiseksi Merkin avulla voitaisiin parantaa mikroluottoihin erikoistuneiden rahastojen näkyvyyttä, parantaa kansalaisten luottamusta mikrorahoituksen sijoitusvälineisiin ja ohjata uusia varoja mikrorahoituslaitoksille, joiden yhteiskunnalliset ja taloudelliset tulokset ovat parhaimpia
 • välittää aloitetta koskevaa tietoa ja mainostaa aloitetta
 • julkaista esitteitä ja järjestää konferensseja
 • laatia teknisiä manuaaleja, oppaita ja ohjelmistoja, joilla autetaan mikrorahoituslaitoksia omaksumaan hyviä toimintatapoja
 • parantaa varoja mobilisoivien mikrorahoituslaitosten rahoitusmahdollisuuksia.

Neljäs osio: taloudellisen lisäpääoman järjestäminen uusille ja pankkialan ulkopuolella toimiville mikrorahoituslaitoksille

Komissio ehdottaa, että Euroopan investointirahaston JEREMIE-osastoon perustetaan tukirakenne, jonka tarkoituksena on antaa teknistä tukea ja rahoitusta lupaaville pankkialan ulkopuolella toimiville mikrorahoituslaitoksille. Mikrorahastojen tarkoituksena olisi auttaa mikroluottolaitoksia tulemaan taloudellisesti itsenäisiksi edistää mikroluottojen käyttöä EU:ssa ja koko alan kehitystä.

Taustaa

Tämän aloitteen tarkoituksena on edistää mikroluottojen kestävää kehitystä EU:n alueella. Aloite on yhdenmukainen Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian sekä sellaisen Euroopan unionin politiikan kanssa, jolla edistetään yrittäjyyttä ja taloudellista aloitteellisuutta, joustavaa turvaa ja heikossa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta sekä uudistetaan luottamukseen perustuvia sosiaalisia siteitä.

MUUT AIHEESEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2007, "Päämääränä yhteiset joustoturvaperiaatteet: Uusia ja parempia työpaikkoja jouston ja turvan avulla" [COM(2007) 359 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 29 kesäkuuta 2006,"Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Pk-yritysten kasvun rahoittaminen – enemmän eurooppalaista lisäarvoa" [COM(2006) 349 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/CE, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (uudelleenlaadittu teksti) [EUVL L 177, 30.6.2006].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/CE (es de en fr), annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (uudelleenlaadittu teksti) [EUVL L 177, 30.6.2006].

Viimeisin päivitys 04.04.2008

Top