Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pk-yritysten kasvun rahoittaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pk-yritysten kasvun rahoittaminen

On tärkeää, että pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) varmistetaan oman pääoman ja velkarahoituksen parempi saatavuus ja näin autetaan niitä kasvamaan potentiaalinsa mittaisiksi. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden tavoitteena on luoda edellytykset, joiden ansiosta käynnistysvaiheessa oleville yrityksille suunnatut pääomasijoitukset kolminkertaistuvat vuoteen 2013 mennessä.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Pk-yritysten kasvun rahoittaminen - enemmän eurooppalaista lisäarvoa", 29. kesäkuuta 2006 [KOM(2006) 349 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoittamisen haaste

Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen, ja etenkin alkuvaiheen pääomapanos ja omien varojen jatkuva sijoittaminen ovat pk-yrityksen kannalta välttämättömiä kasvupotentiaalin ja innovaation hyödyntämiseksi. Kuitenkin Euroopan unionin pk-yrityksillä on puutetta omista varoista.

Yrittäjien täytyy saada ulkopuolista rahoitusta kehittääkseen hankkeitaan kun heidän alkuvaiheen pääomapanoksensa on käytetty loppuun. Pk-yritysten rahoittamista on kuitenkin pidetty usein liian uhkarohkeana vähäisen tuoton vuoksi, etenkin toiminnan käynnistysvaiheessa. Yksityiset pääomasijoittajat ("business angels", bisnesenkelit) ja pääomasijoittamiseen erikoistuneet rahastot, jotka ovat valmiita sijoittamaan uusiin innovatiivisiin pk-yrityksiin, ovat tämän vuoksi vähissä.

Käynnistysvaiheen sijoitusten heikko saatavuus estää monia pk-yrityksiä saavuttamasta sellaista kokoa, että ne voisivat houkutella pääomaa laajentamista varten, mikä lamaannuttaa yrityksen kasvun.

Pk-yritykset, innovaation lähteet ja uusien työpaikkojen perustajat, ovat Euroopan kasvumoottoreita. Lissabonin prosessin olennaisena osana on auttaa pk-yrityksiä aloittamaan toimintansa, kehittymään ja hyödyntämään potentiaaliaan täysin.

  • Pk-yritysten rahoittamisen vilkastuttaminen

Euroopan komissio ehdottaa erilaisia toimenpiteitä pk-yritysten rahoittamisen parantamiseksi.

  • Riskipääomasijoitusten lisääminen

Riskipääomasijoituksia tuetaan luomalla riskipääoman sisämarkkinat. On tarpeen korjata etenkin markkinoiden pirstaleisuutta ja sallia eri toimijoiden sijoitukset yli valtionrajojen ilman että seurauksena olisi epäedullinen verokohtelu.

Niin ikään on kiinnitettävä enemmän huomiota irtautumisstrategiaan (hetki, jolloin pääomasijoittaja voi siirtää sijoituksensa muualle). Listautumisanti tarjoaa luonnollisen irtautumisväylän riskipääomasijoittajalle, ja siksi on tärkeää, että Euroopan kasvuyritysten osakemarkkinat kehittyvät entistä likvidimmiksi sekä toimivammiksi.

Lisäksi EU:n on kehitettävä kasvu- ja sijoituskulttuuria. Näin ollen menestyneitä yrittäjiä täytyy rohkaista vuorostaan sijoittamaan ja ryhtymään yksityisiksi pääomasijoittajiksi ("business angels", bisnesenkelit).

  • Pk-yrityksille suunnatun velkarahoituksen kehittäminen

EU:n on rohkaistava innovaatiotoiminnan perinteistä pankkirahoitusta. Pankkien ja pk-yritysten kesken järjestetään yhteinen keskustelu, jotta voidaan parantaa pk-yritysten ja pankkien välisiä pitkäaikaisia liikesuhteita, edistää mikroluottoja (alle 25 000 euron lainat) ja välirahoitusta (oman ja vieraan pääoman yhdistelmä) sekä kartoittaa kiinnostusta nuorille innovatiivisille yrityksille suunnattuja verohuojennusjärjestelmiä kohtaan.

  • EU:n panoksen korostaminen pk-yritysten rahoittamisessa

EU:n tulee suunnata lisää varoja pk-yrityksien rahoittamiseen.

Keskeiset yhteisön välineet ovat kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (2007-2013), EU:n aluepolitiikkaan liittyvä Jeremie-aloite ("Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi") sekä seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma (2007-2013).

Euroopan unioni on lisäksi tarkistanut riskipääomaan liittyviä valtiontukisääntöjä, erityisesti innovatiivisten pk-yritysten hyväksi.

  • Hallintotapojen parantaminen kansallisella tasolla

Jäsenvaltioiden tulee myös varmistaa, että sääntely- ja verotusympäristö kannustaa riskipääoman ja velkarahoituksen saatavuutta pk-yrityksille. Jotkin jäsenvaltiot ovat jo tehneet näin menestyksekkäästi. Sen vuoksi on tärkeää tunnistaa ja levittää hyödyllisiä toimintatapoja.

Jäsenvaltioita on myös kehotettu kehittämään yrittäjiä avustavia ohjelmia, joiden avulla yrittäjät saisivat tarkemman kuvan sijoittajien tärkeinä pitämistä kysymyksistä ja pystyisivät esittelemään hankkeitaan paremmin.

Taustaa

Tiedonanto on laadittu Lissabonin strategian puitteissa ja siinä esitetyt ehdotukset täydentävät nykyaikaisesta pk-yrityspolitiikasta annettua tiedonantoa.

Euroopan komissio esittelee vuonna 2009 raportin pk-yritysten rahoittamisessa saavutetusta kehityksestä, joka kuuluu uudistetun Lissabonin strategian edistymistä koskevaan raportointiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano - kasvuun ja työllisyyteen tähtäävä nykyaikainen pk-yrityspolitiikka", 10. marraskuuta 2005 [KOM(2005) 551 lopullinen - Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä [EUVL L 124, 20.5.2003].

See also

Lisätietoja yrityksen rahoituksen saantia koskevassa tiivistelmässä.

Viimeisin päivitys 15.01.2007

Top